Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czop

  W sadownictwie, kilkucentymetrowykawałek przyciętego dziczka nad zokulizowanymoczkiem odmiany szlachetnej. Cz. służyza podporę dla młodego pędu wyrastającego z tego oczka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darniowanie

  Pokrywanie pow. gleby, np.skarpy, boiska, darnią w celu jej utrwaleniaalbo w celu założenia nowych trawników.Darń należy pobrać z łąk o strukturze średnio zwięzłej i bardzo dobrze rozwiniętym systemiekorzeniowym (trawy luźnokępkowe i rozłogowe).Do d. boisk sportowych nadaje się darńo zwartej masie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteropolówka

  Płodozmian składający się zczterech elementów zmianowania. Typową cz.jest płodozmian norfolski na gleby lekkie(ziemniak, owies, łubin żółty, żyto) i ciężkie(burak cukrowy, jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej, koniczyna czerwona,pszenica ozima).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarcie miotły

  Różnej wielkości skupienianienormalnie rozwiniętych pędów, np. czereśnilub jodły, powstające wskutek porażenia ipobudzenia do rozwoju pączków śpiących.Cz.m. powstają najczęściej pod wpływemporażenia przez pasożytnicze grzyby z rzęduzewnętrzniaków workowych (Taphrinales).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darń, darnina

  Zwarty kobierzec traw wraz zwarstwą gleby gęsto przerośniętej ich korzeniami.Tworzenie się d. sprzyja gromadzeniusię dużej ilości próchnicy i powstawaniu strukturygruzełkowatej. Zob. też darniowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki glebotwórcze

  Cz. wpływające napowstawanie i kształtowanie się gleby, jak:biosfera, klimat, stosunki hydrol., skała macierzysta,rzeźba terenu, działalność człowieka iczas. Cz.g. współdziałają ze sobą i tylko przezich wspólne dynamiczne działanie z martwejskały powstaje ożywiony i ulegający ciągłymprzemianom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarne ziemie

  Rząd gleb semihydrogenicznych,których powstanie wiąże się z akumulacjąmaterii org. w warunkach dużej wilg. wminer. utworach glebowych zasobnych w węglanwapnia i części ilaste.

  W utworach tych zachodzi proces łączenia się związków humusowychwysyconych wapniem z iłem koloidalnymw próchniczne związki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki plonotwórcze

  Cz. wpływające napodniesienie wys. plonowania roślin. Wyróżniasię cz.p.:

  1) siedliskowe (pogoda, gleba,rzeźba terenu);

  2) agrotechniczne (przedplon,uprawa roli, nawożenie, nawadnianie, ochronaroślin, pielęgnowanie);

  3) hodowlane (nowegatunki, odmiany, mieszańce).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnoziemy, gleby czarnoziemne

  Typ gleb autogenicznych reliktowych wytworzonych zlessów pod wpływem roślinności stepowej, wktórych głęb. poziomu próchnicznego, wykształconegoprzez naturalny proces glebotwórczy,wynosi nie mniej niż 40 cm (ok. 3%próchnicy). Cz. dzieli się na dwa podtypy: cz.niezdegradowane o budowie profilu: A–AC–Cca lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość materiału siewnego

  Procentowy udział normalnie wykształconych i nie uszkodzonych nasion danego gat. w badanej próbce. Cecha ta wykorzystywana jest do obliczania wartości użytkowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry