awatar

Profil użytkownika ApparlSleeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  Unia Europejska

  Rada Europejska Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest określanie strategicznych celów rozwoju Unii, rozstrzyganie kwestii spornych, zajmuje się również bieżącymi problemami międzynarodowymi. Rada Europejska jest najważniejszą instytucją Unii w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada Unii Europejskiej Główny organ decyzyjny Wspólnot. Jej skład tworzą, w zależności od omawianej problematyki, ministrowie spraw zagranicznych bądź resortowi państw członkowskich. Rada Unii Europejskiej wydaje akty prawne, sprawuje kontrolę nad budżetem, uchwala wynegocjowane przez Komisję układy międzynarodowe. Rada koordynuje ogólną politykę gospodarczą. Ma prawo podejmowania decyzji i przekazywania Komisji kompetencji do wprowadzania ich w...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /08.12.2007 Znaków /24 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska wobec porozumienia francusko-brytyjskiego z Saint-Malo

  Gdynia 09 stycznia 2004 rok Spis Treści Wstęp....................................................................................Str.2 Rozdział I. Polityka bezpieczeństwa Polski ........................Str. 2 Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa Francji.......................Str.3 Rozdział III. Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.....Str.3-4 Rozdział IV. Unia Zachodnioeuropejska (UZE)...................Str.4 Rozdział V. Porozumienie francusko-brytyjskie Saint-Malo....Str.4-8 Wnioski...................................................................................Str.8 Zakończenie...........................................................................Str.9 Spis literatury: 1. Józef Kukułka; „Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000” Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003 2. Edward Haliżak, Stanisław Parzymies;...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /01.12.2007 Znaków /19 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspólnot europejskich

  UE wstęp • Ogólna prezentacja UE wstęp • Kalendarium UE wstęp • Instytucje Wspólnot Europejskich UE wstęp • Funkcjonowanie UE wstęp • Wspólna polityka UE wstęp • Układ Europejski Ogólna charakterystyka Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie. Jednostkowe rozwiązania i kompetencje poszczególnych organów są wprawdzie w skali wspólnotowej inne niż w skali narodowej, ale zachowano podstawową dla systemu demokratycznego zasadę rozdzielenia władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Statutowe instytucje Wspólnot Europejskich, w tym instytucje główne: Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy oraz instytucje pomocnicze: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, zostały...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /27.11.2007 Znaków /30 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodny przepływ kapitału

  Informacje podstawowe W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję kapitałową, a nie wynagrodzenie za usługi, natomiast ?bieżąc płatności? są świadczeniem wzajemnym w ramach dorozumianej transakcji. Nieskrępowany przepływ kapitału i płatności oznacza swobodę eksportu i importu kapitału w różnych formach (inwestycje bezpośrednie, obrót papierami wartościowymi, zakup nieruchomości, prowadzenie rachunków bankowych itp.). Jego praktyczne znaczenie polega na tym, że np. obywatele jednego kraju mogą kupić dom w innym kraju, otworzyć w tym państwie konto bankowe, jeśli warunki lokat są korzystniejsze, przedsiębiorstwa zaś mogą swobodnie dokonywać przelewów za...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /18.11.2007 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Europejski

  Jest to organa mający na celu prezentowanie poszczególnych krajów Uni Europejskiej. W parlamencie zasiada 626 przedstawicieli z 15 państw uni. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w czerwcu 1979 roku. Ma on podobna władze do parlamentów narodowych - stanowi większość praw europejskich, które mają bezpośredni wpływ na życie obywateli państw Unii i jest równorzędnym partnerem Rady Ministrów. Jego obrady są otwarte dla publiki, a debaty, opinie oraz rezolucje są publikowane w "Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej". Przewodniczący reprezentuje Parlament na spotkaniach oficjalnych oraz na płaszczyźnie międzynarodowej, przewodniczy posiedzeniom plenarnym, zebraniom Prezydium i Konferencji Przewodniczących. Prezydium jest organem odpowiedzialnym za politykę budżetową Parlamentu oraz za sprawy administracyjne, organizacyjne...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /14.11.2007 Znaków /13 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy

  Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybciej uzyskać członkostwo w tych strukturach. Unia Europejska jest silna i respektująca różnorodność swych członków. Obecne człowieczeństwo, a w dużej mierze młodzież, która dorosłe życie spędzi już w Polsce – państwie członkowskim Unii Europejskiej; zadaje sobie pytanie: Jak będzie wyglądało nasze życie? Wiąże z integracją szereg oczekiwań i obaw. Nie można zatem przesadnie chwalić Unii, czy też nie zauważając szans , snuć negatywne opinie na jej temat. Ważne jest, aby pokazać ją z każdej strony, dysponując prawdziwymi i rzetelnymi informacjami. Kierując się dobrem naszym i kraju, stwórzmy własne plusy i minusy przystąpienia Polski do struktur europejskich...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /11.10.2007 Znaków /8 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie

  Historia religii powstała wraz z pełniejszym zastosowaniem źródeł historycznych w analizach religioznawczych. Za pierwszego historyka religii uchodzi Edward Burnett Tylor, którego badania dotyczące genezy religii oraz jej rozwoju zapoczątkowały jedną z największych szkół religioznawczych – mianowicie szkołę ewolucjonistyczną. Założył on tezę o szablonowej, naturalnej ewolucji wierzeń religijnych, wraz z rozwojem społeczno-cywilizacyjnym człowieka. Za najdawniejsze, najbardziej pierwotne przyjął formy animistyczne, totemistyczne, magiczne, które według niego historycznie ewoluowały przez stadia prototeistyczne, panenteistyczne, politeistyczne, aż do monoteizmu. Mimo iż teza o determinizmie tak rozumianego kierunku rozwoju została przyćmiona dalszymi obserwacjami, pozwoliła ona na wprowadzenie całej metodologii historycznej do nauk o religii – w...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /10.10.2007 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farby

  Farby graficzne i środki pomocnicze, Ogólna charakterystyka farb graficznych Farba graficzna (drukarska) należy oprócz papieru do podstawowych materia¬łów poligraficznych. Ma ona za zadanie wytworzenie na zadrukowywanym pod¬łożu trwałego obrazu przeniesionego z formy drukowej. Farba graficzna składa się z dwóch podstawowych składników, którymi są barwidła i środki wiążące, zwane również spoiwami. Tak więc farbą graficzną jest układ dyspersyjny bar¬widła (pigmentu, barwników, laki), wypełniaczy w spoiwie lub roztwór barwni¬ków w spoiwie, stosowany do drukowania. Właściwości fizykochemiczne farb, jak lepkość, lejność, utrwalanie i inne, są dostosowane do odpowiedniej techniki i metody drukowania oraz rodzaju podłoża. Farby graficzne dzieli się na podsta¬wowe grupy zgodnie z podziałem technik drukowania Barwidło jest to...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /07.10.2007 Znaków /34 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Za i przeciw Unii Europejskiej

  „Czy warto podejmować trud i starać się wejść do Europy, jeśli wejście to może mieć zgubny wpływ dla Polski?”- mówią przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej tzw. eurosceptycy. Podkreślają, że z chwilą wejścia do Unii Polska przekreśli swoja suwerenność i niepodległość, a sposób życia i gospodarki podporządkowany zostanie celom zewnętrznym, niepolskim. Przeciwnicy integracji podają również argumenty ekonomiczne. Mówią o tym, że wiele polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji upadnie lub nastąpi ograniczenie produkcji gdyż nie są w stanie konkurować z silnymi koncernami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. Powiększy się liczba bezrobotnych. Rynek polski po zlikwidowaniu ceł, zostanie zalany tanimi produktami z wysokorozwiniętych krajów członkowskich. Staniemy się po prostu rynkiem zbytu dla różnych...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /03.10.2007 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moje szanse w zjednoczonej Europie

  Po pierwsze, co to jest Unia Europejska? Jest to wspólnota niepodległych państw europejskich utworzona w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, przewidującego utworzenie unii gospodarczo - walutowej i politycznej przez 12 krajów: Portugalię, Hiszpanię, Francję, Irlandię, Wielką Brytanię, Holandię, Luksemburg, Belgię, Italię, Grecję, Danię i Niemcy. Poszerzono ją w 1995 roku o Austrię, Finlandię i Szwecję. Obecnie są prowadzone rozmowy z Polską, Czechami, Cyprem, Estonią, Słowenią i Węgrami o rozszerzenie Unii. Jednak możliwe jest, że Wspólnota nie powiększy się. Wszystko leży w rękach Irlandii, która będzie głosować za przystąpieniem krajów stowarzyszonych do UE. Ma to bezpośredni związek z traktatem nicejskim podpisanym przez kraje 15-tki w 2001 roku. Jakie są moje szanse w zjednoczonej Europie? Myślę, że przystępując do Wspólnoty...

  Ocena /

  Autor /ApparlSleeria Dodano /04.09.2007 Znaków /5 352

  praca w formacie txt

Do góry