awatar

Profil użytkownika andy0202777

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Projekt zmian w wybranej instytucji

  Ostatnimi laty w Polsce nastąpiło wiele zmian w różnego rodzaju dziedzinach. Pomoc Społeczna również zaczęła modyfikować swoje podejście do człowieka, nie tylko dając mu opiekę, ale skupiając się w szczególności na niesieniu mu pomocy. Ludzie starsi należą do grupy osób często korzystających z oferowanych instytucji oraz usług, jakie zapewnia im pomoc społeczna. Jedną z takich placówek jest m.in. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie. Jako pracownik DPS-u w Wejherowie skupię się na tej placówce. Dom posiada wieloletnią praktykę w opiekowaniu się ludźmi przewlekle  somatycznie chorymi. Jego początki sięgają 1907 roku i istniał wówczas jako przytułek. Przez te wszystkie lata w domu przeprowadzono wiele remontów i modernizacji dążąc do ulepszenia jego funkcjonowania i zapewnienia osobom starszym, przebywającym w jego murach prawidłowej...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /22.12.2007 Znaków /5 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

  Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji. Telepraca nazywana jest także: Teledojazdy Praca na odległość Praca elastyczna Praca mobilna e-praca I. Definicje TELEPRACY: 1) Telepraca – jest to praca wykonywana z dala od siedziby firmy, biura. Polega ona na wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi telekomunikacji sieci komputerowych, szybkich transmisji danych czy telefonii komórkowej. Najogólniej mówiąc jest to praca zdalna, na odległość, w dowolnych warunkach, w dowolnym miejscu i czasie. 2) Telepraca – „metoda organizowania i wykonywania pracy, w którym pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy dostarczając do pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /07.12.2007 Znaków /17 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez jakość

  (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa. Idea Zarządzanie przez jakość opiera się na kilku założeniach: 1. Zaangażowanie każdego pracownika w przedsiębiorstwie w doskonalenie najdrobniejszych aspektów jego działalności. Doskonalenie to odbywa się poprzez częste drobne usprawnienia, a nie wielkie inwestycje...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /22.11.2007 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

  Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Woda, H2O, tlenek wodoru, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych. Jej cząsteczka jest dipolem. Występuje w stałym obiegu wskutek działania energii słonecznej oraz siły ciężkości. Elementami składowymi cyklu są opady atmosferyczne, odpływ i parowanie. Zajmuje ona ponad 2/3 powierzchni Ziemi. Woda jest jednym z podstawowych składników żywych organizmów. Umożliwia przebieg procesów przemiany materii, a także bierze udział w wielu z tych procesów. Dla licznych roślin i organizmów wodnych stanowi jedyne środowisko, w którym mogą przebywać. Woda znajduje szerokie zastosowanie: używana jest do spożycia, do celów gospodarczo bytowych, w rolnictwie i w przemyśle. Woda, która używana jest w przemyśle ulega bardzo silnemu zanieczyszczeniu. Ścieki wytworzone...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /28.09.2007 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie procesami pracy

  Kierowanie procesami pracy to kierowanie ludźmi. Wyznaczniki kierowania: 1. Kultura i etyka pracy z ludźmi 2. Autorytet kierownika i wzory postaw, które sobą reprezentuje, 3. Kontakty społeczne i współpraca z ludźmi 4. Warunki pracy: - organizacyjne (stanowisko pracy, komputer) - materialne - materialne stworzone pracownikom, - socjalne (na terenie zakładu pracy – stołówka, wakacje) 5. Kompetencje pracowników 6. Strategiczne decyzje, 7. Wewnątrzzakładowa polityka informacyjna. Zadania kierownicze: - wyzwalanie ukrytych możliwości pracowników - stworzenie klimatu dla rozwoju potencjału firmy: doradztwo, konsultacje, - stymulowanie pracowników w rozwiązywaniu problemów, - wspomaganie rozwoju pracownika. Kultura kierowania firmą- to sposób postępowania, oddziaływania na pracownika. Kultura organizacyjna – to pewien wykształtowany...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /27.09.2007 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

  4. Cele, zadania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Obejmuje ono zatrudnienie, rozwój i nagradzanie ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych stosunków między kadrą kierowniczą a pracownikami. Problemami tymi zajmują się wszyscy menedżerowie liniowi i liderzy zespołów, ale specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi mają tu do spełnienia istotną role. Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest mówiąc ogólnie, umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. - zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu kierowania...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /09.09.2007 Znaków /9 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje zawodowe

  pokazują zakres możliwości człowieka na określonym stanowisku pracy. Poziom wykonywanych zadań zależy od kwalifikacji. Kwalifikacje dzielą się na: - czynności praktyczno– motoryczne (umiejętności manualne) - operacje intelektualne (wiedza i przekształcanie jej). Kwalifikacje zależą od: - wiedza zawodowa zdobyta w szkole - wiedza ogólna (zdobywana w czasie kształcenia ogólnego, jak również doświadczenia osobiste) - umiejętności praktyczne (zawodowe i ogólne) - zainteresowania i motywacje. Kwalifikacje dotyczą stanowiska lub grupy stanowisk. Przydatność zawodowa - możliwości: M- możliwości W- wymagania 1. M < W Pracownik zestresowany, zalękniony, niepewny siebie, obawia się podejmowania decyzji. Jest to do pokonania jeśli dysproporcja między możliwościami a wymaganiami jest niewygórowana, do pokonania. 2. M > W Pracownik znudzony, sfrustrowany, czuje się niedowartościowany, poszukuje nowej pracy. Może dojść do konformizmu- będzie udawał że daje z siebie wszystko. 3. M = W Nie ma tak że jest idealnie równo, wymagania powinny...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /22.08.2007 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja

  1. Wstęp Prowadzenie działalności i konkurowanie firm na rozwiniętych rynkach bezwzględnie dowodzi, iż kapitał ludzki jest źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej we współczesnym biznesie. Jednocześnie natura zarządzania kapitałem ludzkim zmienia się nadzwyczaj gwałtownie. Dziedzina ta nie jest już pojedynczą, uproszczoną funkcją, ale zespołem dyscyplin, planów, systemów, narzędzi, procesów, produktów i usług. Każdy z tych elementów niesie ogromne możliwości budowania wartości dodanej, pod warunkiem zastosowania sprawnych i skutecznych rozwiązań. 2. Planowanie zatrudnienia Celem planowania zatrudnienia jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i podsystemem ludzkim organizacji oraz przygotowanie działań mających wyeliminować różnice między stanem obecnym i pożądanym. Można...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /08.08.2007 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces selekcji pracowników

  Wstęp Elementem pozyskiwania kadr jest etap selekcji i rekrutacji. Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem, natomiast selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników organizacji i wyboru najbardziej odpowiedniego spośród nich na wakujące stanowisko pracy. Dokonuje się jej spośród kandydatów, którzy zgłosili się w wyniku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. Niezbędne jest opracowanie wyraźnych kryteriów, według których będą oceniani kandydaci. ?Procedury i techniki wykorzystane w procesie selekcji kadr różnią się dość znacznie, w zależności od wielkości firmy, tradycji, rodzaju stanowiska, trudności rekrutacji i wielu innych czynników.? Podczas procesu selekcji uwzględnia się u kandydatów ich kwalifikacje, inteligencje, umiejętności, możliwości i doświadczenia, a...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /02.08.2007 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi

  Strategia to system zasad na podst. których podejmowane są decyzje i dokonuje się wyborów, które wyznaczają względnie stały sposób działania org.i alokacji jej zasobów, związany z pozycją org. względem otoczenia. Zarządzanie strategiczne to formułowanie strategii, jej planowanie, wprowadzanie czyli realizacja i kontrola strateg. Strategia personalna powinna mieć odniesienie do otoczenia org., jest najważniejszym elementem planu operacyjnego i finansowego, ustala hierarchię i podział zadań i ma podst. znaczenie dla przetrwania org. S.personalna powinna być zgodna z misją i wizją org., celami i stąd też jej formułowanie wymaga analizy otoczenia, zasobów org.i wyboru opcji strategicznych. ZZL to system kierowania ludźmi, który traktuje ich jako podst. zasób org. W ujęciu strategicznym tzn. rekrutacja, selekcja, motywowanie i kierowanie nimi. Rolą...

  Ocena /

  Autor /andy0202777 Dodano /13.07.2007 Znaków /2 997

  praca w formacie txt

Do góry