Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALLOSTERYCZNE CENTRUM

  Specyficzne miejsce receptorowe w cząsteczce enzymu wykazującego właściwości allosteryczne. Jest ono zwykle przestrzennie oddalone od centrum aktywnego (miejsca aktywnego), czyli fragmentu cząsteczki enzymu, do którego przyłączane są substraty. Związki przyłączane w centrum ailoste-rycznym (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELE WIELOKROTNE

  Allelami wielokrotnymi nazywamy więcej niż dwa warianty tego samego genu. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie alleli wielokrotnych tyczy się jedynie wariantów tego samego genu, locus występującego w populacji, gdyż pojedynczy organizm diploidalny zawierać może jedynie dwie formy genu/dwa allele...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUISTYCZNE ZACHOWANIE SIĘ

  Zachowanie osobnika, które prowadzi do zmniejszenia się jego dostosowania, przy jednoczesnym zwiększeniu dostosowania innego osobnika tego samego gatunku. Najbardziej znane zachowanie altruistyczne dotyczy opieki nad potomstwem. Młode osobniki mają wówczas dużo większą szansę przeżycia, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELOPATIA

  Bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie jednych roślin na inne rośliny za pośrednictwem substancji chemicznych wydzielanych do środowiska. Uważana jest za jeden ze sposobów walki konkurencyjnej. Korzenie roślin wydzielają do gieby substancje, które mogą działać hamująco na rozwój innych roślin...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALZHEIMERA CHOROBA

  Choroba mózgu polegająca na postępującym zwyrodnieniu koty mózgowej, występująca przed 65 rokiem życia. Po raz pierwszy została ona opisana przez niemieckiego neuropsychiatrę, Aloisa Alzheimera w 1907 roku. Ze względu na podobne lub identyczne z otępieniem starczym objawy określana jest obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLENA REGUŁA

  Wg tej reguły u zwierząt stałocieplnych populacje jednego gatunku lub kilku blisko spokrewnionych gatunków, żyjących w cieplejszym klimacie odznaczają się większymi rozmiarami wystających części ciała, tj. kończyn, małżowin usznych, ogonów, u ptaków dzioba, niż populacje z obszarów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOSTERON

  Sterydowy hormon kory gruczołu nadnerczowego, z grupy mineralokortyko-idów. Bierze udział w regulacji gospodarki wodno--mineralnej organizmu. Zwiększa resorpcję zwrotną jonów sodu (Na+) z moczu pierwotnego oraz wydalanie jonów potasu (K+) i wodoru (H+) przez kanaliki nerkowe, wpływając na jego skład...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKAPTONURIA

  Wrodzona wada metaboliczna, opisana po raz pierwszy przez angielskiego medyka Garroda w 1908 roku. Przyczyną tej przypadłości jest defekt enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy (alkapton), będący produktem przemiany fenyloalaniny do tyrozyny. U osób zdrowych kwas ten rozkładany jest przez enzym -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOZY

  Monosacharydy, zawierające grupę aldehydową (ketozy zawierają grupę ketonową).

  Najprostszą aldozą jest pochodna glicerolu, trój-węglowy aldehyd glicerynowy, który poza grupą aldehydową posiada po jednej grupie hydroksylowej przy pozostałych dwóch atomach węgla. Inne powszechnie występujące aldozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINIZM

  Bielactwo, dziedziczny brak zdolności do wytwarzania barwnika melaniny (pigmentu). Powoduje nienaturalnie jasne zabarwienie. Al-binizm związany jest z mutacją pojedynczego allelu. Następstwem tego typu mutacji jest brak enzymu przekształcającego fenyioalaninę w me-laninę i w konsekwencji brak tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt

Do góry