Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Prace rozbiórkowe budynku bez wykorzystania urządzeń mechanicznych

  Znaczna część prac rozbiórkowych jest wykony­wana przez robotników wyposażonych w narzę­dzia ręczne. Mogą to być zwykłe ciężkie młoty, kilofy, młoty pneumatyczne. Gdy jest to koniecz­ne, wznoszone są odpowiednie rusztowania zabez­pieczające miejsce pracy. Najlepiej jest, jeśli prace...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przygotować budynek do rozbiórki?

  Po wybraniu najkorzystniejszej z metod przepro­wadza się operację odłączenia budynku od sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacji i telefonów. Przy tych pracach niekiedy występu­je ryzyko uszkodzenia systemu kabli lub rur przez ciężki sprzęt wykonujący niezbędne wykopy. Aby temu zapobiec...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyburzanie budynku

  Wyburzanie budynku jest skompli­kowaną operacją. Wymaga specja­listycznego sprzętowi fachowego przygotowania. Najpierw z wnętrza zwykle odzyskuje się wartościowe materiały, a następnie mury stopniowo burzy się tak, by nie uszkodzić sąsiadującej zabudowy. Oczywiście należy też zadbać o...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak geodeta mierzy odległość?

  Taśma miernicza jest narzędziem prostym, tanim i dość wygodnym w użyciu, jednak współcześni geodeci coraz częściej używają innych przyrządów do wyznaczania odległości, na przykład teodolitu. Pionowa linia widoczna w wizjerze jest przecięta dwiema krótkimi liniami poziomymi. Zwykle są one tak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroniczny pomiar odległości

  Najdokładniejszą metodą wyznaczania odległości jest obecnie technika zwana elektronicznym pomia­rem odległości. Pomiar odległości odbywa się na zasadzie zbliżonej do działania radaru. Mierzony jest czas potrzebny sygnałowi elektromagne­tycznemu na przebycie drogi do danego -punktu i z powrotem. Na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodolit

  Teodolit jest w gruncie rzeczy urządzeniem podob­nym do niwelatora. Jest to również luneta, jednakże można nią obracać zarówno w płaszczyźnie pozio­mej, jak i pionowej. Dwie podziałki pokazują ruch lunetki w obu płaszczyznach. Podobnie jak niwela­tor, teodolit także wymaga dokładnego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niwelator

  Niwelator jest rodzajem lunety zamontowanej na trójnożnym statywie w sposób, pozwalający dowolnie nią obracać, ale wyłącznie w płaszczyźnie po­ziomej. Przez całe pole widzenia niwelatora prze­prowadzona jest pozioma kreska, zwana poziomem odniesienia. Gdy niwelator poprawnie ustawimy, co oznacza jego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geodezja - rzutowanie

  Przy wykonywaniu planu pewnego obszaru nale­ży zaznaczyć na nim odpowiednie punkty charakterystyczne. Na przykład, geodeta ma zaznaczyć położenie drzewa (T) na planie prostokątnego wy­cinka gruntu. Każdemu z rogów obszaru przypi­sane niech będą litery A, B, C i D. Najpierw nale­ży wyznaczyć...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geodezja

  Elektroniczne instrumenty miernicze ułatwiają współczesnym geodetom szybkie wykonanie dokładnych pomiarów. Jednak podstawowe techniki geodezyjne . nie różnią się niczym od tych, któ­re stosowali starożytni Rzymianie. Geodezja polega na wykonywaniu pomia­rów powierzchni Ziemi w celu sporządza­nia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żurawie bramowe

  Żurawie bramowe, zwane suwnicami, składają się ze stalowej konstrukcji zwanej bramą lub pomo­stem oraz poruszającego się po niej na wózku sprzętu dźwigowego. Suwnice pomostowe są wy­korzystywane w fabrykach, składach i hurtowniach. Gdy maszyna taka jest zamontowana wewnątrz budynku, to przęsło...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt

Do góry