awatar

Profil użytkownika Benicjusz

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online21 grudnia 2011, 4:20

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Omów procedurę uchwalania budżetu państwa

  ETAP I to opracowanie założeń budżetu. Etap ten kończy się uchwaleniem uchwały przez RM, która stanowi Projekt ustawy budżetowej. Etap ten powinien zakończyć się do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy. Równolegle z tym projektem RM uchwala prowizorium budżetowe, następnie mają...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów procedurę uchwalania budżetu gminy

  Uchwała budżetowa gminy winna określać planowane dochody i wydatki; rada gminy określa szczegółowość wkładu wykonawczego budżetu; zarząd gminy opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy i przekazuje (poszczególnym jednostkom informacje o szczegółowości określonej przez rade gminy;

  zarząd gminy...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pojęcie obrotu dewizowego z zagranicą

  Obrotem dewizowym z zagranicą jest:

  zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentami i nierezydentami rozliczeń pieniężnych lub przenoszenie miedzy rezydentem i , nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podział wydatków budżetowych

  Wydatki budżetu państwa dzielą się na:

  wydatki bieżące

  wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.

  Wydatki bieżące:

  subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

  subwencje dla partii politycznych,

  dotacje,

  wynagrodzenia,

  zakupy towarów i...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podobieństwa i różnicę pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową

  Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach polityki fiskalnej wyłącza pewna grupę podatników lub pewna cześć przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku.

  Ulga podatkowa to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. Występują dwa rodzaje ulg: systemowe i indywidualne.

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podatkowe organy samorządowe

  Zaliczają się do nich: .

  przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego

  w gminie- wójt, burmistrz, prezydent

  w powiecie- starosta

  woj. samorządowym- marszałek województwa

  I instancji -ustalanie i określanie oraz pobór podatków, które są dochodami budżetu gminy...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pieniężny sposób zapłaty podatków

  Zapłata podatku jest podstawowym obowiązkiem osoby zobowiązanej z tytułu podatku, pozostałe obowiązki podatnika są w zasadzie konsekwencją tego podstawowego obowiązku. Zapłata podatku to czynność techniczna i prawna dokonywana przez zobowiązanego z tytułu posiadania zobowiązania.

  Natomiast aspekt...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki

  Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych, podatki. Jest to odpowiedzialność majątkowa o charakterze osobistym w związku z tym organ podatkowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich rzeczy będących własnością podatnika oraz praw...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów odpowiedzialność podatkową płatnika, odpowiedzialność inkasenta

  Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:

  Za podatek nie pobrany

  Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

  Za podatek nie wpłacony w terminie

  Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika- ma organ podatkowy i...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów należności wynikające z ustawy o cenach

  Należności które są pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie innych przepisów niż podatkowe:

  -na podst. Ustawy o cukrownictwie z 1994 r pobierana przez Urzędy Skarbowe sankcja za przekroczenie limitu produkcji cukru

  -należności z tytułu ustawy o cenach z 1982 r ( cena urzędowa cena umowna)98% cen to...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry