Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest akustyka?

  Nauka zajmująca się własnościami dźwięku nazy­wana jest akustyką. Jedną z właściwości dźwięku jest fakt, że odbija się on od twardych powierzch­ni. Jeśli krzykniecie w kierunku odległej pionowej powierzchni, to odbity od niej dźwięk dotrze do waszych uszu i usłyszycie wyraźne echo. Czas, po...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłos dźwięku

  Gdy dźwięk odbija się od ścian w pomieszczeniu, zwykle ma do przebycia stosunkowo niewielką odległość. Kolejne odbite dźwięki docierają do naszych uszu tak szybko po sobie, że nie odbiera­my ich jako wyraźnego echa. Dźwięk taki może wędrować po pomieszczeniu ulegając wielokrot­nemu odbiciu od...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są decybele?

  Decybel (dB) jest jednostką równą 1/10 bela, okre­ślającą stosunek dwóch wartości pomiaru tej samej wielkości fizycznej, np. natężenia dźwięku. Zwykle jedna z tych wartości jest ustalana i nazywana poziomem odniesienia. Wtedy mierzona wielkość fizyczna jest wyrażana jako wyższa (+) bądź...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ultradźwięki?

  Dźwięk o częstości wyższej niż górna granica ludz­kiej słyszalności określany jest mianem ultra­dźwięku. Jest to zaburzenie falowe rozchodzące się w środowisku sprężystym, związane z drga­niami akustycznymi o częstotliwościach większych niż 20 kHz. Ultradźwięki mogą być jednak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest długość fali akustycznej?

  Jeśli ciało wytwarzające dźwięki drga z dużą czę­stością to kolejne fale są generowane jedna po dru­giej. Gdy wytwarzane jest zagęszczenie powietrza, poprzednie zagęszczenie oddaliło się na niewiel­ką odległość, a więc długość fali dźwiękowej jest stosunkowo niewielka. Im wyższa jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala dźwiękowa

  Dźwięki rozprzestrzeniają się w postaci fal - zabu­rzeń ośrodka. Zaburzenia mają formę zmian ciśnie­nia powietrza. Gdy wibrujące ciało, na przykład membrana porusza się w naszym kierunku, sprę­ża powietrze, w rezultacie czego lokalnie wzrasta ciśnienie. Z kolei oddalając się od nas membrana...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres słyszalności dźwięku

  Człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki o częstoś­ciach od około 20 Hz do około 20 kHz (20000 Hz). Takie dźwięki nazywamy słyszalnymi. Dźwięki 0 niższych częstościach powodują wyraźnie odczu­walne drgania ciała i są raczej odczuwane niż sły­szane. Górna granica zakresu słyszalności...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak słyszymy dźwięki?

  Dźwięki są drganiami, które odbieramy za pomocą słuchu. Inaczej nit w przypadku promie­niowania elektromagnetycznego, dźwięk musi rozchodzić się w ośrod­kach stałym, ciekłym lub gazowym. Prawie każde ciało może drgać, wytwarzając dźwięki. Niekiedy drgania te można zauwa­żyć gołym okiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest cykl węglowy?

  Wóhler odkrył, że nie istnieje nieprzekraczalna gra­nica pomiędzy związkami organicznymi i nie­organicznymi. Przykładowo rośliny zamieniają w procesie fotosyntezy gaz nieorganiczny - dwu­tlenek węgla - w węglowodany i tlen. Proces ten jest ogniwem cyklu węglowego, który opisuje drogę atomów węgla...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zobaczyć atom?

  Pojedyncze atomy zaobserwowano dopiero w la­tach pięćdziesiątych naszego stulecia za pomocą, skonstruowanego przez Erwina Mullera mikro­skopu jonowego. Umożliwiał on obserwacje (a wła­ściwie odwzorowanie) pojedynczych atomów metalu. Od lat siedemdziesiątych do obserwacji struktury materii używa się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry