awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Alotropia, austenit, bainit, itp.

  Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w różnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale różnej budowie sieci krystalograficznej. Austenit, roztwór stały węgla w γ-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuje w zakresie temperatur 710-1535˚C. Składnik stopowy stali i stopowych żeliw. Jest paramagnetyczny, plastyczny, ma twardość ok. 200 HB. Azotowanie, proces powierzchniowego nasycenia stali lub żeliwa azotem. Rozróżnia się azotowanie utwardzające(ma na celu podwyższenie twardości powierzchni), antykorozyjne(ma na celu powiększenie odporności na korozję) Bajnit, Jest mieszaniną przesyconego węglem ferrytu i węgliku, jest twardszy niż martenzyt, ma mniejszą wytrzymałość ale również jest bardziej plastyczny. Struktura bajnitu zależy od temp przemiany austenitu. Rozróżnia się bajnit górny i dolny...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /16.12.2007 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pismo techniczne

  WYSOKOŚĆ Wielkie--(10mm)--A,B,C.... Duże--(10mm)--t,d,b,l... z ogonkiem--(10mm)--y,g,j... Małe--(7mm)--a,c,e,r... GRUBOŚĆ 1mm--wszystkie SZEROKOŚĆ 1mm--I,i 2mm--l 3mm--J,j,f,t 4mm--r,c 5mm--C,E,F,L,T,a,b,d,e,g,h,k,n,o,p,s,u,z,y,x,v 6mm--B,D,G,H,K,N,O,P,MR,S,U,V,X,Z,Y 7mm--A,M,m,w 8mm--W ----PS---Najlepiej jest ściągnąć ze strony http://www.digit.pl/czcionki/t7.asp czcionke techniczną, zainstalować, napisać alfabet w tej czcionce o rozmiarze 30 i wydrukować..i już mamy na wzór:)) moje GG..7013672... mail- [email protected] Odległości między literami--3mm -----\"\"------- wyrazami--5mm ----\"\"-------wersami--10mm myślnik..\"-\" ma 3mm kropka--1mm kwadratowy

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /15.11.2007 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezystory

  Rezystory Prawo Ohma głosi, że prąd w obwodzie jest wprost proporcjonalny do przyłożonego napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji (oporu) (wzory 1a, 1b, 1c). Wzór 1a: I = U / R Wzór 1b: R = U / I Wzór 1c: U = I • R Na cześć Ohma jego imieniem nazwano jednostkę rezystancji om. A więc dany element ma opór jednego oma, jeśli napięcie jednego wolta wywołuje w nim przepływ prądu o wartości jednego ampera. Najważniejsze parametry rezystorów: · Rezystancja: znamionowa - jest to rezystancja określona przez producenta i podana na oznaczeniu rezystora; rzeczywista – dokładna rezystancja, jaką posiada rezystor. Wartości rezystancji znamionowej są znormalizowane i tworzą ciągi liczb nazywane szeregami: E6, E12, E24 itd. Liczby 6, 12, 24 określają ilość wartości rezystancji zawartych w dekadzie np. od 10 do 100 W. Z każdym...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /10.10.2007 Znaków /7 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG)

  Czynniki środowiskowe: powietrze-atmosf. Będąca w stanie fizycznym gazowym, za zanieczyszczenie pow. Uznaje się subst. Nie będące składnikami czystego pow. Jak i te, które nimi są, lecz nastąpił ich wzrost ilościowy, składniki czystego pow: azot, tlen, argon, dwotlen. Węgla, noen, hel, dwutlenek azotu,, wodór woda to cząsteczki wody w różnym składzie izotropowym i rozpuszczone gazy N, O, Co2, siarkowodór, metan i inne - hydrosfera w stanie fizycznym stałym, ciekłym i gazowym; grunty i skały; biosfera- bakterie i grzyby; czynnik cieplny wynikający z natur. Lub technologicznych źródeł ciepła; elektryczny Chem. aktywność składników atmosf. Tlen-jest silnym utleniaczem, powodującym korozję wielu mat. Dwutlenek węgla-bierze udział w procesie uwęglonowienia i niszczenia niektórych mat. np. betonów. Pozostałe składniki pow. Atmosf. Są bierne lub...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /27.09.2007 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkaniny i Dzianiny

  Większość podstawowych materiałów odzieżowych oraz materiałów dodatkowych jest wyrabiana z nitek. W przeważającej ilości są to wyroby płaskie, których grubość jest bardzo mała w stosunku do długości i szerokości. Zależnie od systemu splatania nitek rozróżnia się podstawowe rodzaje tych wyrobów: - tkaniny – które powstają z dwóch układów nitek przeplatających się pod kątem prostym; - dzianiny – w których nitki tworzą oczka wzajemnie się przeplatające. TKANINY – jest nazywany wyrób płaski utworzony z dwóch układów nitek osnowy i wątku. Tkaniny produkowane przez nasz przemysł włókienniczy, zwłaszcza tkaniny z nowych surowców i o nowym wykończeniu, często nie mają określonych nazw handlowych. Oznacza się je za pomocą odpowiednich symboli, opartych na systemie klasyfikacyjnym. W wielu przypadkach produkowane obecnie...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /17.09.2007 Znaków /11 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywa

  Uziarnianie kruszyw - Krzywa przesiewu - Szkodliwe domieszki w kruszywach - Woda zarobowa- szkodliwe domieszki w wodzie zarobowej Kruszywa są to wszystkie okruchowe materiały kamienne - naturalne np. piaski, źwiry, kruszywa łamane ze skał - lub sztuczne jak np. żużle wielkopiecowe i paleniskowe, różne pęczniejace spieki mineralne wchodzące w skład zapraw lub betonów. Kruszywo jest dominującym skladnikiem betonu dlatego jego cechy mają duży wpływ na jakość betonu. - Dowolną mieszaninę okruchów skalnych o róznej wielkości nazywamy pospółką. Pod względem pochodzenia rozróżnia się: - Kruszywa naturalne (piaski, żwiry) - Kruszywa łamane ze skał rodzimych (grysy, klińce, tłucznie) - Kruszywa sztuczne (żużle wielkopiecowe lub paleniskowe) Ogólna charakterystyka : - Ziarna zwiru ksztalt kul i elipsoid -...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /08.09.2007 Znaków /11 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar walków

  I. Cel ćwiczenia . Zapoznanie się ze sposobami pomiaru średnic oraz ze sprawdzaniem błędów kształtu wałka , a także przyswojeniu umiejętności posługiwania się stosowanymi narzędziami pomiarowymi . II. Wyposażenie . - przedmioty mierzone : wałek toczony - suwmiarka uniwersalna z noniuszem 0,1 z noniuszem 0,05 z noniuszem 0,02 - mikrometry o zakresie pomiarowym 0 - 25 mm II. Wiadomości uzupełniające . Średnice wałków mierzy się najpierw za pomocą suwmiarki uniwersalnej z noniuszem 0,1 mm. Pomiaru dokonuje się przy obu końcach wałka oraz po środku . Następnie w tych samych miejscach mierzy się średnice za pomocą suwmiarki z noniuszem 0,05 mm oraz mikrometru . Jeśli mikrometr jest cięższy od wałka należy go zamocować w specjalnym uchwycie .Wałek podtrzymuje się lewą ręką , a prawą wolno obraca pokrętło sprzęgła...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /02.09.2007 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG) laborki

  DREWNO: Wł. fizyczne CIĘŻAR WŁAŚCIWY to ciężar błon komórkowych z wyeliminowaniem porowatości i wody. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY jest to stosunek ciężaru drewna do jego objętości. Nie jest stały, jest bardziej zróżnicowany i zależy od rodzaju drewna, wilgotności i budowy drewna. . Oznaczanie CO metodą Wanina: Metoda polega na wycinaniu z badanego drewna wysuszonego do stałego ciężaru próbki prostopadłościennej o wymiarach 9x1x1 cm, wysokość (h) dzielimy na 10 równych części i próbkę zanurzamy w wodzie. CO określa się bezpośrednio odczytując liczbę podziałek znajdujących się pod wodą:Wł. Chemiczne skład drewna:C – 49,5; %;O-44%; H – 6%;N-0,5 %; sub mineralne, które po spaleniu tworzą popiół Wł. mechaniczne:Mechaniczną właściwością drewna nazywa się jego zdolność przeciwdziałania zewnętrznym siłom statycznym lub...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /30.08.2007 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie własności mechanicznych i plastycznych metali oraz wykonanie prób pomiaru twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa.

  Wszystkie tabele i rysunki zawarte są razem z treścia w załączniku. Cel laboratorium Celem laboratorium jest zapoznanie się ze statyczną próbą rozciągania (własnościami mechanicznymi i plastycznymi) i metodami pomiaru twardości (metodą Brinella, Rockwella,Vickersa) oraz udarności. Badania wytrzymałościowe materiałów Badania własności mechanicznych metali i stopów wykonuje się wykorzystując wiele różnorodnych metod. Wynika to z potrzeby określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddawanego różnym rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a także niektórym ich kombinacjom. Różne warunki pracy materiałów konstrukcyjnych narzucają ponadto konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, stosowania różnych szybkości obciążenia, a dla...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /19.08.2007 Znaków /17 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy Indukcyjne

  Transformatory Transformator składa się w swojej najprostszej formie z żelaznego rdzenia z nawiniętymi dwoma uzwojeniami, które są ze sobą sprzężone magnetycznie. Sprzężenie oznacza, że pole magnetyczne wytworzone w jednym uzwojeniu obejmuje uzwojenie drugie. Do działania wykorzystuje on zjawisko indukcji wzajemnej. Polega ona na tym, że zmiany prądu w uzwojeniu pierwotnym (z1) wywołują zmiany pola magnetycznego (strumienia φ), które powodują indukowanie się siły elektromotorycznej samoindukcji. W uzwojeniu wtórnym (z2) indukuje się natomiast siła elektromotoryczna indukcji wzajemnej (u2). Wartości indukowanych sił są zależne od liczby zwojów poszczególnych uzwojeń oraz od szybkości zmian strumienia. Ilustruje to rysunek 6. O ile prąd w uzwojeniu pierwotnym ma kształt sinusoidy, również strumień magnetyczny (za pośrednictwem którego zostaje...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /16.08.2007 Znaków /7 497

  praca w formacie txt

Do góry