awatar

Profil użytkownika Alollisttok

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

104 prac, w tym:

 • 104tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /104 prac/

 • Ocena brak

  Istota i metody negocjacji

  Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji. Wśród rodzajów negocjacji można wyróżnić negocjacje: - Twarde - Miękkie - Zbiorowe Strategia i zasady negocjacji – wymagają, aby ustalić najważniejsze elementy negocjacji, takie np., jak określenie składu zespołu prowadzącego negocjacje, etapów negocjacji, organu w przedsiębiorstwie, który będzie zatwierdzał uzgodnione stanowisko i podpisywał porozumienie. W trakcie negocjacji należy pozyskać zaufanie partnera dzięki odpowiedniemu sposobowi prowadzenia rozmowy, Metody i techniki prowadzenia negocjacji: - Przygotowanie negocjacji, określające zadania i cele negocjacji oraz ustalające taktykę prowadzenia negocjacji. - Opracowanie instrukcji dla negocjatorów, którymi są kierownicy różnego szczebla w zależności...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /31.12.2007 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wymiany wady i zalety

  Wstęp Wymiana towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej wymiany warunkowały: • Wzrost liczby ludności; • Stosowanie postępu technicznego; • Ożywienie handlu; • Powstanie scentralizowanych monarchii, co było wynikiem walki o opanowanie rozbicia feudalnego. Wymiana towarowo-pieniężna rozwijała się przez setki lat. Na początku w ogóle nie istniała. Produkty pracy nie były przeznaczone na sprzedaż, czyli nie były towarami. Każdy był jednocześnie producentem i konsumentem tworząc dobra tylko i wyłącznie na swoje własne potrzeby. Z kolei w momencie odkryć geograficznych do Europy napłynęły ogromne bogactwa, w tym kruszce, metale szlachetne. Napływały one z kolonii hiszpańskich, portugalskich w Ameryce. Zaobserwować tu...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /31.12.2007 Znaków /9 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet Państwa - ściąga

  Struktura budżetu państwa w Polsce.Projekt budżetu jest opracowywany przez Ministerstwo Finansów i zatwierdzany przez rząd, następnie dokładnie dyskutowany i ostatecznie zatwierdzany przez parlament. Budżetem państwa nazywamy zestawienie wszystkich dochodów i wydatków państwa. Budżet państwa ma swój rachunek w banku centralnym, oznacza to, że przyjmuje on wszystkie jego wpływy i realizuje wydatki oraz przechowuje czasowo wolne środki pieniężne.Budżet państwowy w Polsce Dochody Podatki pośrednie, Podatki od osób fizycznych, podatki od osób prawnych, podatki od wzrostu wynagrodzeń, podatek majątkowy, wpłaty z zysku NBP, wpłaty z cła, dochody ze sprzedaży majątku państwowego, inne dochody budżetuWydatkiDotacje na finansowanie zadań gospodarczych, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /13.12.2007 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej uhonorowane nagrodami Nobla

  Wstęp: Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, czyli nauki zajmującej się sposobami organizowania się ludzkości w celu rozwiązywania problemu niedoborów, przyznawane są przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk dopiero od 1969 roku. Wtedy też została ona ufundowana przez Bank Szwecji. Na przestrzeni minionych 32 lat tę prestiżową nagrodę otrzymało wielu wybitnych ekonomistów. Pośród poglądów przez nich reprezentowanych na pierwszy plan wysuwają się cztery główne nurty. To właśnie przedstawiciele tych nurtów otrzymali najwięcej nagród Nobla. Pomiędzy każdą z teorii występują mniejsze lub większe różnice. Czasem są to duże rozbieżności czasami zaś szkoły te różnią się tylko detalami. Każda z nich ma swoich liderów i głównych przedstawicieli. Wszystkie są ważne, bowiem często mają wpływ na losy gospodarek wielu...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /02.12.2007 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ubezpieczeń

  System ubezpieczeń System * zbiór elementów powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób * zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi Organizacja systemu * organizacja systemu to struktura w formie sieci relacji między elementami oraz własności tych relacji * w strukturze systemu mogą występować podsystemy, czyli elementy systemu, które same są systemami * system, którego elementami są inne systemy, jest nadsystem. Ubezpieczenia a cechy systemu. Ubezpieczenie: 1. Urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych. 2. Potrzeby majątkowe pokryte przez ubezpieczenie powstają u poszczególnych jednostek poprzez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe. 3. Pokrycia potrzeb przez ubezpieczenie następuje na drodze rozłożenia w...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /29.11.2007 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele wzrostu gospodarczego

  Modele makroekonomiczne Modele wzrostu gospodarczego - to uproszczone schematy ukazujące podstawowe zależności miedzy czynnikami wzrostu, abstrahujące od szczegółów i wpływu czynników drugorzędnych, a uwzględniające przede wszystkim podstawowe związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w procesie wzrostu gospodarczego. Jednym z najbardziej znanych, wczesnych modeli wzrostu gospodarczego jest model opracowany przez angielskiego ekonomistę Roya Forbesa Harroda, który dla określenia warunków wzrostu posłużył się następującym wzorem: GC = s gdzie G oznacza stopę wzrostu dochodu (PNB lub PKB), a C oznacza krańcowy współczynnik kapitału, czyli współczynnik kapitałochłonności określający wielkość nakładu inwestycji na jednostkę przyrostu dochodu. Podobny do poprzedniego jest model opracowany przez Evseya Domara Podstawowe...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /10.11.2007 Znaków /13 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja cen

  Praca kontrolna z Ekonomii. Temat pracy: „Cena i jej funkcje”. Cena jest to cokolwiek, z czego dany podmiot musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego lub spożytego dobra lub usługi. Najczęściej cena wyrażona jest w pieniądzu ( pln ), cena produktu kształtowana na rynku ściśle związana jest z jego wartością, jaką przedstawia on dla konsumenta. Ceny dóbr i usług powstają na rynku. Przedmiotem badań ekonomii nie są ceny absolutne, ale stosunek wzajemny cen różnych dóbr czyli tzw. Ceny relatywne. Są one podstawowym parametrem jakim kierują się producenci i konsumenci przy podejmowaniu następujących decyzji: - producent będzie wytwarzał te towary, których cena jest dla niego korzystna, czyli cena będzie wyznaczać kierunki produkcji, - nabywca, będzie kupował takie towary lub usługi, które najmniejszym stopniu będą...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /21.10.2007 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  TEORIE INFLACJI I ICH CHARAKTERYSTYKA. 1. Pojęcie inflacji. 2. Monetarystyczna teoria inflacji. 3. Teoria kosztowa inflacji i jej typy. a) egzogeniczny, b) endogeniczny, c) defensywny 4. Dochodowa teoria inflacji. 5. Podobieństwa i różnice między teoriami inflacji. 6. Rodzaje skutków inflacji: a) alokacyjny, b) produkcyjny, c) redystrybucyjny 7. Sposoby kontroli inflacji oraz skutki spadku inflacji. Ad. 1) Inflacja - sytuacja gdy nadmierna emisja pieniądza prowadzi do wzrostu cen i redystrybucji dochodu na niekorzyść otrzymujących stałe dochody. Teoria kosztowa inflacji i jej typy. Teoria kosztowa - inflacja jest wynikiem  kosztów produkcji który jest wywołany  płac pod wpływem działalności silnych związków zawodowych, oraz  cen spowodowanych przez monopole krajowe lub zagraniczne np.:  cen ropy naftowej. Punktem wyjścia jest...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /14.10.2007 Znaków /6 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy Informacyjne Zarządzania

  Systemy Informacyjne Zarządzania Proces sprzedaży towarów kanałem Megastore w firmie JTT Computer S.A. I. WSTĘP II. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE 1. STATUS (FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA) 2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PRZEDMIOT DZIAŁANIA, BRANŻA) 3. OBSZAR DZIAŁANIA (RYNKI, ICH STRUKTURA WG RÓŻNYCH KRYTERIÓW) 4. WIELKOŚĆ FIRMY WG LICZBY ZATRUDNIONYCH (STRUKTURA) III. PROCES W UJĘCIU STATYCZNYM 1. WYKAZ OBIEKTÓW I ICH ATRYBUTÓW 2. WYKAZ ZWIĄZKÓW ZACHODZĄCYCH MIĘDZY OBIEKTAMI I ICH ATRYBUTÓW 3. SCHEMAT STRUKTURY STATYCZNEJ IV. PROCES W UJĘCIU DYNAMICZNYM 1. OPIS PROCESU 2. WIZUALIZACJA PROCESU V. WNIOSKI I OCENA PROCESU VI. PODSUMOWANIE Systemy Informacyjne Zarządzania Proces sprzedaży towarów kanałem Megastore w firmie JTT Computer S.A. I. WSTĘP Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /01.10.2007 Znaków /12 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Gospodarcze RP z sąsiadami.

  Handlem zagranicznym określimy tę sferę działalności w różny sposób zorganizowanych lub nie zorganizowanych jednostek lub grup społecznych, której istotą jest transgraniczna sprzedaż lub kupno towarów. Usługami międzynarodowymi nazwiemy wszystkie inne pozatowarowe, transgraniczne formy wymiany wartości. Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i usług miedzy kontrahentami mającymi stałą siedzibę w rożnych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupełnieniu brakujących dóbr oraz wykorzystaniu różnic kosztów produkcji określonych towarów w kraju i za granicą. Handel zagraniczny wynika z wielu czynników, do najważniejszych zaś z nich zaliczyć możemy; · Nierówny podział surowców na ziemi, co dotyczy np. zasobów węgla, rud żelaza, rud metali nieżelaznych, ropy naftowej; · zróżnicowanie...

  Ocena /

  Autor /Alollisttok Dodano /29.09.2007 Znaków /30 685

  praca w formacie txt

Do góry