awatar

Profil użytkownika appoidacy

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  W czym wyraził się regres gospodarczy I Rzeczypospolitej (lata 30.XVIIw-poł XVIIIw) i jakie były jego przyczyny?

  Początek regresu wiąże się ze spadkiem produkcji zbożowej(długotrwała tendencja spadkowa wszystkich podst. wskaźników życia gosp.) Przyczyny regresu: * spadek cen zbóż w Eur. Zach. * w II poł. XVII w.- zarysowała sie tendencja spadkowa cen na mięso i zboże, spadek zapotrzebowania utrzymywał się do XVIIIw a w II poł. XVIII zapotrzebowanie wzrosło * handel zbożem polskim trzymali Holendrzy * znacznie zmalał eksport zboża polskiego do Holandii Wojny(kozacka, szwecka, turecka) były przyczyną spustoszenia i głodu. Panowała zasada,że wojna żywi się sama. Nie było linii zaopatrzenia wojska na froncie. Chłopi musieli ich żywić.Wojska zniszczyły wiele miast, a ludność polska zmniejszona została od 60-80%. Upadek miast był związany ze zniszczeniami wojennymi (słaba wymiana towarami miasta ze wsią). Upedek miast był również związany z...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /30.12.2007 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza konkurencji Spółki z o.o. "KRZEWIK"

  Spis treści 1. Wstęp 2. Zakres działalności przedsiębiorstwa. 2.1. Produktowy zakres działalności przedsiębiorstwa. 2.2. Geograficzny zakres działalności przedsiębiorstwa. 2.3. Segmentowy zakres działalności przedsiębiorstwa. 3. Polityka kształtowania cen. 3.1. Cennik wyrobów. 4. Cele przedsiębiorstwa. 4.1. Cele krótkoterminowe. 4.2. Cele długoterminowe. 5. Plan strategiczny. 5.1. Analiza strategiczna metodą SWOT. 5.1.1. Istniejące szanse i zagrożenia. 5.1.2. Mocne i słabe strony firmy. 5.2. Analiza środowiska konkurencji metodą „Pięciu sił PORTERA”. 5.2.1. Siła oddziaływania dostawców. 5.2.2. Siła oddziaływania nabywców. 5.2.3. Konkurencja w sektorze i rywalizacja między istniejącymi firmami. 5.2.4. Konkurenci potencjalni - groźba pojawienia się na rynku nowych przedsiębiorstw. 5.2.5. Groźba pojawienia się dóbr...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /23.11.2007 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozlokowanie zapasów w magazynach i oznaczenie punktów ich magazynowania.

  Zapasy - powstają w wyniku różnic w intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia lub poprzez odchylenia zużycia faktycznego od planowanego. Obecnie gospodarka zapasami skupia się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach. Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie: - Zapasy bieżące - zużywane na bieżąco do produkcji. - Zapasy cykliczne - te, na które jest popyt sezonowy (zap. sezonowe). - Zapasy bezpieczeństwa - gromadzone ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności dla utrzymania tempa produkcji - Zapasy spekulacyjne - (zap. nadmierne) tworzone z wyprzedzeniem ze względów finansowych lub zaopatrzeniowych. Główne powody tworzenia zapasów: -...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /14.11.2007 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy Prawne

  Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Elementy normy prawnej Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej: • Koncepcja trójelementowa (hipoteza, dyspozycja i sankcja), • Koncepcja norm sprzężonych (norma sankcjonowana i norma sankcjonująca). Według koncepcji trójelementowej normę prawną dzielimy na: • Hipoteza - zawiera albo opis sytuacji, w przypadku której zaistnienia norma znajdzie zastosowanie, albo opis cech, które posiada adresat normy prawnej, np.: Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej (...) • Dyspozycja - określa obowiązek lub uprawnienia adresata normy prawnej; zawiera opis pożądanego zachowania się adresata normy prawnej, np.: (...) obowiązany jest zwrócić kupującemu pobrana...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /19.10.2007 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

  Wstęp Przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć, jakie cele i w jaki sposób osiągnąć, jakie ma szanse powodzenia i z jakimi musi się liczyć trudnościami w ich realizacji. Jego kierownictwo powinno, więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania-obecne i przyszłe, czyli opracować koncepcję właściwego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji względem otoczenia, stosując podejście strategiczne. Taka koncepcja rozwoju firmy nazywa się strategią. POJĘCIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA Uwarunkowania rynkowe, a także ryzyko występujące w działalności gospodarczej skłaniać powinno przedsiębiorstwa do reorientacji systemu zarządzania w kierunku podejścia strategicznego, poszukiwania i formułowania strategii umożliwiającej realizację określonych celów, a także dostosowanie się do dynamicznych warunków...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /17.10.2007 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdrowisko Busko Zdrój

  SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4 1.3. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI 4 2. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 5 2.1 NAZWA I ADRES SPÓŁKI 5 2.2. HISTORIA SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM FAKTÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OBECNY KSZTAŁT I SYTUACJE SPÓŁKI 5 2.3. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI 7 2.4. WŁADZE SPÓŁKI 9 2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 9 2.6. OBIEKTY SPÓŁKI 12 2.7. ZATRUDNIENIE 14 2.8. OPIEKA ZDROWOTNA I ZAGROŻENIA NA STANOWISKACH PRACY 14 3.0 LOKALIZACJA ?UZDROWISKA BUSKO - ZDRÓJ? S.A. 16 3.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 16 3.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI KLIMATYCZNE 16 3.3. POŁOŻENIE UZDROWISKA NA OBSZARACH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 17 3.3.1. Strefa ochrony sanitarnej uzdrowiska 17 3.3.2. Parki krajobrazowe 21 4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 26 4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 26 4.2. WARUNKI...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /15.10.2007 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933/35 w Polsce. Przyczyny, przebieg, polityka rządu wobec kryzysu.

  Kryzys w Polsce zaczął się nieco wcześniej niż w innych krajach, bo już w 1929 r. Dno osiągnął w 1932r., gdy produkcja przemysłowa spadła do 64% w stosunku do 1928 roku. Liczba zamkniętych fabryk dochodziła do 1300, a liczba bezrobotnych i ‘pół bezrobotnych” (pracujący po 2-3 dni w tygodniu) była niemal równa liczbie pracujących. O ile w 1929 r. bezrobocie obejmowało 3% zawodowo czynnych poza rolnictwem, to w 1933r. szacowano je na 43,5%. kryzys przemysłowy splatał się z kryzysem w rolnictwie. szczególnym problemem było zadłużenie wsi zarówno wobec skarbu, jak i instytucji kredytowych, z których kredytów dość szeroko korzystano przed 1929r., zwłaszcza na zakup ziemi. Komornik stał się częstym gościem chłopów. Dotkliwe dla wsi były opłaty drogowe, jarmarczne, rogatkowe oraz wszelkiego rodzaju kary administracyjne. Kryzys spowodował...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /09.10.2007 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm agrarny Europy XVI-XVIII wieku. Jakie były jego przyczyny i w czym się wyraził?

  Granica dwóch systemów rolnych ustaliła się na rzece Łabie. Zmiany rolnictwa na Zach. szły wyraźnie w kierunku gospod. kapitalist.(induwid. władanie ziemią, system dzierżawny, powiązanie z produkcją przemysłową i kapitałem mieszczańskim). Natomiast Wsch. przyjął narzucony popyt na zboże i rozwijał jednostronną produkcję polową. Narastały też różnice w dziedzinie społecznej: na Zach. wzrastała rola nowej szlachty oraz ożywionego protestancką ideologią mieszczaństwa, natomiast na Wsch. umocnił się system feudalny oparty na poddaństwie chłopów, słabości miast i dominacji politycznej warstwy szlacheckiej. Konsekwencją tego było postępujące zacofanie gospo. wschodu Europy. PRZYCZYNY AGROTECHNICZNE DUALIZMU AGRARNEGO: * teoria militarna-władcy europejscy zaczęli rezygnować ze służby rycerskiej na rzecz wojska (zaciężnych i najemnych)...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /30.08.2007 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy zarządzania

  CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA Rozdział 1 Działanie ludzkie jako przedmiot działalności organizatorskiej Rozdział 2 Organizacja jako obiekt badań Rozdział 3 Zarządzanie przedsiębiorstwem Rozdział 1 Działanie ludzkie jako przedmiot działalności organizatorskiej 1.1. Działanie i jego elementy opisowe Podstawowym pojęciem prakseologicznym jest działanie, oznaczające świadome zachowanie się zmierzające do określonego celu. W związku z tak zdefiniowanym pojęciem działania, działającym może być tylko człowiek a nie maszyny z uwagi na fakt, że maszyny nie działają, lecz funkcjonują. Ludzie działają pojedynczo lub w zespołach. Działalność zespołów jest splotem działań jego uczestników. Działanie zespołowe można określić jako wielopodmiotowe. Nie stanowi ono jednak zwykłej sumy działań...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /29.08.2007 Znaków /3 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność PARP

  Przedmiot działalności i kompetencje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki zwłaszcza w zakresie wspierania : o Rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o Rozwoju eksportu o Rozwoju regionalnego o Wykorzystywania nowych technik i...

  Ocena /

  Autor /appoidacy Dodano /18.08.2007 Znaków /32 557

  praca w formacie txt

Do góry