Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicje wadliwości ksiąg podatkowych

  Wadliwość ta sprowadza się do oceny ksiąg z punktu widzenia zgodności ich prowadzenia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia księgi danego rodzaju.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję środka specjalnego

  To działalność uboczna lub cześć działalności podstawowej, państwowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej nie wyodrębnionej z tej jednostki.

  Działalność ta jest finansowana z dochodów uzyskanych z tej działalności. Nie zachodzi tutaj wyodrębnienie organizacyjne czy instytucjonalne, dzieje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję skali podatkowej

  Skala podatkowa informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Jak łatwo zauważyć stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może też występować kilka stawek w zależności od tego czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podstawy opodatkowania

  Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach . fizycznych. Przykładem jest podatek od psów.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych

  Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nadwyżki budżetowej

  Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nadpłaty i omów sposób postępowania z nadpłatami

  Za nadpłatę uważa się kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

  Przyczyny powstania nadpłaty są różne. Źródłem powstania nadpłaty są najczęściej błędne działania, płatników jak i organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję księgi podatkowej

  Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy lub inkasenci; rejestrują operacje określone w przepisach nakładających obowiązek ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję krajowych środków płatniczych

  Waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

  Walutą polską są znaki pieniężne ( banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry