Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Integrowana ochrona roślin

  Wykorzystanie wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania agrofagów, włączając w to zabiegiagrot., odmiany odporne, wrogów naturalnychoraz biol. i chem. zwalczanie celem skutecznego,bezpiecznego dla środowiska i opłacalnegoobniżenia liczebności agrofagu do poziomu,poniżej którego nie wyrządza on...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Introdukcja

  Wprowadzanie na dany terennowych gat. roślin lub zwierząt, których tamdotychczas nie było. I. organizmów pożytecznychwykorzystuje się w ochronie roślin. I.taka obejmuje dwa typy zabiegów: wprowadzanie obcych gat. na tereny, na których dotychczasnie występowały oraz wprowadzanieuzyskiwanych zazwyczaj z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integrowana uprawa roślin

  Produkcja roślinna prowadzona z uwzględnieniem wymagań ekol. i ekon. Zob. też rolnictwo integrowane.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Falentach k. Raszyna. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) przyrodniczepodstawy kształtowania roln. przestrzeni produkcyjnej;

  2) urządzenie roln. przestrzeni produkcyjnej;

  3) ekonomika i zarządzanie gospodarkąwodną w rolnictwie;

  4) tworzenie,ochrona i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym. Ze względu na sposób użytkowania i.ż. dzieli się na:

  1) roboczy (pociągowy), służący do wykonywaniaprac polowych i transportowych;

  2) produkcyjny, utrzymywany ze względuna produkcję mleka, jaj, wełny, mięsa itp.oraz w celu odchowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensyfikacja rolnictwa

  Podnoszenie produkcji rolnej poprzez zwiększanie nakładów iśrodków materialnych na jednostkę pow. albopoprzez wzrost nakładów pracy. I.r. prowadzido wzrostu specjalizacji produkcji, zwł. dorozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej.Wiąże się to m.in. ze wzrostem zużycia nawozówminer. ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ochrony Roślin (IOR)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Poznaniu. Wskład IOR wchodzą:

  1) Bank Patogenów Roślin;

  2) Biuro Rejestracji Środków OchronyRoślin;

  3) Zakład Badania Pozostałości ŚrodkówOchrony Roślin;

  4) Zakład PatofizjologiiRoślin;

  5) Zakład Biologicznych Metod iKwarantanny;

  6) Zakład Ekologii i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensywność

  1. natężenie działalności produkcyjnejmierzone ilością pracy żywej iuprzedmiotowionej, zużywanej na jednostkępow.

  2. wielkość używana przy chorobachpasożytniczych wyrażana w procentach, a oznaczająca jaki procent osobników badanegostada dotknięty jest chorobą inwazyjną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ)

  Naukowy instytut branżowy podlegający nadzorowiMinistra Środowiska. IOŚ oprócz ośrodka gł.w Warszawie ma dwa oddziały terenowe: wGdańsku (z siedzibą w Gdyni) i we Wrocławiu.Gł. kierunki działalności naukowobadawczej:

  1) ochrona wód, ziemi i atmosfery przed zanieczyszczeniami;

  2) ochrona Bałtyku;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intercepcja

  Zatrzymanie wody opadowejprzez łan roślin uprawnych lub korony drzew iruno leśne. Określa się ją różnicą między ilością opadu na otwartej przestrzeni i w łanie(drzewostanie), zmniejszoną o część opadu,która spłynęła do gleby. I. zależy m.in. od składu gatunkowego, zagęszczenia roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry