Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Fala dźwiękowa

  Dźwięki rozprzestrzeniają się w postaci fal - zabu­rzeń ośrodka. Zaburzenia mają formę zmian ciśnie­nia powietrza. Gdy wibrujące ciało, na przykład membrana porusza się w naszym kierunku, sprę­ża powietrze, w rezultacie czego lokalnie wzrasta ciśnienie. Z kolei oddalając się od nas membrana...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres słyszalności dźwięku

  Człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki o częstoś­ciach od około 20 Hz do około 20 kHz (20000 Hz). Takie dźwięki nazywamy słyszalnymi. Dźwięki 0 niższych częstościach powodują wyraźnie odczu­walne drgania ciała i są raczej odczuwane niż sły­szane. Górna granica zakresu słyszalności...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak słyszymy dźwięki?

  Dźwięki są drganiami, które odbieramy za pomocą słuchu. Inaczej nit w przypadku promie­niowania elektromagnetycznego, dźwięk musi rozchodzić się w ośrod­kach stałym, ciekłym lub gazowym. Prawie każde ciało może drgać, wytwarzając dźwięki. Niekiedy drgania te można zauwa­żyć gołym okiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest cykl węglowy?

  Wóhler odkrył, że nie istnieje nieprzekraczalna gra­nica pomiędzy związkami organicznymi i nie­organicznymi. Przykładowo rośliny zamieniają w procesie fotosyntezy gaz nieorganiczny - dwu­tlenek węgla - w węglowodany i tlen. Proces ten jest ogniwem cyklu węglowego, który opisuje drogę atomów węgla...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zobaczyć atom?

  Pojedyncze atomy zaobserwowano dopiero w la­tach pięćdziesiątych naszego stulecia za pomocą, skonstruowanego przez Erwina Mullera mikro­skopu jonowego. Umożliwiał on obserwacje (a wła­ściwie odwzorowanie) pojedynczych atomów metalu. Od lat siedemdziesiątych do obserwacji struktury materii używa się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są atomy i cząsteczki?

  Słowa molekuła i cząsteczka są używane od prawie dwóch stuleci do opisania podstawowych elemen­tów substancji. Po zaakceptowaniu teorii Daltona odkryto, że każdy związek chemiczny składa się z identycznych molekuł. Masa cząsteczki była su­mą mas atomowych jej składników. Już w 1811 roku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest budowa materii?

  W wiekach średnich rozpoznawano kilka pierwiastków metalicznych: złoto, sre­bro, miedź, rtęć, żelazo i ołów oraz nie­metalicznych, na przykład siarkę. Jednak ówcześni alchemicy twierdzili, że składają się one ze zmie­szanych w odpowiednich proporcjach dwóch pierwiastków podstawowych: rtęci...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria czterech żywiołów?

  Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Ten pogląd przetrwał aż do końca XVI stulecia. Poznawanie materii poprzez doświadczenia naukowe rozpo­częło się dopiero w XVII wieku.

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są możliwości pozyskania energii?

  Ze względu na wzrost ludzkiej populacji i szybki rozwój technologiczny potrzebujemy coraz więcej energii. Zużywamy ją w domach, sklepach, fa­brykach i pojazdach. Sposób wytwarzania tej ener­gii powinien być tani i niezawodny, procesy jej produkcji muszą być bezpieczne dla nas i środo­wiska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mikroelektronika?

  Dziś mikroelektronika i przemysł komputerowy przezywają nie­zwykły rozwój. Niektóre potrzeby ludzkości, na przykład tańsza i bezpieczniejsza energia, pozosta­ną jednak długo nie zaspokojone. Współczesne komputery działają z pręd­kością wielokrotnie przewyższającą sprawność maszyn z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt

Do góry