Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LIPAZY

  Enzymy z klasy hydrolaz, rozkładające wiązania estrowe w tłuszczach. Końcowym produktem ich aktywności są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, a produktami pośrednimi - diglicery-dy i monoglicerydy. W organizmie człowieka występują: lipaza żołądkowa i trzustkowa. L. stwierdzono również u roślin i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPIDY, tłuszcze

  Grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, obejmująca tłuszcze i substancje tłuszczopodob-ne o bardzo szerokim spektrum działania. Wspólnymi cechami lipidów są: stosunkowo słaba rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalność w odczynnikach niepolarnych, jak eter czy chloroform...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPOPROTEINY

  Kompleksy białkowo-lipido-we służące do transportu triacylogliceroli i cholesterolu, występujące w osoczu krwi. Ze względu na rosnącą gęstość, związaną z coraz większą ilością białka, dzielimy je na: chylomikrony, chylomi-krony resztkowe, lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIENIE

  Okresowe zrzucanie powierzchniowych części ciała niektórych zwierząt. U bezkręgowców linienie po/ega na zrzucaniu oskórka w formie larwalnej, do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej lub przez całe życie. W przeważającej części przypadków linienie związane jest ze skokowym wzrostem zwierzęcia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGAZY

  Enzymy tworzące nowe wiązania i wykorzystujące do tego energię z ATP. Zaliczane są do 6 klasy enzymów (syntetazy). W zależności od typu tworzonego wiązania (C —0, C — S, C — N lub C — C) I. dzieli się na podklasy. Ligazy DNA uczestniczą w łączeniu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, karboksylaza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIE PAPILARNE (linie brodawkowe)

  Wytwory skóry właściwej, bruzdy i listewki (utworzone z tzw, grzebieni skóry), do których wnikają zakończenia nerwów czuciowych, naczynia włosowate i ujścia gruczołów potowych.

  Tworzą charakterystyczny, indywidualny dla każdego człowieka (ssaków naczelnych, niektórych torbaczy), niezmienny układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGNIFIKACJA

  Proces drewnienia, inkrusta-cji ścian komórkowych nierosnących komórek roślinnych ligniną, w wyniku czego ulegają one silnemu stwardnieniu i ubytkowi wody, stając się sztywne i zyskując odporność na mechaniczne i chemiczne uszkodzenia (np. działanie drobnoustrojów).

  Cząsteczki ligniny mają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINNEUSZ KAROL (1707 - 1778)

  Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca binominalnej nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych (szczególnie o roślinach), uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe Kategorie systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGNINA

  Inaczej drzewnik, substancja inkrustująca zdrewniałe ściany komórek roślinnych (wnikająca między ich elementy szkieletowe). Obecna jest ona w częściach rośliny przewodzących wodę.

  Dzięki wnikaniu ligniny (lignifikacji) ściana komórkowa staje się sztywna i twarda, a przez to odporna na uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIAZY

  Enzymy rozrywające wiązania bez udziału cząsteczki wody. W wyniku ich aktywności dochodzi do utworzenia wiązania podwójnego lub przyłączenia grup atomów do wiązań podwójnych. W zależności od typu rozbijanego lub tworzonego wiązania (np. C—C, C —0, C—N, C—S) dzieli się je na podklasy, np. aldolazy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry