awatar

Profil użytkownika asa-la

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

105 prac, w tym:

 • 105tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /105 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna. zagadnienia na kolokwium

  PEDAGOGIKA SPOŁ., KOLOKWIUM II, SEMESTR I, TiOW 1.Scharakteryzuj koncepcje case work w ujęciu funkcjonalnym. Case work zawsze koncentruje się na pomocy jednostce i rozumieniu jednostki w kontekście jej sytuacji społ., co idzie za zainteresowaniem się sferą ubóstwa, Głównymi prawidłami pracy z jednostką są: jednostki ani rodziny nie wolno traktować wg reguł, trzeba dogłębnie sprawdzić jej sytuację, znaleźć przyczyny i powody, nie można pomagać prędko, bez namysłu. Należy natomiast przeprowadzić rozpoznanie warunków jednostki. Case work oprócz zdolności musi posiadać także wiedzę nabytą doświadczeniem i specjalizacją. 2. Opisz podejście psychospołeczne w pracy socjalnej. Podejście psychospołeczne związane zostało z nazwiskiem Gordon Hamilton, który podkreślał .że iluzją jest wyodrębnienie funkcji pracy socjalnej na podstawie...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /10.12.2007 Znaków /19 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zagadnienia z pedagogiki ogólnej

  CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA NAUKI: Nauka potocznie to ludzka wiedza o przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, społeczeństwie zjawiskach i prawidłowościach rozwoju rzeczywistości, o sposobach badania i przekształcania otaczającego nas świata, ujęta w systemie należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez.Nauka to usystematyzowana wiedza przedstawiona w formie twierdzeń. Jest ona dziedziną społecznej aktywności człowieka, która zmierza do obiektywnego poznania rzeczywistości. Jest procesem społecznym w wyniku którego powstają konstrukcje naukowe czyli twierdzenia, teorie, prawa. 2) ETAPY PROCESU NAUKOWEGO POZNANIA: 1. Gromadzenie spostrzeżeń (obserwacja) 2. Rejestracja wyników obserwacji 3. Uogólnienie rezultatów obserwacji (ustalenie związków i zależności między faktami bądź zjawiskami oraz ich wyjaśnianie w postaci hipotez badawczych) 4. Weryfikacja...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /25.11.2007 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika resocjalizacyjna

  USTAWA Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1)Zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2)Postępowanie w sprawach o czyny karne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu łat 13, ale nie ukończyły lat 17; 3)Wykorzystania środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby łat 21 Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 1)Udzielić upomnienia, 2) Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wy-sadzonej szkody, do przeproszenia poszkodowanego, do podjęcia nauki i pracy, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /11.11.2007 Znaków /23 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo

  Ślub, małżeństwo, zwykle kojarzą się nam się z ogromnym szczęściem i radością. Jest ono drogą życiową, ważnym zadaniem na całe życie. Łączą się w nim ze sobą dwie osoby, które się wzajemnie kochają i tęsknią do siebie. Jednak po ślubie wiele się zmienia.. Każde z małżonków „wnosi dodatkowy balast wcześniejszych przeżyć i doznań: obraz pożycia własnych rodziców, klimat rodzinnego domu, rodzaj więzi emocjonalnych z najbliższymi, a także doświadczenia z poprzednich związków uczuciowych” . Po ślubie bardzo często dla współmałżonka najważniejsze staje się zaspokojenie własnych potrzeb. Toteż „początek małżeństwa obfituje w większe i mniejsze konflikty” . Małżonkowie starają się uczyć zasad wspólnego życia. „Przebywając ze sobą przez jakiś czas, dwoje ludzi tworzy zwykle system zachowań, który staje się...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /31.10.2007 Znaków /7 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny pedagogiczne - Rousseau

  J.J. ROUSSEAU (1712-1778) 1)ŻYCIORYS – ur.się w Genewie, syn zegarmistrza, gdy miał 8 dni zmarła mu matka. Wychowywała go ciotka. Ojciec wych. go do 10r.ż. później miał życie tułaczki. W wieku 18 lat związał się z hrabiną de Warens i był jej utrzymankiem, nie chodził do szkoły ale dużo czytał, znał języki, był obserwatorem myślicielem, związał się też z inną kobietą z którą miał 5 dzieci oddał je do przytułku. Swe dzieła pisał w domu w górach, pod koniec życia wrócił do żony i zmarł, nie był systematycznym pedagogiem lecz myślicielem, 3 gł.dzieła Emil czyli o wychowaniu, Nowa heloiza, Umowa społeczna. 2)EMIL CZYLI O WYCH – powstała w 1762 miał wtedy 50lat, skł.się z 2 tomów, powieść, rozważania o wych. wych.naturalne zgodne z naturą, z czytelnikiem prowadzi dialog. Przedstawia wych. chłopca Emila w 5 etapach opisanych...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /23.10.2007 Znaków /4 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione

  9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE (RODZAJE ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH STOSOWANYCH WOBEC NICH) 1. Osoba nieletnia: Która po ukończeniu 15 r.ż. dopuszcza się przestępstw przewidzianych w art. 10, 2 Kodeksu Karnego może podlegać odpowiedzialności karnej i odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Przestępstwa te, to:  zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem  ciężkie uszkodzenie ciała  gwałt zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem  rozbój  zamach na prezydenta RP 2. Pierwsza przesłanka:  wina musi być umyślna  czyn o wysokiej szkodliwości społecznej  stosowanie środków wychowawczych i poprawczych nie rokuje pozytywnie  nieletni musi mieć rozeznanie czynu i sytuacji 3. Druga przesłanka:  orzeczenie o środku poprawczym występuje po ukończeniu przez nieletniego 18...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /12.10.2007 Znaków /23 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika pozytywistyczna - Teresa Hejnicka-Bezwińska

  Rozdział 1 Pedagogika pozytywistyczna Teresa Hejnicka-Bezwińska 1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej Pojecie pozytywizmu (fr. positivisme) jest pojęciem wieloznacznym. W filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopo¬glądu. W niniejszym rozdziale pojęcie to zastosowano do opisania, wyjaśnienia i zinterpretowania pewnej formacji intelektualnej oraz stylu myślenia o edukacji i oświacie, mających swoje uzasadnienie w „filozofii pozytywnej", korespondującej z nią koncepcji nauki powstałej w świecie nowoczesnym oraz wpisującej się w ten nurt pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Orientacja pozytywistyczna związana więc jest z powstaniem nowej formy myślenia o edukacji, zwanego naukowym, obok już wcześniej istniejącego myślenia potocznego i filozoficznego. Kryterium oceny tej nowej formy myślenia i jej...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /05.10.2007 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki patologiczne wpływające na rozpad rodziny

  Rodzina- podstawowa grupa pierwotna gr. społeczna złożona z małżeństwa i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Naturalna gr.społ., która stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym. cechy:  wspólne zamieszkanie, nazwisko, własność, kultura duchowa, ciągłość biologiczna, więź oparta na szczególnie intymnych stosunkach, na powiązaniu emocjonalnym i na trwałości tej więzi  wiara w prawdziwą łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społ.  posiadają wspólne cele, podobne normy moralno – społeczne,  odczuwają poczucie odrębności swojej grupy  nieformalna tzn. że dziecko z chwilą urodzenia naturalnie staje się członkiem rodziny;  bez względu na liczbę dzieci jest małą grupą społeczną  jest tą najważniejszą...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /01.09.2007 Znaków /8 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna rola nauczyciela jako wychowawcy klasy

  Nauczyciel, a w szczególności wychowawca ma wielki wpływ na jakość pracy klasy oraz kształt życia klasowego. Aby mógł on poprzez swoje zachowania pomagać uczniowi w jego rozwoju, musi posiadać określone kwalifikacje zawodowe. Pozwolą mu one w sposób konstruktywny, twórczy i zaangażowany wypełniać właściwie swą rolę. Aby prawidłowo określić rolę wychowawcy należy powiedzieć coś na temat pojęcia ?rola społeczna?. W każdej grupie społecznej istnieje zróżnicowanie pozycji społecznej jej członków, co tworzy określoną strukturę grupową; członkowie pełnią w grupie określone role społ. i przestrzegają obowiązujących norm. Jest wiele definicji roli społ., ale wspólne dla większości z nich jest to, że pojmuje się ją, jako dynamiczny element struktury społecznej związany z pozycją lub statusem społecznym i że różne są...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /15.08.2007 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia

  Książka ?Socjoterapia? podejmuje takie problemy jak - metoda i proces socjoterapii - socjoterapia dzieci w młodszym wieku szkolnym - programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemu - Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo - resocjalizacyjnych - nietypowe zastosowanie socjoterapii. Publikacja zainteresuje pedagogów, nauczycieli, pedagogów specjalnych i terapeutów. Pojęcie socjoterapii coraz częściej pojawia się w naszej praktyce wychowawczej, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi. Popularność tej metody wynika między innymi stąd, iż zapełnia ona lukę w sposobach udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z objawami nieprzystosowania społecznego, dzieciom wychowującym się w rodzinach problemowych czy dzieciom zachowującym się kłopotliwie. Dotychczas pozostawały one poza wszelkimi formami...

  Ocena /

  Autor /asa-la Dodano /06.08.2007 Znaków /2 623

  praca w formacie txt

Do góry