awatar

Profil użytkownika Benicjusz

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online21 grudnia 2011, 4:20

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

  Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczane na majątku podatnika jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik nie uiszcza zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym i dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję urzędowej interpretacji dokonywanej przez Ministra Finansów

  Art. 14 ordynacji podatkowej zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego+ urzędowa interpretacja przepisów podatkowych w oparciu o wykładnię sadów.

  Wykładnia ta wiąże jedynie państwowe i samorządowe organy podatkowe. Podatnik nie jest związany ta interpretacja, ale gdy nie zastosuje się do niej...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej

  Umorzenie zaległości podatkowej odnosi się do zobowiązania, które stało się zaległością podatkowa, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, może umorzyć w całości lub części zaległość podatkowa lub odsetki za zwłokę.

  Zakres umorzenia...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej z urzędu

  Umorzyć zaległość z urzędu można gdy:

  -Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

  -Jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5- krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

  -Kwota...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

  Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Występując...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje stwierdzenia nadpłaty

  Jeżeli podatnik kwestionuje pobranie podatku przez płatnika, może złożyć żądanie stwierdzenia nadpłaty. Uprawnienia te przysługują również podatnikowi wtedy, gdy w deklaracji dotyczących 3 podatków (dochodowego od osób fizycznych, prawnych i akcyzowego) wykazał zobowiązanie nienależne bądź w...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję rozkładania zaległości podatkowej na raty

  Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami od zaległości, następuje na wniosek podatnika, decyzję wydaje organ podatkowy. Niedotrzymanie terminu 1-ej raty powoduje utratę uprawnienia tylko do tej raty.

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

  Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

  -Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa

  -Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje przedłużania terminów

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć terminy przewidziane w przepisach podatkowych określając grupy podatników; którym przedłużono terminy, rodzaje czynności których termin wykonania został przedłużony oraz dzień upływu przedłużonego...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje przedawnienia możliwości ściągania podatków

  Jeżeli w trakcie toczącego się postępowania podatkowego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu postępowanie to umarza się w drodze postanowienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry