Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gleby torfowo - mułowe

  Podtyp g. mułowychzalewowych z utrudnionym odpływem wódpowierzchniowych o budowie profilu POtm–Otm–D. G.t.-m. są gł. siedliskiem użytków zielonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głęboszowanie

  Zabieg agromelioracyjny uprawowy, wykonywany głęboszami (bardzociężkimi kultywatorami) o zasięgu 40–80 cmraz na kilka lat na glebach ciężkich w celuspulchnienia głębszych warstw. Rzadziej stosowanyna glebach średnich i lekkich o nadmierniezagęszczonej warstwie podornej.Nadmierne ugniecenie warstw gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby urbanoziemne, urbanoziemy

  Rząd g.antropogenicznych przeobrażonych w wynikuoddziaływania zabudowy przemysłowej i komunalnej.Przemiany g.u. związane są z przekształceniamichem., takimi jak: zasolenie,zakwaszenie, alkalizacja czy nagromadzenie metali ciężkich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowica

  Choroba zakaźna, ale niezaraźliwa bydła na tle wirusowym, objawiająca się martwicowo-ubytkowym zapaleniem błon śluzowychw obrębie głowy. Charakter i przebieg choroby jest bardzo ciężki i najczęściej kończysię skierowaniem na ubój lub zejściem śmiertelnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby zabagnione

  Rząd g. semihydrogenicznych wytworzonych w warunkach dużej wilg.,spowodowanej bądź wysokim poziomem wodygruntowej, bądź działaniem wód powierzchniowych,pochodzących z zalewu lubopadów. W obu tych przypadkach duża wilg.wpływa na powstawanie w glebie trwałych lub okresowych warunków beztlenowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnicie

  Rozkład subst. org. w warunkach beztlenowych.Proces ten przebiega przy udzialeanaerobowych drobnoustrojów z wydzielaniem charakterystycznych produktów gazowych – takich jak siarkowodór, metan i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejobielice

  Typ gleb glejo-bielicoziemnych,które powstały z różnych, przepuszczalnych iubogich w składniki zasadowe utworów macierzystych,w miejscach o niegłębokim zaleganiu oligotroficznych wód gruntowych. Budowaprofilu: Ol–Of–Oh–Ees–Bh–Bfegg–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby semihydrogeniczne

  Dział obejmujący g., w których bezpośredni wpływ wód gruntowychlub silne oglejenie opadowe obejmuje dolne i częściowo środk. partie profilu glebowego.W poziomach powierzchniowych natomiastdominuje gospodarka wodna opadowa,która może być w pewnym stopniu modyfikowana znaczną wilg. głębszych części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby murszowe

  Typ g. pobagiennych powstałychz g. bagiennych o budowie profiluM–O–D lub M–O. W profilu g.m. występujewarstwa co najmniej 30 cm miąższości zawierającapowyżej 20% materii organicznej. Są to typowe g. użytków zielonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby napływowe

  Dział g., których powstawaniezwiązane jest z erozyjno-sedymentacyjnądziałalnością wód powierzchniowych.Są to z reguły utwory miner., rzadziej org.Wyróżnia się tu g. aluwialne i deluwialne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry