Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Imisje

  Zanieczyszczenia powietrza atmosf.,działające na organizmy i ich siedlisko. Są togł. przynoszone przez wiatr produkty spalaniagorszych gatunków paliw oraz przedostającesię do atmosfery produkty niektórych przemysłowychprocesów technol. D

  łuższe działanie i. jest z reguły ujemne, choć niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inaktywacja środka ochrony roślin

  Zanik lub obniżenie aktywności biol. środka ochronyroślin w wyniku działania mikroorganizmów glebowych, wody, światła, temp. oraz in.czynników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobil WK-2

  Preparat będący mieszaninąwęgla brunatnego i kredy jeziornej. Służy dopochłaniania przyswajalnych przez roślinyform metali ciężkich (gł. ołowiu i kadmu) wglebach skażonych nadmierną ich ilością. Jest również doskonałym, naturalnym, ekol. czystymźródłem łatwo przyswajalnego przezrośliny wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks wymienia

  Proc. stosunek ilości mleka z przednich ćwiartek do ilości mleka z całegowymienia. W praktyce podaje się tylko procentowąilość mleka udojonego z ćwiartekprzednich. I.w. obrazuje rozwój poszczególnychćwiartek, co ma dość istotny wpływ naregularność spływu mleka podczas doju mech.

  Nieprawidłowy i.w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobilizacja składników pokarmowych

  Przechodzenie skł. pok. z form dostępnych dlaroślin w związki o zmniejszonej dostępności.Proces ten polega na włączaniu związkówminer. gleby lub nawozów w biomasę mikroorganizmów,a następnie w związki próchnicowe.Mineralizacja i i. są to w pewnym sensieprzeciwstawne procesy.

  Pierwszy proces powoduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

  Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indycznik

  Budynek do chowu indyków. I.mają identyczną konstrukcję i rozwiązania materiałowe jak w chowie kur. Stosownie dopotrzeb grupy użytkowej zmienia się wewn.wyposażenie technol. i podział przestrzennyhali produkcyjnej oraz wielkość obsady najednostkę pow.

  Zwykle stosuje się obsadę 1przedziału – ok. 200...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunobiotechnologia

  Nauka zajmująca sięotrzymywaniem preparatów immunologicznych,stosowanych w profilaktyce, diagnostycei lecznictwie chorób zakaźnych i niezakaźnych,za pomocą czynników biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iloraz oddychania

  Wskaźnik aktywności respiracyjnej gleby wyrażający się stosunkiem obj. wydzielonego dwutlenku węgla do obj.zużytego tlenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infantylizm

  W chowie zwierząt, niedorozwójosobnika dobrze odżywionego w okresie embrionalnym,ale chowanego w złych warunkachśrodowiskowych i miernie żywionego.Osobnik taki był w okresie embrionalnymdoskonale odżywiany, ma więc kończyny dobrzewyrośnięte, ale po urodzeniu, w gorszychwarunkach, jego szkielet nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry