Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odwrotka

  Wczesnojesienna orka płytka lub średnia, przykrywająca obornik, poprzedzona podorywką i poprzedzająca orkę przedzimową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana samokończąca

  O. rośliny strączkowej (bobiku, grochu, łubinu) o zredukowanych rozgałęzieniach bocznych. O.s. są niższe odtradycyjnych, odporniejsze na wyleganie,wcześniej i równomierniej dojrzewające, ale podatniejsze na choroby grzybowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogowanie

  Pozostawianie pola odłogiem wcelu poprawienia naturalnej żyzności gleby.Ob. o., będące wynikiem kryzysu ekon. i restrukturyzacji rolnictwa, dowodzi złego użytkowaniaziemi.

  Odłogi w 1995 r. zajmowały ok. 1,3 mln ha. Największy udział odłogówodnotowano w woj. zielonogórskim (37%),koszalińskim (28%)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadzenie wełny

  Przewężenie słupka wełny widoczne gołym okiem, powstałe pod wpływemdziałania niekorzystnych warunków środowiskowych,np. choroby, okresowego głodu.Jest to wada osłabiająca moc wełny i wykluczającajej użycie do przerobu czesankowego,ponieważ wełna rwie się przy czesaniuw miejscu przewężenia (tzw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznawstwo

  Nauka o morf., anat. ifizjol. oraz użytkowych właściwościach odmianroślin uprawnych. Do o. należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisuodmian w celu ustalenia tożsamości i czystościodmianowej przy kwalifikacji polowej.

  Badania odmianoznawcze mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłóg

  Pole nieuprawiane i nieobsiewane conajmniej od roku. Na o. następuje wzrost wodoodpornościagregatów glebowych, zawartościwęgla, azotu, wapnia, sorpcji całkowitej izagęszczenia fauny glebowej, zmniejsza sięnatomiast kwasowość gleby i udział kwasów fulwowych i huminowych we frakcjach próchnicy. Konsekwencje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany transgeniczne

  Odmiany o genomach zmodyfikowanych metodami inżynieriigenet., do których włączono geny pochodzącez innych organizmów, np. z bakterii lub innychgatunków roślin. Wśród pozyskanychroślin t. znajdują się m.in. ziemniak odpornyna stonkę i choroby grzybowe, zboża odpornena herbicydy, pomidor o przedłużonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłykanie

  Zwrot treści pokarmowej u przeżuwaczyze żwacza przez przełyk i gardło dojamy ustnej w celu powtórnego przeżuwania.

  Przeżuwanie jest ważnym procesem ułatwiającymtrawienie, szczególnie pasz zawierającychdużo włókna. Czas poświęcony na przeżuwaniezależy od rodzaju paszy i u bydła wynosiok. 7 godz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpajanie cieląt

  Pojenie cieląt w okresie odurodzenia do momentu uzyskania zdolnościorganizmu do przyjmowania pokarmów wstanie stałym. O. odbywa się przez podawanie cielętom mleka matki lub preparatów mlekozastępczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana

  1. populacja roślin o podobnych właściwościach biol. i możliwie wyrównanych cechach morf., o określonej zmienności i dziedzicznościoraz zbliżonej reakcji na warunki przyrodnicze.

  Wyróżnia się o.:

  1) bot., jako jednostki klasyfikacyjne w systematyce roślin,niższe od podgatunku; poszczególne o.b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt

Do góry