awatar

Profil użytkownika agisgulge

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Prawo konstytucyjne - schemat kompetencji organów władzy

  Patrz załącznik PRAWO KONST. Sejm Senat Prezydent Rada Ministrów Trybunał Konstytu-cyjny Trybunał Stanu RPO Sąd Najwyższy NIK ogólnie organ ustawodawczy druga izba parlamen-tu głowa państwastoi na czele władzy wykonawczej Rząd ? wł. wykonawcza. Kieruje na co dzień państwem organ państwowy. Chroni konstytucyjność prawa Rozstrzyga o odpowie-dzialności konst. (nie karna) osób na najw. stanowiskach Działa przy naruszeniu praw i wolności obyw. Nadzór merytoryczny nad innymi sądami, rozpatruje kasacje (III instancja) Naczelny organ kontroli państwo-wej. Podlega Sejmowi. kadencja 4 lata 4 lata 5 lat tyle co Sejm 9 lat (indywidualnie) tyle co Sejm 5 lat 6 lat (prezes) kto wybiera wybory powszechnepośrednie wybory powszechne bezpośrednie wybory powszechnebezpośrednie 3 tryby wyboru Sejm Sejm (spoza grona posłów i senatorów) Sejm za zgodą Senatu Sejm za...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /11.12.2007 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm i Senat

  W poniższej pracy zajmę się opisaniem Sejmu i Senatu, jako organów ustawodawczych. Zacznę jednak od krótkiego wstępu. Parlamentaryzm w Polsce ma tradycje sięgające schyłku średniowiecza (II poł.XV w.). Wtedy zawiązał się pierwszy polski sejm i powstał ustrój nazwany później demokracją szlachecką, fenomen na skalę ogólnoeuropejską. Rzeczpospolita szlachecka była tym z niewielu krajów, w których monarcha musiał liczyć się z opinią większości stanu szlacheckiego w sprawach takich, jak: podatki, wojna i pokój, prawa obywatelskie. W XVI stuleciu ustrój Rzeczpospolitej stanowił niedościgniony wzór poszanowania praw jednostki i ograniczenia władzy suwerena. System parlamentarny w dawnej Rzeczpospolitej, przez pewien czas sparaliżowany instytucja liberum veto, był jednak na tyle trwały, że pozwolił polskim patriotom uchwalić pierwszą na...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /20.11.2007 Znaków /9 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a moralność

  Czy dorosły człowiek XXI wieku może przyjąć i uznać system moralny za swój i czy potrafi go powiązać z obowiązującym prawem? Rozważmy, czym jest prawo a czym moralność. Według niektórych źródeł prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne. Z kolei według pozytywizmu prawniczego, prawo jest to ogół norm postępowania funkcjonujących w ramach państwa, przez państwo tworzonych i sankcjonowanych. Jeszcze inne źródła podają, że prawo jest to zespół norm postępowania wyrażających interesy i dążenia klasy panującej w danym społeczeństwie, ustanowionych i aprobowanych w imieniu tej klasy przez państwo. Zgodnie z doktrynami prawa natury, istnieją dwa porządki norm: zwierzchni (przyrodzony, naturalny) wyznaczony przez normy lub oceny absolutne i niższy porządek prawa pozytywnego tworzonego przez państwo. Niektóre doktryny (np...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /07.11.2007 Znaków /11 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny

  Akt administracyjny jest typową formą działania administracji. Jest jednostronną władczą czynnością organu administracyjnego skierowaną na prawne określenie sytuacji, konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Musi wystąpić podwójna konkretność adresata i jego spra-wy. Występuje szereg klasyfikacji aktów administracyjnych. Jedna z nich bez podawania źródeł odniesienia dzieli je na: - dochodzące do skutku, niezależnie od roli adresata np. wy-właszczenie, służba wojskowa, podatki, - pochodzące z woli adresata: Akt wydawany z urzędu to akt wydawany z inicjatywy organu administracyjnego np. Powołanie do wojska, wpisanie obiektu do rejestru zabytków, cofniecie koncesji. Akt wydany na wniosek to akt wydawany z inicjatywy zainteresowanego podmiotu, czyli obywatela np. Przyznanie dodatku mieszkaniowego, zezwolenie na podjecie...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /13.10.2007 Znaków /12 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa, definicja państwa, władza państwowa, legitymizacja władzy, aparat państwowy, legitymizm.

  GENEZA PANSTWA PODEJSCIE AUTONOMICZNE- założenie ze organizacja państwowa powstała w pewnym etapie rozwoju społeczeństwa w wyniku działalności ludzi. To samo społeczeństwo doprowadziło do powstania państwa. TEORIE AUTONOMICZNE: *Koncepcja Patriarchalna-stwierdzenie że państwo wywodzi się ze wspólnoty rodzinnej. ojciec - rodzina, władca - państwo. Przynależność plemienna, klanowa *Koncepcja Patrymonialna - państwo wywodzi się z pierwotnego dominium ziemskiego i powstało przez przyłączenie doń obszarów sąsiednich poprzez rozrost jakiejś prawnej posiadłości. Państwo -własność tych który rządzą. Wątek własnościowy (dominium), łączący się z wątkiem politycznym(imperium) występował bardzo wyraźnie we wczesnym średniowieczu Imperium i Dominium ściśle się dopełniały (wasale, lenno) *Koncepcja marksistowska -...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /03.10.2007 Znaków /6 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

  Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń 1 zasada odpowiedzialnosci 2 formy popełnione 3 okolicznosci wywolujace odpowiedzialnosc karna 4 system kar 1 ZASADY ODPOWIEDZIANOSCI ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKROCZENIE W KODEKSIE WYKROCZEŃ Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. wykroczenie - czyn człowieka zabroniony w ustawie pod groźbą kary za wykroczenie, zawiniony i szkodliwy społecznie (nawet w stopniu znikomym). ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W KODEKSIE KARNYM Wspolczesne prawo karne kieruje sie zasada ze odpowiedzialnosc karna jest konsekwencja popelnienia przez czlowieka...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /30.08.2007 Znaków /21 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upływ czasu i terminy w prawie (zasiedzenie)

  Upływ czasu należy do faktów niezależnych od woli i zachowania ludzi (tzw. zdarzeń), które rzutują na stosunki cywilnoprawne, powodując ich powstanie, zmianę lub ustanie i wywołując określone skutki prawne dla stron. Upływ czasu może prowadzić do nabycia określonych uprawnień lub też powodować utratę przysługującego komuś prawa. Pierwsza z wyżej wymienionych sytuacji wiąże się np. z instytucją zasiedzenia. Druga zaś z istnieniem tzw. terminów zawitych (prekluzyjnych) i przedawnieniem roszczeń. Instytucja zasiedzenia polega na nabyciu prawa podmiotowego (zwłaszcza własności) w następstwie długotrwałego faktycznego realizowania uprawnienia przez osobę nieuprawnioną. Jako że zasiedzenie stanowi ważny sposób nabycia i utraty własności, instytucji tej przyjrzymy się dokładniej nieco dalej (patrz: pkt 2 Rozdziału III). W tym miejscu...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /23.08.2007 Znaków /3 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukraina, milicja

  Ukraina posiada rozbudowany system bezpieczeństwa swojego kraju, który ma za zadanie chronić jej terytorium jak również jej mieszkańców. Po pierwsze warto wspomnieć o Siłach Zbrojnych Ukrainy są to wojskowe jednostki, które będą bronić Ukrainę, jej suwerenności, całość i nietykalność jej terytorium. Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują oraz zapobiegają agresji w stosunku do Ukrainy. Prezydent Ukrainy jako Najwyższy Głównodowodzący Sił zbrojnych Ukrainy będzie kierować nimi w obrębie struktur uwarunkowanych przez Konstytucję Ukrainy. Proste kierownictwo będzie wykonywane przez Głównodowodzącego Sił zbrojnych Ukrainy Minister Obrony Ukrainy. Typy Uzbrajanych Sił zbrojnych Ukrainy - Armia, Powietrzna , Flota; Wielkie uformowania, wojskowe jednostki, szkoły wojskowe. Ponadto kolejnym działem jest Obrona Ukrainy , w dalszym ciągu prawo, ustala...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /13.08.2007 Znaków /28 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I filar Unii Europejskiej

  Z formalnego punktu widzenia, na integracje gospodarczą w dalszym ciągu składają się trzy Wspólnoty: Wspólnota Europejska (powstała jako EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego), EWWiS oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA). Jako organizacja międzynarodowa w rozumieniu prawa międzynarodowego, WE posiada podmiotowość prawną o charakterze wtórnym (pochodnym-wywodzącym się z woli państw założycielskich). Zakres tej podmiotowości określają cele i funkcje określone w traktatach założycielskich. Cele Wspólnoty obejmują całość szeroko rozumianej polityki gospodarczej i społecznej. Celami są w szczególności: zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w całej Wspólnocie, wysokiego poziomu zatrudnienia, równości kobiet i mężczyzn, podnoszenie i wyrównanie poziomu życia pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /10.08.2007 Znaków /12 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskarżony i pokrzywdzony - prawa i obowiązki

  W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne z których może kożystać każdy obywatel zarówno ten oskarżony w procesie jak i pokrzywdzony. W mojej pracy na ten temat postaram się opisac poszczególne prawa jakie posiada każda ze stron oraz obowiązki jakie powinna spełnić. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie. W razie śmierci pokrzywdzonego, przysługujące mu prawa mogą wykonywać osoby najbliższe. Prawa pokrzywdzonego, małoletniego albo ubezwłasnowolnionego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której pieczą pozostaje pokrzywdzony. Pokrzywdzonym może być również zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez wykroczenie lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Jeżeli pokrzywdzony...

  Ocena /

  Autor /agisgulge Dodano /03.08.2007 Znaków /9 076

  praca w formacie txt

Do góry