Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HOMODONTYZM

  Typ uzębienia spotykany u ryb, piazów, gadów oraz niektórych ssaków, polegający na obecności u nich jednakowych, pod względem budowy i wielkości zębów. Jego przeciwieństwem jest heterodontyzm (u większości ssaków, m.in. u człowieka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOGENEZA

  Proces różnicowania się tkanek. Kierowana szeregiem czynników wzrostowych i różnicowania się komórek, wpływających na ekspresje określonych układów genów.

  Jeden z etapów ontogenezy (rozwój osobniczy) zwierząt tkankowych (Metazoa), poprzedza organo-genezę. Tworzenie, z podobnych początkowo komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  Fizjologiczny stan organizmu charakteryzujący się znacznym spadkiem metabolizmu, obniżeniem temperatury ciała, zwolnieniem tempa pracy serca i oddechu oraz odrętwieniem ciała. Z reguły jest odpowiedzią organizmu na pogarszające się warunki środowiskowe.

  Dotyczy w większości zwierząt drobnych, o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /5 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOLOGIA

  Nauka o rozwoju, budowie i funkcji tkanek (roślinnych i zwierzęcych), Obej-muje histoiogię ogólną, szczegółową, histopatologię (naukę o tkankach zmienionych chorobowo) i cytologię (nauka o budowie komórek). Posługuje się metodami mikroskopowymi oraz cyto - i cy-toimmunochemią (barwienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZJA, bujność mieszańców, wigor mieszańców

  Zjawisko, w którym mieszańce wykazują się większą bujnością i żywotnością w stosunku do form rodzicielskich, znacząco różniących się genotypowo, należących do różnych ras, szczepów a nawet gatunków. Zjawisko heterozji dotyczy pierwszego pokolenia, w każdym kolejnym pokoleniu jest coraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROMORFIZM, różnopostaciowość

  W cyklach życiowych organizmów występują różnice morfologiczne osobników pokolenia rozmnażającego się płciowo i bezpłciowo. Np. odmienna budowa gametofitu i sporofitu listownicy, mszaków,'paprotników. U krążkopławów również występują różnice morfologiczne między pokoleniem płciowym - meduzą i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROSTYLIA

  Inaczej różnosłupkowość, jeden z mechanizmów chroniących roślinę przed samozapyleniem i ułatwiających zapylenie krzyżowe (między różnymi osobnikami), wiążący się ze specyficzną budową słupków i pręcików.

  Heterostylia polega na odmiennym wykształceniu słupków i pręcików u różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFIZM

  Zjawisko cudzożywności, dotyczy tzw. konsumentów, czyli organizmów przystosowanych do pobierania (konsumowania) gotowej materii organicznej, wytworzonej przez producentów (głównie rośliny) lub zawartej w tkankach zwierząt. Do organizmów heterotro-ficznych zaliczamy zwierzęta roślinożerne (fitofa-gi) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROCHROMATYNA

  Chromatyna o ściśle upakowanej strukturze. Wyróżniamy dwa typy heterochromatyny:

  -    heterochromatyna konstytutywna: w jej skład wchodzi DNA niekodujące żadnych genów. Stan upakowania chromatyny trwa nieustannie. Obszary heterochromatyny występują w centromerze, telomerze i innych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROCHROMOSOMY

  Chromosomy w komórce diploidalnej, które nie tworzą ze sobą pary, a więc nie są chromosomami homologicznymi, np, chromosom 12 i 21.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt

Do góry