awatar

Profil użytkownika alien

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

67 prac, w tym:

 • 67tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /67 prac/

 • Ocena brak

  Popyt usług transportowych

  Popyt na przewozy transportem samochodowym. Pozytywne cechy produkcji usługowej transportu samochodowego powodują że przy danej liczbie mieszkańców, ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przy danej wielkości produkcji towarowej i jej strukturze rodzajowej; duża część potrzeb przemieszczania ukierunkowana jest właśnie tą gałęzią transportu. Istnieją jednak 2 cechy niekorzystne, które w istotny sposób ograniczają bądź eliminują to zapotrzebowanie. Są to: - wysokie koszty jednostkowe wytwarzania usługi - mała zdolność osiągania w danej jednostce czasu dużego potencjału przewozowego Skala i możliwości dopasowania własnej oferty usługowej do rozpatrywanego popytu jest głównym czynnikiem kształtującym wielkość potencjału przewozowego i ewentualne działania inwestycyjne. Czynnik ten jest dodatkowo korygowany: - instrumentami polityki...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /07.12.2007 Znaków /5 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport o ochrona środowiska w Unii Europejskiej

  TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tematem mojej pracy są dwie z polityk Unii Europejskiej - transport oraz ochrona środowiska. Są to istotne polityki mające na celu poprawę infrastruktury unijnej co jest związane jednocześnie z dużym naciskiem na ochronę środowiska naturalnego. Celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest spełnienie racjonalnych oczekiwań państw i społeczeństw wywołanych wzrostem mobilności, za czym idzie wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową. Związane jest to oczywiście z wieloma czynnikami takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, czy koniecznością zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia. Utworzenie wspólnej polityki transportowej zapowiadał w artykule 74 Traktat Rzymski. Jednakże przez 24 lata istnienia Wspólnoty Europejskiej postęp...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /20.11.2007 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA - KILKA ZAGADNIEN

  1.) Istota systemów ADC – to wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych za pomocą specjalnych urządzeń (bezpośrednie wprowadzenie danych bez użycia klawiatury) Trzy elementy ADC: -oznakowanie -sprzęt -oprogramowanie Cele: -poprawienie efektywności operacji, ewidencji, transakcji, kontroli i sterowania Korzyści Automatyka -przyjęć -lokalizacji -kompletacji -wydań -redukcja pracochłonności -eliminacja błędów -redukcja kosztów -efektywne zarządzanie -zwiększenie konkurencyjności 2.) Możliwości systemów ADC -Usprawnienie rozliczeń z klientami -bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów -lepsza lokalizacja towarów w magazynie -automatyczne wprowadzanie nowych cen -monitorowanie produkcji w toku usprawnienie i zautomatyzowanie prowadzenia ewidencji zapasów i obrotów oraz...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /17.10.2007 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

  Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a różnice są mało istotne dla ogólnie przyjętej definicji. Według Henryka Bronakowskiego kanał dystrybucji to „sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczą¬ce, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni towarów bądź usług. Kanał dystrybucji składa się z dwóch najważniejszych pod¬miotów: producenta i odbiorcy — konsumenta oraz firm pośredniczą¬cych i współuczestniczących. Są nimi firmy: handlu hurtowego, detalicz¬nego, transportu, ubezpieczeń, bankowe, reklamowe, spedycyjne, dorad¬cze...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /26.09.2007 Znaków /8 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kody kreskowe

  Kody kreskowe są graficznym odzwierciedleniem określonych znaków poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustalonych według przyjętych reguł budowy danego kodu (symboliki). Rozróżnia się znaki kodujące dane oraz znaki pomocnicze, charakterystyczne dla danej symboliki. Symbolika to opis zasad tworzenia poszczególnych rodzajów kodów, czyli sposobu, w jaki znaki pisma, czytelne wzrokowo, odwzorowane są poprzez jasne i ciemne elementy o różnej szerokości. Symbol kodu kreskowego jest zestawem elementów, których struktura wynika z danej symboliki oraz ze znaków czytelnych wzrokowo przedstawionych graficznie. Kody kreskowe pozwalają na automatyczną identyfikację (AI). Identyfikacja obiektów dokonuje się bez bezpośredniego udziału człowieka. Technika ta jest stosowana na świecie od kilkudziesięciu lat. Kody kreskowe to obecnie najczęstszy...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /12.09.2007 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse publiczne - sciaga

  1) SAMORZĄD GMINY ZADANIA: 1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny, 2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, 3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 4) Lokalny transport drogowy, 5) Ochrona zdrowia, 6) Pomoc społeczna, 7) Komunalne budownictwo mieszkaniowe, 8) Oświata – szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola, 9) Kultura, 10) Kultura fizyczna, 11) Targowiska i hale targowe, 12) Zieleń, 13) Cmentarze komunalne, 14) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa, 15) Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkół, gmina otrzymuje subwencję oświatową. Własne dochody wypracowuje ze sprzedaży oraz dzierżawy...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /04.09.2007 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

  Spojrzenie na rozwój międzynarodowego biznesu pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku producenta do rynku konsumenta spowodowało zmianę warunków, w jakich przedsiębiorstwa muszą wytwarzać i sprzedawać swoje produkty i usługi. Zmniejszona żywotność produktów spowodowana ich szybkim moralnym starzeniem się, konieczność skracania cykli produkcyjnych, wzrastający popyt na towary wysokojakościowe o dobrej jakości, wymagają przejścia do rynku rządzonego przez odbiorcę. Zmusza to podmioty rynku nie tylko do zbadania i poznania potrzeb klienta, ale także do przewidywania jego przyszłych potrzeb, tak w odniesieniu do towarów, jak i usług oraz sposobu organizacji łańcucha dostaw. Pojęcie logistyki jest różnie definiowane, lecz jej istota jest wspólna, mimo odmiennych sformułowań. Komitet EWG oraz Brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /29.08.2007 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIA - OMOWIENIE ZAGADNIEN

  Opakowania 1)FUNKCJE OPAKOWAŃ 2)WEDŁUG CZEGO DZIELIMY OPAKOWANIA 3)ZALETY WYTWORÓW PAPIERNICZYCH 4)RODZAJE PAPIERÓW PAKOWYCH 5)PAPIERY TYPU PERGAMINÓW 6)PAPIERY USZLACHETNIANE 7)FORMY KONSTRUKCYJNE OPAKOWAŃ PAPIER. 8)ZALETY I WADY OPAKOWAŃ SZKLANYCH 9)BUTELKI I SŁOJE 10)CO SIĘ STOSUJE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ METALOWYCH 11)OPAK.METALOWE JEDNOSTKOWE I TRANSPORTOWE 12)KONSTRUKCJE BĘBNÓW CIĘZKICH I LEKKICH 13)LAKIERY 14)ZALETY TWORZYW SZTUCZNYCH 15)RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH 16)PODZIAŁ ZAMKNIĘĆ (17.11.2004) 17)TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA ZUŻYCIA DREWNA 18)RODZAJE DREWNA STOSOWANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ 19)PROJEKTOWANIE PJŁ 20)EKOLOGISTYKA 1)FUNKCJE OPAKOWAŃ 1. ochronne 2. logistyczne 3. informacyjne 4. marketingowe 5. ekologiczne 6. użytkowe Funkcje ochronna: -ochrona zapakowanego produktu -ochrona środowiska przed...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /27.08.2007 Znaków /10 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki publiczne

  WYDATKI PUBLICZNE 1. Ogólne charakterystyka budżetu państwa 3 2. Wydatki publiczne 5 3. Problematyka racjonalizacji w gospodarce budżetowej 10 4. Wydatki budżetu w roku 2002 16 1. Ogólne charakterystyka budżetu państwa Pojęcie budżetu określić można w zależności, od tego, na co bardziej kładziemy nacisk. W ustawie o finansach publicznych art. 61 definiuje budżet państwa zaś art. 109 budżet jednostek samorządu terytorialnego. Bez względu jednak, jakiego podmiotu dotyczy budżet ma kilka cech wspólnych:  jest zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków,  uchwalany jest w formie ustawy/uchwały budżetowej,  uchwalany na okres jednego roku kalendarzowego,  odpowiada określonym zasadom budżetowym,  pełni funkcję: redystrybucyjną, sygnalizacyjno-kontrolną , Ogólną definicję przedstawić można jako: „Budżet jest...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /03.08.2007 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja samoucząca się

  „Przedsiębiorstwo uczące się to organizacja, która umożliwia uczenie się wszystkich jej członków oraz świadomie przekształca zarówno siebie , jak i kontekst, w którym istnieje” Powyższy cytat prowadzi do wniosku, że niezbędnym atrybutem organizacji uczącej się Jest zdolność do rozpoznawania sygnałów płynących z otoczenia oraz zdolność do elastycznego reagowania na owe sygnały. „Nauka” Jest procesem ciągłym. Zmienność otoczenia sprawia, iż organizacja musi stale rozpoznawać zmiany w zachowaniach klientów, konkurencji , w rozwoju społeczeństwa i techniki oraz na bieżąco wyciąga wnioski dla własnego przetrwania i rozwoju. Ten kto najszybciej się uczy ma największe szanse na utrzymanie się na rynku. Kto się nie uczy lub robi to zbyt wolno odejdzie w zapomnienie. Ucząca się organizacja uczy się przez interakcje z otoczeniem...

  Ocena /

  Autor /alien Dodano /02.08.2007 Znaków /6 201

  praca w formacie txt

Do góry