Szkoła podstawowa /1 141 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką elektronową?

  Spawanie wiązką elektronową jest technologią bar­dzo zaawansowaną. Cały proces odbywa się w ko­morze próżniowej. W tych warunkach oczywiście nie może powstać łuk elektryczny. Zamiast tego, ze specjalnego działa elektronowego emitowana jest wiązka elektronów. Elektrony wysyłane są z kato­dy i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką lasera?

  Specjalne spawy można wykonywać za pomocą lasera rubinowego. Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Moc szczytowa w impulsie może wynosić nawet dziesiątki megawatów, impulsy są jednak niezmiernie krótkie. Lasery tego typu wyko­rzystuje się do precyzyjnego spawania miniaturo­wych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zgrzewanie oporowe?

  Ciepło potrzebne do rozgrzania zgrzewanych ele­mentów jest w tym wypadku wytwarzane przez przepływający przez nie prąd elektryczny o stosun­kowo dużym natężeniu. Pręty używane jako elek­trody, przez które przepływa prąd, nagrzewają się wyłącznie w obszarze styku ze zgrzewanymi ele­mentami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie łukiem plazmowym?

  Spawanie łukiem plazmowym jest techniką podobną do spawania elektrodą wolframową. Jed­nak przy spawaniu plazmowym można stosować znacznie większą moc - często nawet 10 kW, przy zaledwie 1 kW przy spawaniu elektrodą wolframo­wą. Łuk przy spawaniu plazmowym jest zwężany za pomocą specjalnej dyszy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zgrzewanie?

  Zgrzewaniem nazywamy techniki łączenia materia­łów, za pomocą działania temperatury i ciśnienia. Podczas zgrzewania ciernego zgrzewane elemen­ty trą o siebie, wytwarzając przy tym znaczną tem­peraturę, konieczną do trwałego ich złączenia. W ten sposób łączy się rury i watki. Zgrzewanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej?

  Odmianą spawania łukowego jest spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej. Łuk tworzy się w tym wypadku pomiędzy spawanymi po­wierzchniami a niezużywającą się elektrodą wolfra­mową. Strumień gazu szlachetnego chroni elek­trodę, łuk, nagrzane powierzchnie oraz jeziorko ciekłego metalu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie w osłonie gazów obojętnych?

  Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest znacz­nie wygodniejsze niż spawanie łukowe. Zamiast krótkiej elektrody druciano-topnikowej wykorzy­stuje się elektrodę wykonaną z samego tylko drutu, który jest podawany w sposób ciągły ze szpuli. Drut przechodzi przez uchwyt skonstruowany w ten sposób, że...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega lutowanie?

  Palniki gazowe bywają także wykorzystywane przy lutowaniu. W procesie tym łączy się dwa metale, nagrzewając je do temperatury około 400°C i zale­wając spoinę lutem z nieżelaznego metalu, na przy­kład cyny lub srebra. Podczas lutowania łączone części nie ulegają nadtopieniu, topi się jedynie lut...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spawanie łukowe?

  Jeśli ciepło wytwarzane jest w łuku elektrycznym powstałym pomiędzy elektrodą a łączonymi czę­ściami, to mamy do czynienia ze spawaniem łukowym. Łuk taki jest wyładowaniem elektrycznym w gazie. Energia wyzwalana podczas wyładowania powoduje ogrzewanie gazu w obszarze łuku, a co za tym idzie jego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spawanie gazowe?

  W technologii spawania gazowego do rozgrzania łączonych elementów wykorzystuje się ciepło pło­mienia powstałego wskutek spalania mieszanki acetylenu lub propanu z tlenem. Gaz spawalniczy i tlen są podawane do palnika z osobnych butli ciśnieniowych. Temperatura płomienia spalanej mieszanki przekracza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry