awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Materiałoznawstwo- odpowiedzi na pytania

  1. Przedstawiać budowę atomu.- Atom jest skupieniem drobnych cząstek materii, zwanych elementarnymi tj: elektrony, protony, neutrony. Protony i neutrony to inaczej nukleony i tworzą one jądro atomu a wokół niego krążą elektrony. Każdy atom składa się z części wewnętrznej tzw. Jądra i części zewnętrznej- powłok elektronowych. Podstawową jednostką atomu jest jego masa atomowa (ciężar atomowy) wyrażona jednostką względną w stosunku do 1/16 masy atomu tlenu. Praktycznie za masę atomu przyjęto masę jego jądra (tj. protonów i neutronów) gdyż masa elektronów jest bardzo mała. Proton składa się z dwóch kwarków u i jednego kwarku d jego ładunek wynosi +1 Neutron składa się z dwóch kwarków d i jednego kwarku u i jest elektrycznie obojętny (ład.0) Nukleony mają po dwa kwarki: górny +2/3 i dolny -1/3. 2. Na czym polega związek...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /19.05.2005 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polichlorek winylu i jego pochodne.

  Polichlorek winylu poza poliolefinami, należy pod względem ilości produkcji i zastosowania do najważniejszych tworzyw na świecie; jego obecne zużycie wynosi ok. 24 mln t/r. Pomimo prowadzonej w ostatnim okresie kontrowersyjnej i emocjonalnej dyskusji, dotyczącej ewentualnej toksyczności samego PVC oraz wyrobów otrzymywanych na jego podstawie, tworzywo to wykazuje nadal wzrastający trend wzrostu, aczkolwiek w porównaniu z innymi polimerami, w nieco mniejszym stopniu, ok. 1,5 %; dynamika tego wzrostu wiąże się z bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi ( w szczególności w sektorze budownictwa) wyrobów z PVC - U ( twardego, nie zmiękczonego) oraz stosunkowo korzystną ceną. Innowacją w skali krajowej jest suspensyjny polichlorek winylu (PVC - S), otrzymywany w Zakładach Azotowych ,,Włocławek’’ S.A. pod handlową nazwą Polanwil S, który charakteryzuje...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /09.05.2005 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aluminium

  Aluminium i jego stopy 1.Własności i pochodzenie aluminium Ad1.Aluminium odznacza się barwą srebrzysto białą jest odporne na wpływy atmosferyczne i działanie słabych kwasów . Odznacza się dobrą przewodnością elektryczną i cieplną .Jest Plastyczne ciągliwe kowalne w stanie stałym ma nie znaczną wytrzymałość i stosowane jest jako listwy ozdobne.Najczęsciej występuje jako składnik stopowy stopu ,a dodatki stopowe zwiększają odpornośc i wytrzymałość na korozję ,polepszają obrabialnośc Ad2.Stany aluminium : 1.Duloaluminium stop aluminium z miedzią i magnezem stosowane jako stop odlewniczy oraz do obróbki plastycznej .Zastosowanie części kadłubów ,tłoki silników w samochodach i samolotach 1.Siloaluminium stop aluminium z (Si do 17%) typowy stop odlewniczy zawiera oprócz krzemu i mangan magnez i miedź.Stoosowany na kadłuby głowice pokrywy...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /05.05.2005 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitki z włókien ciągłych – jedwabne

  Nitki z włókien ciągłych – jedwabne Wszystkie włókna chemiczne otrzymuje się w postaci gotowej nitki zwanej jedwabiem -jedwab jednowłóknowy: nitka utworzona z jednego włókna ciągłego skręconego lub bezskręconego -jedwab wielowłóknowy: nitka utworzona z dwu lub więcej skręconych lub nie skręconych ze sobą włókien ciągłych Jedwab wielowłóknowy przerabia się w procesie zwanym t e k s t u r o w a n i e m : pod wpływem odpowiedniej temp. oraz siły skręcającej i rozciągającej, podana do wiązki drucików nitka z włókien ciągłych zmienia strukturę i układ włókien i uzyskuje nowe właściwości , przez co uzyskuje puszystość, elastyczność, miękkość i przyjemny dotyk przez co ma większe wykorzystanie do produkcji dzianin i tkanin. Wyroby z jedwabi teksturowych łatwo dopasowują się do ciała , co pozwala na kilkakrotne...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /08.04.2005 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kołowy materiałów niebezpiecznych

  Materiał niebezpieczny – materiał, który ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne bądź biologiczne może w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nim w związku z przewozem lub magazynowaniem spowodować śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała ludzkiego albo zniszczenie lub uszkodzenie dóbr materialnych. Materiałom odpowiadających powyższym kryteriom produkuje się, transportuje i magazynuje bardzo dużo. Szczególnie ich transport stwarza duże zagrożenie dla ludzi i środowiska. Niejednokrotnie w przeszłości dochodziło do poważnych katastrof powodujących nie tylko straty w ludziach, ale także olbrzymie straty materialne i skażenie środowiska naturalnego. Przewóz materiałów niebezpiecznych regulują Umowy Europejskie: ADR – w transporcie drogowym, z załącznikami A i B (Q 318) Z uwagi na własności chemiczne, fizyczne...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /08.04.2005 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapoznanie się z instrukcją urządzenia technicznego (Kuchenki mikrofalowej)

  Zapoznaj się z instrukcją oobsługi dowolnego urządzenia technicznego. Napisz jakie informacje zawiera instrukcja obsługi i w jakiej formie są przedstawione (opis, rysunek) Kuchenka Mikrofalowa Daewoo KOR - 3705 Temat zadania rozpatrzę na podstawie instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej Daewoo KOR - 3705. Na samym początku instrukcji obsługi znajduję się ostrzeżenie: \"PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE. UNIKAĆ NAPROMIENIOWANIA Z GENERATORA MIKROFALOWEGO LUB INNYCH CZĘŚCI PRZENOSZĄCYCH ENERGIĘ MIKROFALOWĄ\" oraz poczuczenie, jakie środki ostrożności powinniśmy zachowoać w trakcie korzystania z kuchenki mikrofalowej, czyli : Środki ostrożności w celu uniknięcia napromieniowania mikrofalami a) Nie wolno włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, gdyż grozi to narażeniem na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. Nie wolno...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /29.03.2005 Znaków /6 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy fazowe dwuskładnikowe z eutektyką o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym.

  Wykres równowagi fazowej dwóch metali A i B, które całkowicie rozpuszczają się w sobie wzajemnie w stanie ciekłym, a ich wzajemna rozpuszczalność jest ograniczona tylko w stanie stałym przedstawiony jest poniżej. Oprócz ciekłego roztworu występują dwie fazy, które oznacza się jako kryształy pierwotne  i drugą jako kryształy pierwotne .Kryształy pierwotne  to roztwór składnika B w składniku A, natomiast kryształy pierwotne  to roztwór metalu A w metalu B. Metodę czytania takiego wykresu przedstawimy poniżej. S2 L S L+ L+  +E E+  A 3 6 B  - roztwór B w A E - eutektyka  - roztwór A w B L – ciecz Linię pionową oznaczoną przez nas 2-3 przyjęło się nazywać graniczną rozpuszczalnością składnika B w składniku A, zaś pionowa linia oznaczona przez nas 5-6 określa...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /24.03.2005 Znaków /8 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recyrkulacja odpadów tworzywowych

  Recyrkulacja odpadów tworzywowych Większość tworzyw stanowi dość widoczne zanieczyszczenie środowiska, ponieważ są one trudno rozkładalne, tzn. nie ulegają szybko rozkładowi, są przez długi czas widoczne. Rodzi to zrozumiałe przekonanie w społeczeństwie, że tworzywa są groźnym zanieczyszczeniem środowiska. Pogląd ten jest nie do końca słuszny, gdyż o wiele groźniejsze dla środowiska są spaliny samochodowe, gazy powstające w procesach spalania, ogromne ilości słonych wód spuszczane przez kopalnie do rzek, ścieki komunalne i zakładowe. W związku z tym, ze względu na ochronę środowiska, ale głównie ze względu na możliwość powtórnego uzyskania surowca tworzywowego, opracowano i uruchomiono szereg technologii przetwórstwa odpadów. a) hydroliza i kraking - umożliwiają uzyskanie organicznych związków małocząsteczkowych z PE -...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /22.03.2005 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stale narzędziowe

  Stale narzędziowe 1. Wprowadzenie Rysunek 1. Klasyfikacja stali narzędziowej. Stal narzędziowa to stal, z której wykonuje się narzędzia do kształtowania wszystkich grup materiałów: metali (przez kucie, cięcie, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie lub odlewanie do form metalowych oraz do kształtowania), polimerów, ceramik oraz kompozytów. Stale te są zatem twardymi materiałami wysokiej jakości, odpornymi na ścieranie, na działanie ciepła i zdolnymi do przenoszenia dużych naprężeń zarówno w temperaturze pokojowej, jak i zbliżonej do 700º C, przy bardzo małym zużyciu. Własności stali narzędziowych wynikają ze zdolności do hartowania podczas chłodzenia z zakresy austenitu. Głównym celem dodawania pierwiastków stopowych jest: zwiększenie hartowności, odporności na odpuszczające działanie ciepła oraz zachowanie twardości w wysokiej...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /07.03.2005 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczalne użytkowanie materiałów odzieżowych.

  Wartość użytkową wyrobów odzieżowych, określają stopień ich przydatności do spełniania funkcji wynikających z warunków użytkowania, ocenia się za użytkowania, ocenia się za pomocą badań laboratoryjnych oraz doświadczalnego użytkowania. Badania wartości użytkowej tkaniny mają na celu określenie, z jaką intensywnością i po jakim czasie występują zmiany w tkaninach, zostały wykonane wyroby, przy czym oznaczeniu podlegają właściwości fizykomechaniczne oraz cechy wpływające na wygląd zewnętrzny i estetykę gotowych wyrobów. Badanie laboratoryjne nie daje jednak rzeczywistego obrazu wartości użytkowej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać głównie w tym, że w metodzie laboratoryjnej z reguły można wyznaczyć wartość tylko jednego wskaźnika, gdy tym czasem w użytkowaniu występuje jednocześnie wiele czynników niszczących o...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /14.01.2005 Znaków /9 292

  praca w formacie txt

Do góry