awatar

Profil użytkownika Atornedeere

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  Propozycje wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych

  Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Są to odpady będące frakcją stałą zawartą w masie ściekowej, które zostały wyodrębnione na drodze różnorodnych procesów technologicznych jak np. osadnikowanie. Frakcja stała ta jest wstępnie osuszana i prasowana by otrzymać dany produkt. W historii zazwyczaj końcowym etapem oczyszczania było składowanie osadu ściekowego na składowisku odpadów, co jak dotąd nie zostało niestety szczególnie zmienione. W kwestii ochrony środowiska, szczególnie w przypadku odpadów nie należących do kategorii niebezpiecznych, należy się wystrzegać masowego składowania gdyż ekstremalne stężenia substancji nie będących przyjaznymi środowisku mogą zostać przemyte np. do wód gruntowych, także i chociażby z racji niedostatecznej kontroli składowisk. Trzeba mieć także na względzie ograniczone...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /23.12.2007 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skanseny i Muzea etnograficzne w Polsce

  SKANSEN W KLUKACH Do XX wieku zachowały się tylko niewielkie grupki ludności kaszubskiej w kilkunastu wsiach nad jeziorami Gardno i Łebsko. Powoli zanikała też mowa słowińska. Obecnie o Słowińcach możemy mówić tylko w czasie przeszłym. Zachowało się jednak trochę dawnego sprzętu oraz zabudowa, która jest dowodem ich zamieszkiwania terenów pomorza. W 1963 roku otwarto w Klukach muzeum - zagrodę słowińską. W latach 80 i 90 skansen powiększono o inne zachowane w pobliżu zabytkowe zagrody. Najstarszym obiektem w muzeum jest chałupa Charlotty Kluck, pochodzi ona z XVIII wieku. W budynku tym przygotowano wystawę "Wokół kuchennego pieca" która pokazuje nam wszystko to, co związane było z przygotowaniem pożywienia, czy tez robieniem zapasów. Chałupa Alberta Klucka pokazuje wystrój międzywojenny. Zgromadzone rekwizyty świadczą o tym, że rozwój...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /19.12.2007 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport w polsce i na świecie

  Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Sprawnie funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę narodową, natomiast poważne zaniedbania w tej dziedzinie istotnie ograniczają możliwość jej dalszego rozwoju. Szczególna rola transportu w procesie rozwoju gospodarczego uzasadnia zatem celowość określenia kierunków polityki transportowej, narzędzi oraz metod jej realizacji w powiązaniu z ogólną koncepcją polityki państwa. Transport kolejowy w Polsce W Polsce transport kolejowy zaczął rozwijać się od połowy XIX wieku kiedy to otwarto pierwszą w kraju linię kolejową między Wrocławiem a Oławą w 1841r.Potem w kolejności oddawano do użytku następne odcinki: - 1846 r. - Warszawa – Rogów będący fragmentem linii Warszawa –Wiedeń, - 1846 r. – Szczecin – Krzyż, - 1847...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /02.12.2007 Znaków /14 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska w świecie

  Potęga polityczna czy regionalne ugrupowanie ekonomiczne? Partner handlowy otwarty na innych czy strefa protekcjonizmu ? Kraje trzecie różnie spostrzegają Unię Europejską. Zależne to jest od charakteru stosunków ekonomicznych, dyplomatycznych, kulturalnych czy strategicznych, które Unia nawiązała z każdym z nich. Dla Stanów Zjednoczonych budująca się Europa jest zarazem sojusznikiem, uznającym te same wartości, i konkurencją technologiczną i handlową. Deklaracja Transatlantycka, sygnowana 20 listopada 1990 roku między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską i jej członkami, uroczyście potwierdza wsparcie polityczne, jakie zgodnie z tradycją Waszyngton kieruje do demokratycznego i stabilnego partnera europejskiego. Odbywają się regularne konsultacje między Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Przewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Rady...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /29.11.2007 Znaków /10 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej

  Współzależność polityki społecznej i gospodarczej. Polityka społeczna bada skutki rozwoju gospodarczego. Celem jest poprawa warunków życia osobom słabym ekonomicznie. Związki polityki społecznej z ekonomią przez: - politykę pełnego zatrudnienia, - systemy ubezpieczeń społecznych, - politykę wzrostu gospodarczego. Wspólne cele polityki gospodarczej: - ochrona młodocianych pracowników, - matek, - czas pracy, - urlopy, - ochrona zdrowia, - poprawa kwalifikacji. Ekonomiści widzą wzrost szans życiowych wraz ze wzrostem zasobów. Socjologowie skupiają się na zwiększeniu dostępności do zasobów przez zwiększenie uprawnień. Sytuację społeczną zatem kształtuje współzależność między stanem zasobów, a możliwościami dostępu do nich. Zasoby i uprawnienia. Zasoby to dobra, usługi i infrastruktura z nimi związana. Uprawnienia to...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /25.11.2007 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytki Indii

  Indie to potężny kraj o wielu obliczach. Spotykamy tu niezwykle zróżnicowane krajobrazy - od ośnieżonych szczytów Himalajów do długich piaszczystych plaż Południa, od gęstej dżungli na północnym wschodzie do rozległych pustynnych obszarów na zachodzie kraju. Bardzo zróżnicowana jest także kultura Indii - północ to liczne muzułmańskie zabytki, będące spuścizną Wielkich Mogołów, południe zaś to kraina będąca świadectwem istniejących tu niegdyś wielkich hinduistycznych królestw. INDIE PÓŁNOCNE Czerwony Fort.-Jest to ogromna budowla z czerwonego piaskowca, o obwodzie 2 kilometrów, zbudowana przez Shahdżahana, tego samego, który wzniósł Tadż Mahal. Zwiedzając północne Indie wszędzie można natknąć się na obiekty wybudowane lub znacznie rozbudowane na jego rozkaz. Widać to taki odpowiednik naszego Kazimierza...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /16.11.2007 Znaków /9 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat Polski

  Klimat Polski Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce: – Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową) – Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy – Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski – Sąsiedztwo Azji na wschodzie – Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo – Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku – Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym dlaczego? Gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków: – Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków – Z wschodu...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /31.10.2007 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie ustawodawstwa UE warunkiem członkostwa

  Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów członkowskich. Trzeba przy tym wiedzieć, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszystkich innych regulacji, dlatego jednym z najważniejszych zadań jakie czekają państwa, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej jest dostosowanie, ujednolicenie oraz zbliżenie własnych rozwiązań prawnych do ustawodawstwa wspólnoty, by mogły z nim współistnieć bez większych zgrzytów. Mianem prawa wspólnotowego określa się system regulacji prawnych stworzonych i obowiązujących w Unii Europejskiej. Składają się na niego akty prawa pierwotnego: - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali – EWWiS...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /23.10.2007 Znaków /14 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy energetyczne w polsce i na świecie

  1. Energetyka Energetyka to dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej, paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu powietrza, promieniowania Słońca. Obejmuje energetykę cieplną (konwencjonalną), jądrową, hydroenergetykę, geoenergetykę, aeroenergetykę i helioenergetykę. Struktura pozyskiwania energii elektrycznej na świecie przedstawiona została na Rys.1. [2] 61%-energetyka konwencjonalna 19%-hydroenergetyka 18%-energetyka jądrowa 2%-inne Rys 1. Struktura pozyskiwania energii na świecie. Jak wynika z wykresu ponad 60% energetyki to energetyka cieplna, na świecie tylko 19% energii wytwarzanej jest alternatywnymi sposobami. Jednak z tych...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /19.09.2007 Znaków /19 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euro – nowy pieniądz Unii

  Kryteria, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wejść do unii gospodarczo – walutowej zostały przedstawione w załączniku do Traktatu. Kryteria konwergencji z Maastricht: 1. stabilność cen – średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie dotyczące spełnienia kryteriów spójności nie powinna być wyższa niż 1.5 punktu procentowego od wskaźnika odnotowanego w trzech najlepszych pod tym względem krajach 2. deficyt budżetowy – nie może przekroczyć 3% produktu krajowego brutto (PKB) 3. dług publiczny – nie może osiągnąć wartości powyżej 60% PKB 4. stopy procentowe – wysokość średniej nominalnej długookresowej stopy procentowej nie może przekroczyć o więcej niż 2 punkty procentowe średniej nominalnej długookresowej stopy procentowej w trzech krajach członkowskich o najniższym rocznym wskaźniku...

  Ocena /

  Autor /Atornedeere Dodano /13.09.2007 Znaków /5 741

  praca w formacie txt

Do góry