awatar

Profil użytkownika adolftoja

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online10 stycznia 2013, 10:44

Statystyki

195 prac, w tym:

 • 195tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /195 prac/

 • Ocena brak

  Przymiary dla niewidomych

  przymiary dla niewidomych; linijki i ekierki, których skala wytłoczona na krawędziach jest oznaczona co 10 mm punktami Braille'a.

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych

  przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych; dotyczy róż­nego rodzaju pilników, wkrętek, dłut i młotków o zróżnicowanych rozmia­rach i kształtach rękojeści. Kształt i. wielkość każdej rękojeści należy tak dostosować, by można ją objąć jak największą powierzchnią dłoni...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie stanowiska pracy

  przystosowanie stanowiska pracy; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami -» ergonomii i po­trzebami inwalidy wynikającymi z ob­niżonej zdolności do pracy oraz wy­posażenia go w odpowiednie urządze­nia techniczne, oprzyrządowanie, ma­szyny i urządzenia umożliwiające efektywne i skuteczne...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria

  psychiatria; nauka o zaburzeniach psychicznych, ich etiologii i przebie­gu oraz sposobach rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Zakres zainteresowań psychiatrii, za­leżnie od przyjętej koncepcji teore­tycznej, może być ograniczony do wąsko pojętej gałęzi medycyny zaj­mującej się...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria dynamiczna

  psychiatria dynamiczna; kierunek w psychiatrii, w którym zaburzenia psychiczne rozpatrywane są jako prze­jawy i konsekwencje wpływów środo­wiskowych i psychologicznych zarów­no obecnych, jak i doznawanych przez chorego od wczesnego dzieciństwa.

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria społeczna

  psychiatria społeczna; stanowi gałąź -> psychiatrii, która zajmuje się wza­jemnym oddziaływaniem pomiędzy środowiskiem a jednostką. Środowis­ko socjokulturowe może stanowić ma­kro- i mikrokultury społeczne (małe nieformalne grupy, tłum oraz sformalizowane instytucje). P. s. dąży do ustalenia...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria środowiskowa

  psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej. Dla realizacji założeń p. ś. potrzebny jest zorganizowany system różnych form pomocy psychiatrycznej dla społecz­ności z...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce

  psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce; stanowi część ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna i zakres zadań p. o. zdrowotnej oparte są na zasadach: powszechnej dostępności, integracji z ogólnym systemem służby zdrowia, koordynacji działań wszystkich form opieki psychiatrycznej...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychochirurgia

  psychochirurgia; ten dział chirurgii mózgu, którego skutki oddziałują na stan psychiczny pacjenta. Chodzi tu nie tyle o krótkotrwałe zmiany zwią­zane z pooperacyjnym obrzękiem mózgu, ile o konsekwencje trwałe, takie jak te, które obserwuje się w wy­niku -> lobotomii. Zainteresowania wchodzące w zakres...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychodrama

  psychodrama; technika terapii gru­powej opracowana w 1959 r. przez J. R. Moreno, polegająca na odgrywa­niu ról (w formie dramatycznej) przez osoby w celach diagnostycznych i tera­peutycznych. Jest to jeden z rodza­jów terapii grupowej sprzyjający roz­wiązywaniu konfliktów przeżywanych przez uczestniczące...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry