Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie mają siłowniki hydrauliczne i rotacyjne silniki hydrauliczne?

  Siłownik hydrauliczny składa się w zasadzie z cy­lindra oraz tłoka. Wykorzystywany jest tam, gdzie mechanizmy mają wykonywać ruch posuwisto-zwrotny, np. w podnośnikach. Tam gdzie potrzeb­ny jest ruch obrotowy, wykorzystuje się rotacyjne silniki hydrauliczne, zwane także silnikami wod­nymi. Zamieniają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia hydrauliczne

  Ciecze oraz gazy mogą być wyko­rzystywane do przenoszenia ener­gii w wielu rodzajach urządzeń i maszyn. Na takiej zasadzie dzia­łają na przykład hamulce w samo chodach, narzędzia dentystyczne, młoty pneumatyczne. W systemach hydraulicznych ciecz prze­nosi ciśnienie, dzięki któremu urucha­miany...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką elektronową?

  Spawanie wiązką elektronową jest technologią bar­dzo zaawansowaną. Cały proces odbywa się w ko­morze próżniowej. W tych warunkach oczywiście nie może powstać łuk elektryczny. Zamiast tego, ze specjalnego działa elektronowego emitowana jest wiązka elektronów. Elektrony wysyłane są z kato­dy i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką lasera?

  Specjalne spawy można wykonywać za pomocą lasera rubinowego. Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Moc szczytowa w impulsie może wynosić nawet dziesiątki megawatów, impulsy są jednak niezmiernie krótkie. Lasery tego typu wyko­rzystuje się do precyzyjnego spawania miniaturo­wych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zgrzewanie?

  Zgrzewaniem nazywamy techniki łączenia materia­łów, za pomocą działania temperatury i ciśnienia. Podczas zgrzewania ciernego zgrzewane elemen­ty trą o siebie, wytwarzając przy tym znaczną tem­peraturę, konieczną do trwałego ich złączenia. W ten sposób łączy się rury i watki. Zgrzewanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zgrzewanie oporowe?

  Ciepło potrzebne do rozgrzania zgrzewanych ele­mentów jest w tym wypadku wytwarzane przez przepływający przez nie prąd elektryczny o stosun­kowo dużym natężeniu. Pręty używane jako elek­trody, przez które przepływa prąd, nagrzewają się wyłącznie w obszarze styku ze zgrzewanymi ele­mentami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie łukiem plazmowym?

  Spawanie łukiem plazmowym jest techniką podobną do spawania elektrodą wolframową. Jed­nak przy spawaniu plazmowym można stosować znacznie większą moc - często nawet 10 kW, przy zaledwie 1 kW przy spawaniu elektrodą wolframo­wą. Łuk przy spawaniu plazmowym jest zwężany za pomocą specjalnej dyszy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej?

  Odmianą spawania łukowego jest spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej. Łuk tworzy się w tym wypadku pomiędzy spawanymi po­wierzchniami a niezużywającą się elektrodą wolfra­mową. Strumień gazu szlachetnego chroni elek­trodę, łuk, nagrzane powierzchnie oraz jeziorko ciekłego metalu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie w osłonie gazów obojętnych?

  Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest znacz­nie wygodniejsze niż spawanie łukowe. Zamiast krótkiej elektrody druciano-topnikowej wykorzy­stuje się elektrodę wykonaną z samego tylko drutu, który jest podawany w sposób ciągły ze szpuli. Drut przechodzi przez uchwyt skonstruowany w ten sposób, że...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega lutowanie?

  Palniki gazowe bywają także wykorzystywane przy lutowaniu. W procesie tym łączy się dwa metale, nagrzewając je do temperatury około 400°C i zale­wając spoinę lutem z nieżelaznego metalu, na przy­kład cyny lub srebra. Podczas lutowania łączone części nie ulegają nadtopieniu, topi się jedynie lut...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt

Do góry