awatar

Profil użytkownika Abdon

Data rejestracji24 listopada 2011 Ostatnio online25 listopada 2011, 4:48

Statystyki

66 prac, w tym:

 • 66tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /66 prac/

 • Ocena brak

  O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA Z DNIA 07.07.1994

  Ustawa określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

  Rzecznik praw Obywat.stoi na straży wolności praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

  Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą i doświadczeniem.

  Rzecznika powołuje Sejm za zgodą senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O ADM. RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

  Admin. Pub. w wojew. Wykonują Wojewoda

  Org.adm.niezespolonej

  Org.samorz.województwa

  Admin.rządową w woj. Wykonują

  Wojewoda

  Kierowniczy zespolonych insp. i straży ( w imieniu wojewody lub zgody z ustawą)

  Organy admin niezespolonej

  Samorząd terytorialny

  Kierownicy...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

  Ustawę stosuje się do organów państwowych, samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, do osób fizycznych i prawnych.

  Organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych którego powołuje i odwołuje sejm RP za zgodą senatu. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA Z DN. 14.12.1994 O ZATRUDNIANIU I PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

  Określa zadania państwa w zakresie zapobiegania skutków bezrobocia zatrudniania osób poszukujących pracy.

  Ma zastosowanie

  Do obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP

  Cudzoziemców przebywających w RP i posiadających kartę stałego pobytu lub status uchodźcy

  Cudzoziemców którym...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

  I. Co to jest partia polityczna?

  Dobrowolną organizacją

  Występuje pod określoną nazwą

  Cel – udział w życiu publicznym

  II. Tryb tworzenia partii polit.

  Członkami mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat

  Utworzenie partii polit. wymaga wpisu do ewidencji partii polit. Prowadzi Sąd...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

  Proces skupiania uprawnień decyzyjnych w sprawach politycznych, administracyjnych i gospodarczych w ręku organów centralnych, przy równoczesnym ograniczeniu kompetencji organów lokalnych (w skrajnym przypadku w jednym - pełna centralizacja).

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizm

  Zasada sprawowania władzy i budowy aparatu państwowego, oparta na 2 głównych przesłankach:

  1) uprawnienia decyzyjne skoncentrowane są w rękach jednego centralnego organu władzy,

  2) organy niższego szczebla (pośrednie, wykonawcze) są ściśle hierarchicznie podporządkowane naczelnemu organowi władzy...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny

  Stosunek prawny, którego jednym z podmiotów jest organ administracji państwowej obdarzony kompetencją władczą wobec drugiego podmiotu (władztwo administracyjne). Wynikłe ze stosunku administracyjnoprawnego spory rozstrzyga organ administracji państwowej.

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo administracyjne

  Dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania...

  Ocena /

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry