Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Podaj terminy zwrotu nadpłat

  Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

  30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie wartości dewizowych

  Wartości dewizowe:

  zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce -pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozliczeniowe KURO; dewizy-to pełniące funkcje płatniczą weksle, czeki, polecenia przelewów),

  złoto i platyna w stanie nie przerobionym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie transferu

  Transfer to wywóz, przywóz, wysłanie i inne dopuszczalne przemieszczanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granice RP.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie rezydenta

  Rezydent oznacza osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (np. koło gospodyń wiejskich), polskie przedstawicielstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie obrotu dewizowego

  Obrót dewizowy oznacza.: czynność prawną lub inne zdarzenie powodujące lub mogące powodować płatności środkami stanowiącymi wartości dewizowe bądź przeniesienie własności wartości dewizowych albo przeniesienie prawa majątkowego którego przedmiotem są wartości dewizowe; płatność krajowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie nierezydenta

  Nierezydentami są:

  osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

  Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

  nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj funkcje budżetu państwa

  polityczna - związana z tym, że w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zasadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana

  ekonomiczna - celem budżetu jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zakładu budżetowego

  To taka jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje swoje zadania, pokrywa koszt swojej działalności z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze mają swoje rozporządzenia. W tych aktach uregulowane są zasady funkcjonowania tych podmiotów. Jednostka budżetowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicje zagranicznych środków płatniczych

  waluty obce - znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie na równi z tymi walutami traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, stosowane w rozliczeniach międzynarodowych a w szczególności jednostkę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry