Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gleby płowe (lessivés) (fr. lessivage - przemywanie)

  Typ g. autogenicznych wytworzonych na obszarze Polski w klimacie umiarkowaniewilgotnym, charakteryzujących się wymyciemwęglanów, a następnie pionowym przemieszczeniemminerałów ilastych oraz częściowowodorotlenków żelaza i glinu, jak równieżniektórych form zdyspergowanych związkówpróchnicznych.

  Budowa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby pobagienne

  Rząd g. powstałych z g.zabagnionych lub bagiennych po odwodnieniu,przerywającym proces akumulacji materiiorg. i inicjującym fazę decesji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby rdzawe

  Typ g. bielicoziemnych o budowieprofilu: O–ABv–Bv–C. W g. tych występujepoziom rdzawy dzięki uwolnionym wprocesie wietrzenia związkom żelaza. G.r. nienależą do urodzajnych, ponieważ odznaczająsię małą zdolnością retencji wody i niewielkązasobnością w składniki pokarmowe. Są to g.bardzo kwaśne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby murszowate

  Typ g. pobagiennych wytworzonych w wyniku procesu murszenia zutworów zawierających poniżej 20% materiiorg. lub z utworu zawierającego jej powyżej20%, ale o miąższości poniżej 30 cm. Budowaprofilu: AOM–A–C lub AOM–D (g. z utworemorg. w stropie), albo AM–C (g. z utworemorg.-miner. lub próchnicznym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby industrioziemne, industrioziemy

  Rząd g. antropogenicznych przeobrażonych pod wpływem przemysłu, a w szczególności górnictwagłębinowego i odkrywkowego. Są to g.zdegradowane, a nawet zdewastowane przezbezpośrednie i pośrednie oddziaływanie przemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby kulturoziemne

  Rząd g. antropogenicznych typologicznie przeobrażonych pod wpływemintensywnej gospodarki i wysokiej kulturyrolnej. Poziom akumulacyjny g.k. osiągamiąższość 40–60 cm i ma charakter antropogeniczny.G.k. cechuje wysoka zawartość wskł. pok., uregulowany odczyn i dobre właściwościwodno-powietrzne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby litogeniczne

  Dział obejmujący g. o budowiei właściwościach uzależnionych gł. odwłaściwości skał macierzystych. Do tego działu należą również gleby położone na skłonachi wyniosłościach, gdzie – poprzez ciągłąerozję powierzchniową – następuje zmniejszaniemiąższości gleby, a skała macierzystaznajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejo - bielicoziemne

  Rząd g. semihydrogenicznych,których cechy morf. i właściwościchem. są w górnej części profilu rezultatemprocesu bielicowania, a części dolnej – silnego oglejenia gruntowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby marginalne

  Gleby pozostające ob. wużytkowaniu roln. lub w ewidencji użytkówrolnych, które ze względu na niekorzystneuwarunkowania przyr. i antropogeniczne mająniską produkcyjność lub ograniczenia w zakresieprodukcji dobrej żywności i mogą lubpowinny być przekwalifikowane w inną formęużytkowania – przekazane pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gruntowo - glejowe

  Typ g. zabagnionychminer. lub org.-miner. o wys. poziomie wodygruntowej, w których procesy glejowe przeważająnad innymi procesami, a oglejenieoddolne sięga do 30 cm poniżej pow. Zasadnicza budowa profilu: A–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry