Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FOTORECEPTORY

  Białka lub specyficzne komórki pochłaniające światło i włączające okre- . śloną reakcję fizjologiczną w organizmie. Do foto-receptorów występujących u zwierząt i człowieka należą światłoczułe komórki siatkówki oka - pręciki i czopki. Komórki te odbierają docierające do oka bodźce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOZEMIA

  Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian cukrowych. Wywołana jest recesywną mutacją jednego z genów przemiany laktozy, najczęściej galaktozotransferazy. Przyczynia się do niemożności przekształcania galaktozy w glukozę i odkładanie się jej w tkankach. Osobniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFORYLACJA

  Proces syntezy ATP (ade-nozynotrójfosforanu), związku pełniącego rolę komórkowego nośnika energii metabolicznej, z ADP (adenozynodwófosforanu) i fosforanu nieorganicznego (reszty kwasu ortofosforowego) przy wykorzystaniu energii. Można wyróżnić fosforylację oksydacyjną, zachodzącą w łańcuchu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOLIZA

  Rozkład wody pod wpływem światła. Proces ten zachodzi w chloroplastach w fazie jasnej fotosyntezy. Światło pełni tu rolę pośrednią, wybijając elektrony z chlorofilu fotosystemów zlokalizowanych w błonach gran. Dziura elektronowa (brak elektronu) fotosystemu PS II powoduje „zasysanie” elektronów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFAGENY

  To związki magazynujące energię w postaci wiązań fosforanowych. Są to np. fosfokreatyna i fosfoarginina. Spełniają w komórkach (głównie mięśniowych) tę rolę co ATP, ale są od niego trwalsze i bardziej wydajne. Fosfokreatyna jest rezerwuarem energii u kręgowców, fosfoarginina jest jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFOLIPIDY

  Grupa związków chemicznych budujących (wraz z białkami integralnymi i powierzchniowymi) wszystkie błony biologiczne (pla-zmatyczne), wchodzą również w skład osłonek mielinowych włókien osiowych w komórkach układu nerwowego ssaków. Składają się one z dwóch cząsteczek kwasów tłuszczowych, reszty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOPLANKTON, plankton roślinny

  Mikroskopijne glony i sinice biernie unoszące się w toni wodnej. Fitoplankton jest pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym pelaglalu mórz i oceanów oraz jezior. W fitopianktonie morskim pierwszoplanową roię odgrywają okrzemki i bruzdnice, natomiast w wodach słodkich dominują złotowi-ciowce, okrzemki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKOERYTRYNA

  Czerwony pomocniczy barwnik fotosyntetyczny należący do grupy fikobilin, występuje przede wszystkim w chromatoforach (prymitywnych chloroplastach), żyjących na dużej głębokości krasnorostów, nadając im czer-wonobrunatną barwę.

  Podobnie jak inne fikobili-ny, fikoerytryna zbudowana jest z czterech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA - dział biologii

  Nauka zajmująca się badaniem procesów i czynności życiowych organizmów roślinnych (fitofizjologia), zwierzęcych i człowieka na różnych poziomach organizacji: układów (np. neurofizjologia), narządów, tkanek (histofizjoiogia) oraz poszczególnych komórek (cytofizjologia), zdrowych i zmienionych chorobowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILAMENTY POŚREDNIE

  Jeden z rodzajów włókien białkowych, tworzących bazę cytosz-kieletu w wielu komórkach zwierzęcych, służący prawdopodobnie jako jego wzmocnienie, chociaż niektórzy badacze przypisują temu rodzajowi włókien również inne funkcje.

  Filamenty pośrednie są większe od mikrofilamentów i mniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry