awatar

Profil użytkownika Benicjusz

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online21 grudnia 2011, 4:20

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Omów instytucje przedawnienia możliwości doręczenia decyzji podatkowej

  Instytucja ta odnosi się wyłącznie do zobowiązań powstających w wyniku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania. Organ podatkowy wskutek przedawnienia traci prawo do ustalenia zobowiązań wydatkowych, pomimo, ze ciążył na podatniku obowiązek podatkowy.

  Art. 68§1 stanowi, że nie...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję potrącania zobowiązań podatkowych

  Bieżące zobowiązania podatkowe, jak również zaległości podatkowe można potrącić:

  1.z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, jeśli pochodzi z tytułu wymienionego w art.64§1ordynacji i jest:

  -Dwustronna czyli wzajemna, bezsporna i wymagalna

  -Pochodzi z tytułu odszkodowania za niesłuszne...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję odraczania terminów

  Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku, odsetek za zwłokę lub innych terminów. Może też rozłożyć te płatności na raty. W razie wydania decyzji nowym terminem płatności jest dzień...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję inkasenta

  Inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązana jest do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia w odpowiednim terminie na konto organu podatkowego. Stosowanie instytucji inkasenta ograniczone jest...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej

  Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach ( częściach ułamkowych nieruchomości jeżeli stanowią one udział podatnika), z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję ulg podatkowych

  Ulgi systemowe charakteryzują się tym, że są wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone ustawą, warunki. Ulgi systemowe są ważnym instrumentem polityki fiskalnej gdyż formułowaniem warunków uzyskania ulgi państwo wywołuje określone reakcje podatników...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję płatnika

  Jest osobą fizyczną, prawną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go we właściwym terminie na rachunek organu podatkowego. Czynności płatnika związane z...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów funkcje NBP

  Bank emisyjny jest jedyną instytucja mającą wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. NBP określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za którego płynność odpowiada.

  Bank banków- NBP organizuje system...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają czynności sprawdzające

  Organy podatkowe I instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

  1.sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

  2. stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów

  3.ustalenie stanu...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry