awatar

Profil użytkownika baittiggeft

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

99 prac, w tym:

 • 99tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /99 prac/

 • Ocena brak

  Historia wychowania

  ERAZM Z ROTTERDAMU 1466-1536 ? Wychowanek Braci wspólnego Życia ? Wstąpił do zakonu augustianów i przyjął święcenia kapłańskie ? Studia teologiczne ? Był humanistą, kosmopolitą promotor reformy kościoła, geniusz dialogu, platonik ? Drwił z scholastyki ? Ideał był chrześcijanin wykształcony a nie pobożny ? Każde dzieło zawierało wskazówki pedagogiczne i wychowawcze np. ?O sposobie studiów?, ?o wychowaniu księcia?, ?Rozmówki dla dzieci? ? ?przeciwko barbarzyńcom?- zaatakował wychowanie średniowieczne. ? Za cel kształcenia i wych, uważał umiejętność wygłaszania mów. Należy znać łacinę i grekę klasyczną ? Od nauczycieli wymagał wysokich kwalifikacji i łagodnego postępowania z wychowankami. ? ?O wytworności obyczajów? wyraził poglądy na wychowanie, sprawy dotyczące eleganckiego i grzecznego zachowania się ? dziewczęta powinny...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /14.11.2007 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika Gestalt

  Pedagogika Gestalt Pedagogika Gestalt powstała w latach siedemdziesiątych naszego stulecia jako jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, integrującej pod tą właśnie nazwą wiedzę i doświadczenia z kilku nurtów w naukach humanistycznych. Tym co istotnie różni pedagogikę Gestalt od innych prądów i kierunków pedagogicznych jest wyjście w reformowaniu teorii i praktyki edukacyjnej od jasności sensu i celów osobistego życia i systemu wartości przez samych pedagogów (nauczycieli i wychowawców). Pedagogika Gestalt, określana też mianem Pedagogiki Postaci, stanowi propozycję określonych działań edukacyjnych oraz projektuje nowe sposoby zachowań nauczyciela służące lepszej i skuteczniejszej realizacji celów nauczania. Czerpiąc inspiracje z różnych humanistycznych koncepcji gestaltpedagogiczna metoda nauczania dopracowuje się dopiero swoich zasad i...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /13.11.2007 Znaków /3 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia Edmunda Huserla

  Kierunek filozofii zwanej fenomenologią powstał w Niemczech. W pewien sposób stanowił on przeciwwagę dla minimalizmu poprzedniego pokolenia. Inicjatorem tego kierunku filozofii był Edmund Husserl(Edmund Husserl urodził się w 1859 roku na Morawach. Studiował matematykę. Był profesorem w Getyndze, następnie we Fryburgu badeńskim. Prace ogłoszone przez Husserla stanowią jedynie niewielką część jego rękopisów. Ta niewielka część spuścizny intelektualnej, jaka została opublikowana, wynika z dużej zmienności poglądów głoszonych za życia przez ich twórcę. Husserl publikował pierwsze tomy swych prac, nie kontynuował ich, gdyż w miarę postępu czasu, jego poglądy ewoluowały. Publikowane prace to: „Filozofia arytmetyki” (1891), „Poszukiwania logiczne” (1900-1901), „Idee fenomenologii i fenomenologia filozofii” (1913), „Formalna i...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /28.10.2007 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego

  KOSZALIN KWIECIEŃ 2003 ROKU WSTĘP Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog. Jeden z głównych przedstawicieli tzw, socjologii humanistycznej. Urodził się 15 stycznia 1882 roku w Świątnikach w powiecie wrocławskim. W 1902 rozpoczął studia na UW, skąd w 1903 został relegowany za udział w studenckich protestach przeciwko ograniczaniu swobód akademickich. 1904-1909 przebywał poza krajem, w Szwajcarii, Francji, Algerii. Studiował filozofię i socjologię w Genewie, Zurychu i Paryżu, stykając się tam m.in. z H. Bergsonem i E. Durkheimem. W 1910 uzyskał stopień doktora na UJ. W 1914 wyjechał do USA, 1917-1919 wykładał na uniwersytecie w Chicago. 1920-1939 profesor uniwersytetu w Poznaniu, 1940-1950 - University of Illinois w Urbana. 1953-1954 przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. Założyciel Instytutu Socjologicznego w...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /09.10.2007 Znaków /24 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subkultury młodzieżowe

  Młodzi ludzie często narażeni są na uczucie osamotnienia. Szczególnie w trudnym okresie dojrzewania są takie momenty, kiedy wszystko zaczyna się załamywać. Najczęściej wtedy młody człowiek traci zaufanie do swoich rodziców i całego dorosłego świata. Trudno, bowiem nie dostrzec rozbieżności między sferą wyznawanych wartości, a praktyką życiową dorosłych. Powstaje uczucie buntu, nietolerowanie określonych wzorców zachowania. W takich momentach pragnienie utożsamienia się z jakąś grupą rówieśników jest zrozumiałe. Dobrze, jeśli poprzestaje się na grupie sprawdzonych przyjaciół. Ale bywa, że młody człowiek przystępuje do subkultury. Według „Nowej encyklopedii powszechnej PWN”, subkultura to zespół symbolicznych i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych. Uczestnictwo w...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /18.09.2007 Znaków /39 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biały walczyk. scenariusz zajęć z muzyki

  Temat: Biały walczyk Cel ogólny: nauka tańca do piosenki „Biały walczyk” Cel pośredni: - uwrażliwienie dzieci na muzykę i taniec - zapoznanie dzieci z melodią - zapoznanie dzieci z tekstem piosenki - zapoznanie dzieci z językiem ruchu i tańca - umiejętność pracy w grupie - rozbudowanie zdolności tanecznych i ruchowych - kształtują zdolność postrzegania - ukształtowanie dziecka pod kątem wszechstronnego rozwoju - wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu - rozwijanie indywidualnych zainteresowań - kształcenie sprawności ruchowej dziecka - nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy Cele szczegółowe: - dzieci umieją słowa piosenki „biały walczyk” - potrafią ją zaśpiewać - dzieci umieją wykonywać podstawowe kroki i figury w tańcu - potrafią pracować w grupie - dzieci są bardziej śmiałe i...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /09.09.2007 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodzicielskie i opiekuńcze.

  Postawa społeczna jest pewną kategorią zjawiska, które przysługuje tylko i wyłącznie człowiekowi. Człowiek jest jednym stworzeniem żywym, które posiada mentalność. Mentalność pozwala wyciągnąć wnioski z przeżytych sytuacji. POSTAWA SPOŁECZNA Jest to zachowanie człowieka. Człowiek czasami jak się pogorszą okoliczności wokół niego - sam się potrafi zaskoczyć. Okoliczności często zmuszają nas do rzeczy wydawałoby się niemożliwych. Są zachowania stereotypowe - które się ciągle powtarzają, np czynności higieniczne, jak mycie zębów, kąpiel. Dorosły człowiek robi te czynności mechanicznie, odruchowo, nie myśli o tym, poświęca ten czas na myślenie o innych rzeczach. natomiast dziecko nie ma jeszcze tego procesu higieny zakorzenionego w sobie, dlatego powstają różne piosenki i wierszyki, które mają przypominać o tych...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /07.08.2007 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dewey – Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

  John Dewey – Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy. John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu. Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore celem dalszego specjalizowania się w dziedzinie filozofii i pedagogice. / Był czołowym przedstawicielem pragmatyzmu, a zarazem twórcą jego odmiany zwanej instrumentalizmem. John Dewey głosił, że cała wiedza i działalność ludzi pełnią jedynie funkcje instrumentalne, które stanowią narzędzia służące przystosowaniu się do otaczającego środowiska i opanowaniu go. W oparciu o filozofię Darwina był on skłonny do pojmowania...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /07.08.2007 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika turystyki

  Andragogika turystyki jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową. Przedmiotem jej badań jest wpływ uczestnictwa turystycznego na rozwój osobowości i wychowania dorosłych. Zajmuje się również badaniem wpływu uprawiania turystyki na intelektualny, moralny i społeczny rozwój dorosłych. Andragogika turystyki opracowuje optymalne modele wartościowego wychowawczo uczestnictwa w wycieczkach i sprawdza ich praktyczne znaczenie. Andragogika turystyki bada możliwości tworzenia takich warunków uprawiania turystyki, aby można było harmonijnie łączyć indywidualne zainteresowania uczestników wycieczki z celami, jakie stawia sobie cala grupa. Andragogika turystyczna bada możliwości organizowania i programowania wycieczek krajowych i zagranicznych, aby możliwe było spożytkowanie posiadanej wiedzy naukowej i doświadczenia w celu interpretacji zachowań mieszkańców...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /03.07.2007 Znaków /22 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie

  Aleksandra Karasowska Wojewódzka Przychodnia Odwykowa w Gdańsku Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie Dziecko z rodziny alkoholowej potrzebuje pomocy w zrozumieniu tego, co się w niej dzieje, w uporaniu się ze skutkami bolesnych doświadczeń, w wyrażaniu uczuć, które musiało tłumić, i zaspokojeniu potrzeb, na które nie było miejsca w jego domu, wreszcie w przełamaniu wstydu i poczucia obcości, utrudniającego wychodzenie do świata zewnętrznego. Dziecko, które nie otrzyma pomocy, ma mniejsze szansę zbudowania dojrzałej tożsamości i ułożenia sobie szczęśliwego życia w przyszłości, jest też zagrożone alkoholizmem. Część z tych dzieci w swoim dorosłym ży¬ciu trafia na terapię DDA, terapię dla współuzależnionych lub dla alkoholików. Czy moż¬na takim dzieciom pomóc wcześniej, gdy jeszcze żyją w swoich rodzinach? Czy...

  Ocena /

  Autor /baittiggeft Dodano /01.07.2007 Znaków /33 746

  praca w formacie txt

Do góry