awatar

Profil użytkownika Bazyli666

Data rejestracji29 listopada 2011 Ostatnio online30 listopada 2011, 4:59

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  Zasada proporcjonalności w prawie wyborczym

  Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyniku głosowania . istotą zasady proporcjonalności – jest dokonywanie rozdziału mandatów w okręgu wyborczym ( a potem w skali kraju) proporcjonalnie do odsetka głosów jakie uzyskały poszczególne partie czy ugrupowania. Nieodzowną przesłanką ustanowienia...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada tajnego głosowania w prawie wyborczym

  Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy , że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona.

  Każdy wyborca musi oddać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które stwarzają mu nieskrępowanie możliwości dokonania wyboru.

  Zasada tajności głosowania...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości w prawie wyborczym

  Równość wyborów ma dwie strony , można mówić o równości w sensie formalnym i materialnym.

  Równość w sensie formalnym – oznacza, że każdy wyborca ma jeden głos. Spełnienie tego warunku nie gwarantuje jeszcze pełnej równości wyborów, gdyż do tego niezbędna jest jeszcze równość w sensie...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada powszechności w prawie wyborczym

  Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim w zasadzie dorosłym obywatelom państwa przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze.

  Przesłanki posiadania czynnego prawa są w Polsce jednolite w odniesieniu do wszystkich procedur wyborczych...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne wolności i prawa polityczne

  Prawa i wolności polityczne mają pod względem podmiotowym bardziej zróżnicowany charakter. Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym przyznane zostały tylko obywatelom polskim..

  Oto katalog tych i wolności :

  1. Prawa związane z udziałem w...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne gwarantowane prawa mniejszości narodowych i etnicznych

  Ust. 1 - Rzeczpospolita polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

  Ust. 2 Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz ekstradycji i jej dopuszczalność oraz prawa azylu

  Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

  Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

  W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

  Ekstradycja jest to wydanie władzom innego państwa osoby przez nie poszukiwanej, której...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  KRRiT jest organem konstytucyjnym postawionym poza schematem trójpodziału władz.

  Składa się z 9 członków powoływanych przez Sejm (4), Senat (2), Prezydenta (3), spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.

  Kadencja trwa 6 lat, z tym, że co 2 lata...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

  Art. 54 - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji .

  Ust. 2 - cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

  Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do tajemnicy komunikowania się i nienaruszalność mieszkania

  Art. 49 stanowi, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Postanowienia tego art. dotyczą ważnego uprawnienia człowieka – prawa komunikowania się. Jest to prawo pojmowane...

  Ocena /

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt

Do góry