Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Msze i motety w 2. połowie XVI wieku

  Specyfikę formy mszy w twórczości polskich kompozytorów 2. polowy XVI wieku określają przede wszystkim utwory Marcina Leopolity, Krzy­sztofa Borka i Tomasza Szadka. Reprezentatywnym dziełem mszalnym polskiego renesansu jest Missa paschalis (Msza wielkanocna) Marcina Leopolity. Jest to równocześnie najstarsza...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Muzyka instrumentalna

  Fakt uznawania śpiewu za najdoskonalszą postać muzyki sprawił, że przez długi czas instrumentom pozostawała jedynie rola towarzyszenia głosowi ludzkiemu. W polifonii wokalnej a cappella funkcja instrumentów była jeszcze bardziej podrzędna; instrument mógł zastępować jeden z głosów albo zdwajać...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /26 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Pieśń w 2. połowie XVI wieku

  W porównaniu z mszą czy motetem pieśni świeckie i religijne wykazują prostsze środki kompozytorskie. Większa prostota tego gatunku wiązała się z pewnością z mniejszymi rozmiarami pieśni, zróżnicowaniem tema­tycznym, a także ich przeznaczeniem wykonawczym — często mniej profesjonalnym. Na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /10 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki

  Idee renesansowe w Polsce pojawiły się nieco później niż w przodujących ośrodkach Europy. Najbardziej typowe dla renesansu cechy, tj. kształ­towanie się stylu polifonicznego, nowa zależność pomiędzy słowem a mu­zyką, a nade wszystko przemiany tonalne, znalazły wyraźny oddźwięk w naszej kulturze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Muzyka instrumentalna

  Wiadomości na temat instrumentarium używanego w XVI–wiecznej Pol­sce dostarczają przekazy pośrednie, w szczególności literackie i ikono­graficzne. Na tej podstawie wiadomo, że w Polsce znane były wszystkie grupy instrumentów istniejących w ówczesnej Europie. Do najbardziej popularnych należały instrumenty...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja życia muzycznego w XVI–wiecznej Polsce

  Do końca XVI wieku dwór królewski mieścił się w Krakowie, który jako stolica Polski był miejscem wielu doniosłych wydarzeń. Przez miasto przewijały się wielobarwne orszaki poselskie, odbywały się uroczyste wjazdy biskupie i królewskie. Król — najzamożniejszy mecenas kultury — utrzymywał dwie grupy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Twórczość Mikołaja Zieleńskiego

  Działalność kompozytorska Mikołaja Zieleńskiego przypada na przełom XVI i XVII wieku. Zieleński jest autorem 113 utworów wokalno–instru–mentalnych przeznaczonych na cały rok kościelny. Są to Offertoria totius anni [ .] (57) oraz Communiones totius anni [ .] (56). Cykl Offertoriów zamyka trzychórowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Teoria muzyki w 1. połowie XVI wieku

  Potrzeba uporządkowania wielu nowych zjawisk, które przyniosła kultura renesansu, przyczyniła się do rozwoju myśli teoretycznej. Dlatego też w przekazach dotyczących 1. połowy XVI wieku obecne są przede wszyst­kim nazwiska teoretyków. Najwybitniejsi z nich to: Marek z Płocka, Stefan Monetarius (zm. po...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Pieśń

  Ogromną popularność pieśni w całej epoce renesansu, a także w póź­niejszej historii muzyki, spowodowało kilka ważnych czynników:

  — w porównaniu z innymi formami — zwłaszcza cyklicznymi — pieśń ma mniejsze rozmiary, co wydatnie wpływa na liczebność kompo­nowanych utworów;

  — cechuje ją różnorodna...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /14 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Madrygał

  Związek madrygału renesansowego z madrygałem średniowiecznym jest niewielki i ogranicza się w zasadzie wyłącznie do strony tekstowej. Cechą wspólną jest z pewnością dominacja liryki miłosnej, a także wykorzystywanie tekstów wybitnych poetów, w szczególności zaś Petrar–ki. Oprawa muzyczna madrygału...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /13 556

  praca w formacie txt

Do góry