Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

  Ustawa (prawo o ustroju sadów powszechnych) formułuje w sposób pozytywny zakres przedmiotowy wymiaru sprawiedl. Sądy powszechne rozstrzygają sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Sądami powszechnymi są: apelacyjne, okręgowe, rejonowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB I FORMY DZIAŁANIA RPO

  Zadania RPO:

  l), rozpatruje indywidualne skargi obywateli i podejmuje stosowne czynności mające na celu likwidowanie zauważonych naruszeń w konkretnych przypadkach.

  2). może występować z inicjatywami mającymi na celu usuwanie hierarchicznych niezgodności występujących miedzy aktami prawnymi.

  3)...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA USTROJOWA RPO

  RPO powołany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Odwołany tylko przez i w ścisłe określonych przypadkach. Składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności (dla Sejmu i Senatu ).Uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli. Nie jest on organem Sejmu, jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA NIK

  NIK działa kolegialnie. Skład:

  a). Kolegium NIK

  c), delegatury.

  Prezes- powoływani i odwoływani przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu lub 35 posłów bezwzględna większością za zgodą Senatu, kadencja 6 lat, prawo reelickcji, immunitet formalny, incompatibilitas. Wiceprezesi- od 2 do4 powołuje i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NIK

  Procedura orientowana: zasadami kontradyktoryjności (możność wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, pracz kontrolowanego), quasi instancyjność (ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego przez komisje odwoławczą). Postępowanie kontrolne oznacza sposób przeprowadzenia kontroli, zasady jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI NIK

  Określa co jest kontrolowane, wyznacza granice kontroli NIK. Przedmiot kontroli odnosi się do wykonania budżetu państwa, realizacji innych ustaw, aktów w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno -adm. jednostek kontrolowanych, czyli przedmiotem kontroli jest stan faktyczny w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI NIK

  Właściwość kontrolna NIK w zaległości od statusu Jednostki kontrolowanej: charakter obligatoryjny-jeżeli idzie o państwowe jednostki organizacyjne; charakter fakultatywny- w odniesieniu do pozostałych podmiotów.

  NIK kontroluje działalność: organy adm. rządowej; NBP; państwowe organy prawne i inne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCYJNY MODEL KONTROLI PAŃSTWOWEJ

  Kontrola- badanie, ocena cudzej działalności z. określonego punktu widzenia. Obejmuje więc: ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostki kontrolowanej, porównanie stanu faktycznego ź obowiązującymi wzorcami działania, ustalenie przyczyn występujących niezgodności, wyciąganie wniosków...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI PRAWNE ORZECZEŃ TK

  A). Orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życic konstytucji orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życic nic są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić to...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA, PRZESŁANKI, SKUTKI

  Zachodzi, gdy członek rządu lub innej określonej przez prawo naczelnej instytucji publicznej, a nawet osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się umyślnie w związku ze sprawowaniem funkcji ( lub rządu ) naruszenia konstytucji lub ustawy. Geneza: impeachment w Anglii.

  Odpowiedzialność ponoszą:...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt

Do góry