awatar

Profil użytkownika abetteryou

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

  Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania określonych instrumentów oraz niezbędnych środków (finansowych, rzeczowych), które przez swój wpływ na obroty gospodarcze z zagranicą mają przyczynić się do osiągania tych celów. Zagraniczna polityka ekonomiczna stanowi ogólnej polityki ekonomicznej każdego kraju i dlatego jest ściśle powiązana z pozostałymi dziedzinami tej polityki: polityką pieniężną, rolną, przemysłową, naukowo-badawczą, technologiczną itd. U podstaw związku leży ścisła zależność między sytuacją w wymianie gospodarczej z zagranicą a sytuacją w gospodarce wewnętrznej danego kraju. Zagraniczną politykę ekonomiczną...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /21.12.2007 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model wewnętrznej nieefektywności przedsiębiorstwa

  MODEL WEWNĘTRZNEJ NIEEFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Przesłanką modelu wewnętrznej nieefektywności przedsiębiorstwa, zaproponowanej przez H. Leibensteina, stało się spostrzeżenie, że przedsiębiorstwa nie zawsze dążą do minimalizacji kosztu. Punktem wyjścia do budowy modelu są dla Leibensteina materiały empiryczne, z których wynika, że: 1. w danym przedsiębiorstwie, stosującym stale tę samą technologię, możliwy jest stały coroczny wzrost produkcji, 2. w dwóch przedsiębiorstwach, stosujących tę samą technologię, wielkość produkcji znacznie się różniła (jedno z nich wytwarzało o połowę mniej) Dane te świadczą, że przedsiębiorstwa te nie produkowały po najniższym koszcie, ponieważ technologia i czynniki produkcji nie były optymalnie wykorzystywane. Różnicę między rzeczywistym kosztem, a kosztem możliwie najniższym...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /21.11.2007 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjować można skutecznie.

  Negocjować można skutecznie tylko wtedy gdy zna się techniki negocjowania. Techniki negocjacyjne to sposoby werbalizowania żądań, czynienie ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu przed zabiegami oponenta do przechylenia korzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić sprawność negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne zabiegi i chwyty" (M.Stalmaszczyk) Sztuka ustępowania: "W negocjacjach handlowych, sposób ustępowania bywa ważniejszy niż samo ustępstwo. W zależności od sposobu, ustępstwo może ci ułatwić albo utrudnić przeprowadzaną transakcję" (G.Karrass) Zasady ustępowania w negocjacjach: 1. Ustępstwa powinny być niewielkie - człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niż jego wielkość. Małe ustępstwo zachęca do...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /20.11.2007 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Institute of Internal Auditors (IIA )

  O Instytucie The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorów wewnętrznych w Ameryce Północnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członków będących wolontariuszami w sieci 230 oddziałów w 120 krajach świata. Motto: Progress through sharing Uczymy sie wzajemnie Misja: Być wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem zawodowym działającym na całym świecie w celu promowania i rozwoju praktyki audytowania wewnętrznego. Aby zrealizować swoją misję The IIA postawił przed swoimi członkami cztery podstawowe cele. Być: • miedzynarodową zawodową organizacją, która efektywnie wykorzystuje możliwosci swoich członków (wiedzę, umiejętności doświadczenia...) • rozpoznawanym autorytetem • uznanym liderem • głównym edukatorem Oddział stanowi...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /20.11.2007 Znaków /5 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy sklepy wpływają na zachowanie konsumenta? W jaki sposób klient jest manipulowany?

  Skuteczność oraz efektywność działania w biznesie jest uzależniona od umiejętności wywierania wpływu na konsumentów oraz partnerów. Określone zachowania ludzi są wynikiem bodźców, na które, mniej lub bardziej świadomie reagują. Znając reguły zachowań konsumentów, można wpływać na ich zachowania. Stosowanie metod wywierania wpływu, socjotechnik, sposobów perswazji, pozwala na osiąganie celów biznesowych oraz uzyskiwanie przewagi nad konkurentami. Techniki wywierania wpływu mogą być stosowane zarówno w działaniach marketingowych, komunikowaniu się z ludźmi, prowadzeniu negocjacji oraz motywowaniu pracowników. Wykorzystywanie technik wywierania wpływu może zachodzić jedynie w granicach wyznaczonych przez normy etyczne. Należy je stosować zgodnie z teorią wymiany ekwiwalentnej, gwarantującej zadowolenie partnerów, sprzedających i...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /12.11.2007 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykład wshe

  Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne: a) Czynniki wytwórcze czyli zasoby: PRACA – to zespół świadomych i celowych czynności człowieka, dzięki którym oddziałuje ona na otaczającą go przyrodę, przekształca ją i zmienia. Pracując człowiek nie tylko zmienia swe otoczenie, ale zmienia też siebie, wzbogaca swój intelekt, gromadzi doświadczenia, modyfikuje swój sposób widzenia świata, rozwija swe doznania i odczucia, poszerza skalę swoich potrzeb. ZIEMIA- obejmuje szeroko rozumiane zasoby naturalne, czyli ziemię w ścisłym tego słowa znaczeniu (ziemię uprawną, grunty pod zabudowę, tereny rekreacyjne) oraz wszelkie zawarte w zemi bogactwa naturalne, drogi, lasy, wody itp. KAPITAŁ – obejmuje natomiast potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, surowce i zapasy...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /02.11.2007 Znaków /16 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

  Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.).Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o „Narodowym Banku Polskim”. Posiada osobowość prawną i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Siedziba tej instytucji jest w Warszawie. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powołany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP (kadencja ta trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba nie może być Prezesem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje). Zarząd NBP składa się z: Prezesa NBP, wiceprezesa (pierwszego zastępcy prezesa), wiceprezesów oraz członków. Zarząd rozpatruje główne zagadnienia z zakresu działalności NBP i podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania jego zadań...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /01.09.2007 Znaków /9 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska do Uni Europejskiej (daty)

  1989 - Polska i Wspólnota Europejska podpisały umowe w sprawie handlu i współpracy gospodarczej 1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy, zaś w grudniu podpisano Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Utworzono Grupę Wyszehradzką i Trójkąt Weimarski. 1992 - w marcu weszła w życie umowa przejściowa, zaś w lipcu Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji Układu Europejskiego. Polska stała się członkiem CEFTA (Środkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Handlu) 1993 - w maju Polska uzyskała status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej UZE, w październiku Prezydent ratyfikował Układ Europejski. 1994 - wszedł w życie Układ Europejski i Polska złożyła...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /23.08.2007 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

  Do makroekonomicznych instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej obok polityki kursu walutowego i stopy procentowej zalicza się politykę fiskalna i politykę monetarną (zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza). Polityka pieniężna W gospodarce rynkowej polityka pieniężna prowadzona jest przez Bank Centralny. Jak wiemy do jego funkcji należą emisja i regulacja podaży pieniądza, przetrzymuje on również rezerwy gotówkowe banków prywatnych i udziela im pożyczek, realizuje wydatki państwowe, gromadzi fundusze skarbu państwa. Bank Centralny również gromadzi rezerwy dewizowe państwa i kształtuje kurs waluty krajowej wobec innych walut. Banki centralne poszczególnych krajów kontrolują jednocześnie wiotkość pieniądza gotówkowego oraz depozytów czekowych wystawionych przez banki prywatne. Nadmiar pieniądza w obiegu w stosunku do podaży...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /14.08.2007 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak radzono sobie z uwarunkowaniami geograficznymi na przykładzie Europy i Chin?

  Niewątpliwie uwarunkowania geograficzne mają i miały wpływ na rozwój cywilizacji. Amerykanin Ellsworth Huntington był pod takim wrażeniem związków zachodzących między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka, że stworzył hierarchiczną drabinę różnych cywilizacji. Najlepsze ich cechy – te, które sam definiował jako najlepsze – wiązał z oddziaływaniem klimatu. Np. uważał, iż New Haven ma najbardziej ożywczy klimat na świecie. Reszta świata znajdowała się na niższych szczeblach drabiny kulturowej, ludy kolorowe na samym jej dole. Tego typu analiza została odczytana przez świat w kategoriach rasowych. Nikogo nie można pochwalić ani też żywić doń pretensji za temperaturę otoczenia, wielkość i roczny rozkład opadów czy ukształtowanie terenu, na którym żyje. To geografia ujawnia nieprzyjemną prawdę – tę mianowicie...

  Ocena /

  Autor /abetteryou Dodano /05.08.2007 Znaków /12 679

  praca w formacie txt

Do góry