Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Allelopatia

  Wzajemne oddziaływanie roślinpoprzez wydzielane fizjologicznie czynnesubst.: koliny, fitoncydy, marasminy, antybiotyki.Subst. te wydzielane przez żywy organizmroślinny lub uwalniane podczas rozkładujego resztek hamują lub pobudzają wzrost ikiełkowanie określonych współbytującychroślin bądź roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrotechnologia

  Nauka o sposobach stosowaniai wykorzystywania maszyn i narzędzi wprocesie produkcji roślinnej ściśle powiązanejze środowiskiem glebowym. A. podporządkowana jest zasadom ekonomii działania, zwł.zasadzie trzech minimów: czasu, energii i kosztu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenologia, agrofitosocjologia

  Naukao zbiorowiskach roślin pól uprawnych. Przedmiotem badań a. są agrofitocenozy wraz zcharakterystycznymi dla nich warunkami siedliskowymi i złożonymi zależnościami wzajemnymi pomiędzy tworzącymi je organizmami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrometeorologia, meteorologia rolnicza

  Nauka badająca warunki meteor. mające znaczeniedla rolnictwa w ich wzajemnym oddziaływaniuz obiektami i procesami produkcji rol.Przedmiotem badań a. jest zarówno warstwagleby zajęta przez korzenie roślin i drzew,przygruntowa warstwa powietrza, jako częśćsiedliska roślin i zwierząt, jak i warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenoza

  Zbiorowisko roślinne póluprawnych utrzymywane we względnej równowadzedzięki ustawicznej działalności człowieka.Jest to sztuczny układ utworzony przezczłowieka w celu uzyskania maksymalnegoplonu. Gł. rolę homeostatyczną w a. odgrywapłodozmian wraz z innymi zabiegami agrot. Wskład a. wchodzą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agronomia (ang. agronomy)

  Termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy orolnictwie łącznie ze znajomością zarządzaniagospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk roln.zakres a. uległ zawężeniu do uprawy roli iroślin. Zob. też agrotechnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofizyka

  Nauka o fiz. właściwościach gleby,roślin i płodów rolnych oraz o procesachzachodzących w układzie gleba-atmosfera--roślina. Badania a. uwzględniają czynnikizewn. takie jak: klimat, oddziaływanie mech.,zanieczyszczenie środowiska oraz procesyzwiązane ze zbiorem, transportem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrorafineria

  Zakład wytwarzający biopaliwona bazie oleju rzepakowego. Produkty uboczne, m.in. wytłoki uzyskiwane w trakcie wytłaczania oleju na zimno są wartościową paszą dla zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroklimat

  Charakterystyczny dla danegomiejsca lub obszaru przebieg warunków pogodowych,określonych na podstawie wieloletnichobserwacji meteor., traktowany jako czynnik produkcji rolnej.

  W celu wyceny a.posłużono się 4-punktową skalą dla gł. elementówagrometeorologicznych, tj. nasłonecznienia,temp., opadów, wilg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekotop (gr. agrós - grunt, pole + oikos - dom, gospodarstwo + tópos - miejsce, okolica)

  Zespół lokalnych warunków przyr. rolnictwa,jak wys. położenia terenu n.p.m., urzeźbienie,zadrzewienie, kategoria ciężkości gleb, kompleksprzydatności roln. gleb, usłonecznienie,temp., opady itp., kształtujących warunki życiaorganizmów żywych. Ob. coraz częściejzwraca się uwagę na krajobraz, mający...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry