Prawo finansowe /628 prac/

  • Ocena brak

    Podaj definicje wadliwości ksiąg podatkowych

    Wadliwość ta sprowadza się do oceny ksiąg z punktu widzenia zgodności ich prowadzenia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia księgi danego rodzaju.

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję środka specjalnego

    To działalność uboczna lub cześć działalności podstawowej, państwowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej nie wyodrębnionej z tej jednostki.

    Działalność ta jest finansowana z dochodów uzyskanych z tej działalności. Nie zachodzi tutaj wyodrębnienie organizacyjne czy instytucjonalne, dzieje się...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /355

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję skali podatkowej

    Skala podatkowa informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Jak łatwo zauważyć stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może też występować kilka stawek w zależności od tego czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /323

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję podstawy opodatkowania

    Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach . fizycznych. Przykładem jest podatek od psów.

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /208

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

    Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 004

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych

    Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /394

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję nadwyżki budżetowej

    Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /270

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję nadpłaty i omów sposób postępowania z nadpłatami

    Za nadpłatę uważa się kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

    Przyczyny powstania nadpłaty są różne. Źródłem powstania nadpłaty są najczęściej błędne działania, płatników jak i organów...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /736

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję księgi podatkowej

    Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy lub inkasenci; rejestrują operacje określone w przepisach nakładających obowiązek ich...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /538

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podaj definicję krajowych środków płatniczych

    Waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

    Walutą polską są znaki pieniężne ( banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie.

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /293

    praca w formacie txt

Do góry