awatar

Profil użytkownika Benicjusz

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online21 grudnia 2011, 4:20

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej

  Rada Polityki Pieniężnej:

  - ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

  - składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

  Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.

  Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

  Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

  rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

  rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

  ustalanie i udzielanie oraz...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

  Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

  URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

  podatkowe grupy kapitałowe

  banki

  zakłady ubezpieczeń

  jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

  wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

  inwestycyjnych  (tylko...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  Zobowiązania podatkowe powstają z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. konsekwencją powstania zobowiązania:

  podatnik nabył prawo do zapłaty po otrzymaniu decyzji; od dnia następnego po doręczeniu decyzji biegnie termin 14 dniowy płatności podatku...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposób powstawania zobowiązań podatkowych z mocy prawa

  Powstawanie zobowiązań podatkowych jest kluczowym" zagadnieniem prawa podatkowego ze względu na konsekwencje prawne i ekonomiczne dla podatnika. Ordynacja podatkowa przewiduje dwie zasadnicze metody powstawania zobowiązań podatkowych:

  1. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposób powoływania Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Rada Polityki Pieniężnej składa się z 10 osób: Prezes NBP jako przewodniczący oraz po 3...

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposoby zapłaty podatków

  Wyróżniamy następujące sposoby zapłaty podatku:

  1. zapłata pieniężna,

  2.zapłata znakami skarbowymi akcyzy,

  3.zapłata znakami opłaty skarbowej,

  4.zapłata papierami wartościowymi,

  5. zapłata urzędowymi blankietami wekslowymi. 

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposoby wygasania zobowiązań

  Zobowiązania podatkowe wygasają przez:

  zapłatę

  potrącenie

  pobranie zaliczki przez płatnika lub inkasenta

  przejęcie majątku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

  przedawnienie zaległości

  umorzenie zaległości

  Ocena /

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry