awatar

Profil użytkownika AlbertK

Data rejestracji23 października 2012 Ostatnio online6 listopada 2012, 6:23

Statystyki

197 prac, w tym:

 • 197tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /197 prac/

 • Ocena brak

  FENOTYP

   

  FENOTYP (gr. phatno = dobyć na jaw, ukazać + typos = odbicie) ang. phenotype; ii. phenotype; nm. Phanotypus

  biol. Dostrzegalne właściwości strukturalno-funkcjonalne, wytworzone w tra­kcie indywidualnego —> rozwoju (3a) or­ganizmu pod wpływem jego -> genoty­pu i czynników środowiskowych (W. L. Johannsen...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDEIZM

   

  FIDEIZM (łc. fides, -ei = wiara, wierzenie) ang. fideism, -faithphilosophy; ir. fideisme; nm. Fideismus, ~ Glaubensphilosophie

  Termin powstały we Francji i użyty po raz pierwszy (1838) na określenie poglą­dów L. E. M. Bautaina.

  1. Nazwa powstałego we Francji w XVII w. i żywotnego do 2. poł. XIX...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDES QUAERENS INTELLECTUM

   

  FIDES QUAERENS INTELLECTUM (nłc. <fides quaerens intellectum> = wiara poszuku­jąca zrozumienia (Anzelm z Canterbury))

  Formuła wyrażająca przekonanie o możli­wości wyjaśnienia prawd wiary religijnej za pomocą metafizycznej spekulacji, przez ukazanie ich rozumowych podstaw. Wyra­żona w tej formule...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA

   

  FIKCJA (nłc. <fictm = zmyślenie) ang. fiction; h. fiction; nm. Fiktion

  To, co jest tylko wytworzone przez umysł, a nie ma odpowiednika w pozapodmiotowej rzeczywistości (F. A. Lange, H. Vaihinger). w metodologii fikcjami nazywa się niekiedy wytwory —^ idealizacji (1).

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONALIZM (fikcjonizm)

   

  FIKCJONALIZM (fikcjonizm) (tłum. nm. <Fiktionalismus>, od łc. fictio = zmyśle­nie) ang. fictionism, fictionalism

  Pogląd, według którego -^ fikcje są uży­teczne zarówno w życiu, jak i w nauce, i upatrujący w ruch podstawową katego­rię filozoficzną. Fikcji jest wiele, przy czym wszystkie są...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSIZM

   

  FIKSIZM (łc. fixus = niezmiermy, stały) ang. fixism; fr. fixisme; nm. Konstanzannahme

  Przeciwstawna —> ewolucjonizmowi (2), a zwłaszcza ws-> transformizmowi (1) teo­ria, według której gatunki biologiczne zo­stały stworzone przez Boga w ich obecnej postaci i liczbie i jako takie są...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATUM

   

  FATUM (łc. <fatum> = przepowiednia, wola bogów; los, przeznaczenie) ang./afe, fatality; fr. fatalite, fatum; nm. Fatalitat, Fatum, Yerhangnis Anonimowa przemożna siła, ustalająca

  nieodwołalnie bieg zdarzeń, a w szczególno­ści koleje życia każdego człowieka. ->Los; —> przeznaczenie.

  Fatum stoickie...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICYTOLOGIA

   

  FELICYTOLOGIA (łc. felicitas = szczę­ście + gr. logos = słowo, nauka) fr. felicitologie; nm. Felizitologie

  Nazwa, którą zaproponował O. Neurath dla projektowanej przez siebie dyscy­pliny mającej rozpatrywać socjologiczne aspekty naturalnego u człowieka dążenia do szczęścia i określać pod...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMEN

   

  FENOMEN (gr. to <phainómenon> = to, co się ukazuje w doświadczeniu; spostrzeże­nie, dana zmysłowa) nłc. phaenomenon; ang. phenomenon, appearance (2); fr. phenomene; nm. Phanomenon, Phdnomen, Erschei-nung syn.^ Zjawisko (1,3, 5).

  U fenomenologów: to, co bezpośred­nio i naocznie dane.

  U...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENALIZM

   

  FENOMENALIZM (tłum. nm. <Phenomenalismus>) ang. phenomenalism; fr. phenomenalisme

  t. pozn. Stanowisko, według którego poznawać można jedynie —> zjawiska (1, 3), a nie tzw. -^ rzeczy same w sobie; nie przesądza ono jednak o istnieniu lub nie­istnieniu rzeczy samych w sobie, a niekie­dy nawet...

  Ocena /

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt

Do góry