Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźnik odchowu

  Procentowy stosunek liczby zwierząt odchowanych do określonego wieku do liczby sztuk stada podstawowego (krów, loch, maciorek, klaczy).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik plastyczności, liczba plastyczności

  Różnica między wilg. gleby odpowiadającymi jej granicy płynności i granicy plastyczności; w. ten informuje o spoistości gleby – im wyższa wartość w.p., tym gleba jest bardziej spoista, ciężka do uprawy, a równocześnie mniej podatna na erozję wodną i eoliczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik pokrycia liściowego, współczynnik powierzchni liści, (LAI)

  W. produktywności łanu obliczony ze stosunku pow. asymilacyjnej przypadającej na jednostkę pow. gleby.Np. w.p.l.= 3,5 oznacza, że całkowita pow.liści jest 3,5 raza większa od pow. gleby zasłanianej przez tę roślinę. Maksymalne plonowanie roślin uzyskuje się wtedy, gdy w.p.l. wynosiok. 4-5.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WS

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia proszków, z których sporządza się zawiesiny wodne przeznaczone do zaprawiania nasion na półsucho.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik porowatości

  Stosunek obj. porów do obj. fazy stałej. Jest w. zmian stopnia zagęszczenia gleby, przydatnym zwł. do badań gleby poddanej zmianom obj. w wyniku ugniatania, pęcznienia lub kurczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsiewka

  Roślina dwu- lub wieloletnia wsiewana w roślinę ochronną i zbierana po jej zbiorze w następnych latach, np. wsiewka koniczyny czerwonej w jęczmień jary.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wschodów

  Stosunek polowej zdolności wschodów do lab. zdolności kiełkowania. Charakteryzuje on warunki wschodów, np.dla buraka cukrowego bardzo dobre – powyżej 0,8, słabe – poniżej 0,4.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik bonitacji

  Miernik jakości gleb podawany jako średni dla gospodarstwa, rejonu czy kraju. Oblicza się go dzieląc sumy iloczynów hektarów fiz. danej klasy bonitacyjnej i przypisanych im odpowiednich współczynników (np. kl. I – 3,0; kl. IVb – 1,6; kl. VI – 1,0) przez sumę hektarów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik budowy, indeks budowy

  Stosunek liczbowy dwóch wymiarów zwierzęcia wyrażonyw procentach, charakteryzujący cechy jego budowy i umożliwiający porównywanie zwierząt pod względem pokroju. Przy obliczaniu w.b. przyjmuje się przeważnie jeden z wymiarów zwierzęcia za podstawowy i do niego porównuje się wszystkie inne.

  Takim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda glebowa

  Faza ciekła gleby, stanowiąca roztwór glebowy, biorąca udział we wszystkich zachodzących w niej procesach. Ilość i jakość w. glebie są silnie zróżnicowane i uzależnione od klimatu, rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, budowy gleby i jej właściwości, sposobu użytkowania, zastosowanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 042

  praca w formacie txt

Do góry