Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pozostałość pestycydu

  Ilość subst. aktywnej preparatu pestycydowego, wyrażona w mg/kglub ppm, znajdująca się w produktach roln. i żywności przeznaczonych do spożycia. Wprzypadku przekroczenia ustalonych norm, tzw. tolerancji, mówi się o skażeniu pestycydami.Zob. też dopuszczalne dzienne pobranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożniwne spalanie słomy

  Najprostszy, ale i najgorszy sposób zagospodarowania s. pozostawionejna polu na ścierniskach. Pomijającniebezpieczeństwo pożarów, p.s.s. powodujeszkody ekol. (np. niszczenie pożytecznej fauny),zanieczyszcza atmosferę szkodliwymidymami i gazami oraz rakotwórczymi tlenkamiazotu. Pozostające w popiele sole...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytek pszczeli

  Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom glebowy

  Miner., org. lub org.-miner.część profilu glebowego, w przybliżeniu równoległado pow. gleby, odróżniająca się od p.sąsiednich stosunkowo jednorodną barwą,konsystencją, uziarnieniem, składem chem.,ilością i jakością materii org. i innymi właściwościami.

  Właściwości te mogą być rozpoznawanei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia asymilacyjna

  Sumaryczna pow. organów rośliny biorąca udział w fotosyntezie.U większości roślin stanowi ją przede wszystkim pow. liści; mniejsze znaczenie ma pow. zielonych części łodyg, ogonkówliściowych, kwiatów i owoców. Wielkość p.a.i jej trwałość jest jednym z najważniejszychczynników produktywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia paszowa

  Areał użytków rolnych przeznaczony pod uprawę roślin pastewnych.W skład p.p. wchodzą zatem zarówno grunty orne użytkowane pod uprawę roślin pastewnych, jak i trwałe użytki zielone. Wyróżniasię następujące rodzaje p.p.:

  1) główną,obejmującą areał trwałych użytków zielonych oraz będący pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia właściwa gleby

  Sumaryczna pow. cząstek zawartych w 1 gramie masy gleby.W miarę wzrastania stopnia rozdrobnienia określonej masy gleby, zwiększa się wybitniejej p.w.

  Zależy ona od kształtu cząstek wchodzących w skład fazy stałej oraz od zawartości i jakości związków próchnicznych. Jest ona najmniejsza w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia

  Odm. wszczepiona między podkładkęa część szlachetną w celu usunięcia nieodpowiedniego zrastania się podkładki i zraza. Np. p. odmiany Bera Hardy stosuje sięu odmian grusz źle zrastających się z pigwą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia żywieniowa, powierzchnia wyżywieniowa

  Ilość użytków rolnych wyrażona w ha w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dla Polski p.ż. w roku 1960 wynosiła 0,68, aw 1990 – 0,48.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potorfie

  Wyrobisko po eksploatacji torfu wrazz glebą zdegradowaną bezpośrednio i pośrednio przez eksploatację. P. stanowią jedną zform degradacji środowiska, wymagającego rekultywacji techn. (melioracji wodnych) wcelu łąkowego i rybackiego zagospodarowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry