awatar

Profil użytkownika aleKac

Data rejestracji7 listopada 2012 Ostatnio online12 listopada 2012, 7:48

Statystyki

215 prac, w tym:

 • 215tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /215 prac/

 • Ocena brak

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie)

   

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie) (tłum. nłc. , będą­cego z kolei tłumaczeruem gr. ) gr. hypotheoriia; ang. postpredicaments; fr. postpredicaments; nm. Postpradikamente

  W logice tradycyjnej: pięć pojęć lub rela­cji rozpatrywanych szczegółowo w koń­cowych rozdziałach (X-XV) Kategorii Ary­stotelesa...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTSTRUKTURALIZM

   

  POSTSTRUKTURALIZM <łc. post = po + —> 'strukturalizm') ang. poststructuralism; fr. poststructuralisme; nm. Poststrukturalismus

  Odmiana -^ postmodernizmu, jaka się ukształtowała we Francji (m. in. M. Foucault, J. Derrida), wywodząca się z kryty­cznej reakcji na strukturalizm, z którego w szczególności...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

   

  POTRZEBA ang. want, need; fr. besoin; nm. Bedurfnis

  psych. Brak czegoś powodujący zwy­kle aktywność, która zmierza do jego usu­nięcia. Potrzeba w tym znaczeniu spełnia funkcje -^ motywu (I-I).

  psych. Napięcie wywołane w organi­zmie przez brak w powyższym znaczeniu (2); syn.—> popęd...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚĆ

   

  POWINNOŚĆ ang. duty; fr. le devoir; ran. Schuldigkeit, das Sollen

  et. —> Obowiązek potraktowany jako fakt, dany pierwotnie w tzw. doświadczeniu moralnym, korelatywny z —> dobrem (3) (wartością), które podmiot rozpoznał jako godne zaafirmowania. Rozróżnia się:

  powinność podmiotową — wymagania...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNIKI (uniwersalia)

   

  POWSZECHNIKI (uniwersalia) nłc. universalia; ang. universals; fr. les universaux; nm. Universalien (1), das Allgemeine (2)

  1. t. pozn., mełaf. W przeciwstawieniu do —> transcendentaliów (2) > pojęcia (Ib) uniwersalne (powszechne) oraz odpowia­dające im -^ nazwy (Aa) ogólne, które da­ją się orzekać o...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE

   

   

  POZNANIE gr. gnósis, heidesis; łc. cognitio; ang. knowledge, cognition; fr. connaissance; nm. Erkenntnis

  1. psych., t. pozn. Jako czynność (po­znawanie): intencjonalne przyjęcie przedmiotu przez podmiot, równoznacz­ne z nadaniem mu nowego (intencjonal­nego) sposobu istnienia w psychice. Po­znanie ludzkie...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /4 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM

   

  POZYTYWIZM (fr. z nłc. positivus — oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwierdzający) nłc. positivismus; ang. positivism; nm. Positivismus

  Termin pochodny od positif, przejęty przez A. Comte'a (1830) od saint-simonistów.

  1. -> Filozofia pozytywna (positwe Philosophie) A. Comte'a, nazywana też...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena /

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry