awatar

Profil użytkownika Blandyna

Data rejestracji13 sierpnia 2013 Ostatnio online15 sierpnia 2013, 16:33

Statystyki

433 prac, w tym:

 • 433tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /433 prac/

 • Ocena brak

  REMONTY

  Czynności mające na celu przywrócenie właściwości środka trwałego utraconych w wyniku jego użytkowania. R. mogą zatem tylko odtwarzać utracone parametry techniczne, użytkowe oraz wygląd, bez zmiany dotychczasowych funkcji remontowanego składnika.

  R. mogą być także połączone z pracami...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROCESJA

  Odstąpienie części lub całości ryzyka bądź grupy ryzyk, przyjętych przez reasekuratora od cedenta do reasekuracji, innemu reasekuratorowi. Zakład odstępujący ryzyko w drodze r. nazywany jest retrocedentem, a zakład przyjmujący udziały do r. określany jest mianem retrocesjonariusza. Retrocesja stanowi...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

  Odroczony podatek, nadwyżka księgowego podatku dochodowego nad wielkością bieżącego zobowiązania podatkowego. Nadwyżka taka występuje wówczas, kiedy dochód do opodatkowania jest niższy od księgowego zysku brutto. Utworzenie r.o.p.d. powoduje, że w księgach rachunkowych jednostki pojawia się - oprócz...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA RYZYKO OGÓLNE

  Rezerwa tworzona w celu pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Podstawą jej tworzenia jest kwota niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszona o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, zakwalifikowanych (w oparciu o odrębne przepisy) do...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY

  Równowartość zatrzymanej („odłożonej”) w przedsiębiorstwie części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych zobowiązań, kosztów i strat. To wygospodarowanie oznacza zmniejszenie zysku do podziału lub obciążenie równowartością r. wyniku brutto. R. nigdy nie mogą uszczuplić...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /11 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CELOWE

  Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku, rezerwy, które tworzą banki na ekspozycje kredytowe, czyli bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności i odsetek o podobnym charakterze oraz udzielone...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  System informacyjny zorientowany na potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki. Kadra zarządzająca wykorzystuje dane płynące z systemu rachunkowości do podejmowania decyzji długo- i krótkookresowych, jak również do wspomagania procesów kontroli oraz przeprowadzania różnego rodzaju prospektywnych analiz...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

  Organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi oraz sporządza i składa Sejmowi sprawozdanie z wykonywania założeń polityki pieniężnej. Na podstawie założeń polityki pieniężnej RPP ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

  Dokument sporządzany przez biegłego rewidenta, zazwyczaj podbudowujący i uzupełniający opinię o podlegających sprawdzeniu danych finansowych oraz ewentualnych informacjach słownych (zawartych np. w rocznym sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych, z których dane te zaczerpnięto). R. (wraz z...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /12 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT KASOWY

  Raport służący do ewidencji obrotów gotówkowych. Częstotliwość sporządzania r.k. i przekazywania ich do komórki księgowości określa kierownik jednostki we własnym zakresie, uwzględniając warunki wewnętrzne i potrzeby kontroli. R.k. muszą obejmować operacje kasowe dokonywane w danym dniu, lecz mogą...

  Ocena /

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 874

  praca w formacie txt

Do góry