awatar

Profil użytkownika Billy

Data rejestracji8 lipca 2011 Ostatnio online8 lipca 2011, 17:15

Statystyki

34 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /34 prac/

 • Ocena brak

  ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ

  Logika formalna stanowi dziedzinę logiki ogólnej, która jest zespołem dyscy-plin o formalnej stronie języka i poznania. L o g i k a f o r m a l n a zwana jest niekiedy symboliczną (posługuje się symbolami), algebraiczną (używa me-tod algebry), matematyczną (stworzona głównie dla ugruntowania podstaw...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /9 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - MATERIALIZM DIALEKTYCZNY

  Po II wojnie światowej nastąpił w Polsce rozwój filozofii marksistowskiej. Był to rozwój o zmiennym tempie, nie bez meandrów. Filozofia ta, zgodnie ze swoją tradycją i dominującym cha-rakterem   narzędzia   ideologicznego,   tworzyła   się   głównie   w   polemikach,w pierwszym okresie przede wszystkim z...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - TOMIZM

  Przed II wojną  światową tomizm w Polsce - mimo kilku aktywnych przedstawicieli - miał na ogół charakter eklektyczny i wtórny w sto-sunku do zagranicznego. Zresztą był uprawiany prawie wyłącznie przez du-chownych i dla duchownych.

  Po autorach podręczników ks. F. Gabrylu († 1914) i ks. K. Waisie (†1934) -...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - FENOMENOLOGIA

  W okresie międzywojennym głównym akademickim dyskutantem z orientacją minimalistyczną, analityczno-pozytywizującą był R. I n g a r d e n (1893-1970), poprzez fenomenologię nawiązujący do klasycznej koncepcji filozofii. Jeden z najwybitniejszych fenomenologów i jeden z najwybitniejszych filozofów polskich...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  W latach 1945-1949 w Polsce właściwie trwała kontynuacja okresu przedwojennego. Ośrodkami filozofii były uniwersytety, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i zrzeszające regionalne towarzystwa Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Wznowiono czasopisma: „Przegląd Filozoficzny", „Kwartalnik Filozoficzny"...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /10 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES MIĘDZYWOJENNY. SZKOŁA LWOWSKO - WARSZAWSKA

  W wy-niku działalności dydaktyczno-organizacyjnej K. T w a r d o w s k i e g o (1866-1938), ucznia F. Brentany, na terenach polskich powstała pierwsza nowo-czesna szkoła filozoficzna, która odrodzonej Polsce (po I wojnie  światowej) dostarczyła wielu wybitnych filozofów, logików i psychologów, uczonych...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

  W sensie szerszym współczesność w filozofii polskiej otwie-rają daty: 1895 (objęcie przez K. Twardowskiego katedry na Uni-wersytecie we Lwowie) i 1897 (załoŜenie przez W. Weryhę w Warszawie „Przeglądu Filozoficznego", pierwszego specjalis-tycznego czasopisma filozoficznego w Polsce). W sensie węŜszym...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM FENOMENOLOGICZNY

  Wypracowana przez feno-menologię technika oglądu i opisu tego, co bezpośrednio dane, moŜe być stoso-wana nie tylko przy uprawianiu teorii poznania czy budowania podwalin teorii bytu, lecz równieŜ przy penetracji subiektywności, indywidualnego strumienia świadomości. Zresztą fenomenologowie, E. Husserl i...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY EGZYSTENCJALIZMU

  Antropocentryzm moŜe mieć charakter teoriopoznawczy albo metafizyczny lub metafizyczno-aksjologiczny. Pierwszy polega bądź na obraniu ludzkiego lub podmiotowego punktu widzenia za włas'ciwy punkt wyjścia (czy punkt oparcia) filozofowania, bądź na uznaniu, Ŝe jest to jedyny dopuszczalny, prawomocny punkt...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA FENOMENOLOGICZNA

  Szkoła Husserla charakteryzuje się (głównie) wspólnymi koncepcjami poznania, filozofii i jej metod oraz poglądami na temat istnienia i sposobu poznawania sfery idealnej. Według fenomenologów wszelkie badania naleŜy rozpocząć od uzyskania bezpośredniego, w miarę moŜliwości źródłowego (tzn. takiego, w...

  Ocena /

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt

Do góry