WOS /10 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje potrzeb

   

  potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochoday województwa

   

  Dochodami województwa są:

  1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

  2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo,

  3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody powiatu

   

  Przepisy ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ustalają dwa zasadnicze rodzaje dochodów powiatu, które można podzielić na stale i sporadyczne.

  Do dochodów stałych powiatu zalicza się:

  1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

  2) subwencje z budżetu państwa na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody gminy

   

  Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

  Dochodami gminy są:

  - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy gminy

   

  Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /7 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum gminne

   

   

  Referendum gminne jest właściwym dla demokracji bezpośredniej sposobem rozstrzygania w drodze głosowania o istotnych sprawach zbiorowości lokalnej przez ogół zainteresowanych obywateli.

  W kwestii referendum gminnego należy wskazać na art. 170 Konstytucji RP, który stanowi: „Członkowie wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /5 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory do rady gminy

   

  Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

  Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /6 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mniejszości narodowe

   

  Systematyczne naukowe refleksje socjologiczne sięgają do początku naszego stulecia . Dużą rolę w uściślaniu terminu grup mniejszościowych odegrał George Simml oraz Robert Ezna Park . i członkowie szkoły chicagowskiej . W definicji socjologicznej stosuje się różnorodne łączne kryteria...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

  „ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?”

   

  Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych. Począwszy od ubóstwa i bezrobocia, poprzez patologie, takie jak środki odurzające, przemoc, przestępczość i prostytucję, na piratach drogowych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /7 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe informacje

   

  Najważniejsze potrzeby w relacji jednostka-społeczeństwo: potrzeby biologiczne, takie jak potrzeba zaspokajania głodu i pragnienia; potrzeba przedłużenia gatunku; potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz potrzeba uznania i współzawodnictwa.

  Socjalizacja: (łac. Socialis-towarzyski...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /5 958

  praca w formacie txt

Do góry