Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OSMOZA

  Specyficzny rodzaj zjawiska dyfuzji, dotyczący przenikania rozpuszczalnika - wody przez selektywnie przepuszczalne błony biologiczne (plazmatyczne). Przenikanie cząsteczek wody przez selektywnie przepuszczalną błonę na zasadzie osmozy może odbywać się swobodnie w obu kierunkach.

  W konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECH

  Owoc pojedynczy, suchy, niepękają-cy. Składa się ze zdrewniałej owocni i jednego nasienia nie zrośniętego z owocnią, często zaopatrzony jest w urządzenia do rozsiewania (np. skrzydełka, kolce). Orzech właściwy występuje np. u dębu, buka, leszczyny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOCZE

  Płynny składnik krwi. W 90% złożony z wody, resztę stanowią: elektrolity (jony: Cl~, K+, Na+), białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), hormony, składniki odżywcze i produkty przemiany materii. Można je oddzielić od elementów mor-fotycznych (upostaciowanych) kp«i poprzez wirowanie. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZĘSKI

  Najbardziej wyspecjalizowany typ Dierwotniaków. Komórki są stosunkowo duże i zawsze posiadają rzęski oraz przynajmniej dwa jądra: małe - mikronukleus i duże - makronu-klsus. Mikronukleus odpowiada za przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym i jest diploidalne. Makronukleus jest poliploidalne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANOGENEZA

  Ogół procesów prowadzących do powstania w pełni wykształconych organów (narządów). U zwierząt procesy te mogą zachodzić bądź tylko w okresie rozwoju zarodkowego, bądź mogą rozciągać się na okres rozwoju pozazarodkowego, młodocianego, larwalnego. Rozpoczynają się podczas gastrulacji, po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPONY MÓZGOWO - RDZENIOWE

  Błony osłaniające mózg i rdzeń kręgowy. Najniższe kręgowce, minóg czy ryby chrzęstnoszkieletowe, posiadają tylko jedną oponę, która przylega bezpośrednio do mózgu i rdzenia. U ryb kostnoszkieletowych i płazów ogoniastych rozdziela się ona na dwie blaszki, z których zewnętrzna zrasta się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTIMUM FIZJOLOGICZNE

  Wartość parametrów fizycznych cechujących warunki, w którym proces przebiega najintensywniej. Natężenie każdego procesu fizjologicznego zależy od warunków zewnętrznych, np. natężenie fotosyntezy zależy od stężenia dwutlenku węgla, intensywności światła, temperatury.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGAN, narząd

  Część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone funkcje. W botanice stosuje się określenie organ, w zoologii natomiast - narząd. Główne organy u roślin to pęd i korzeń. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANELLUM KOMÓRKOWE

  Struktura o specyficznej budowie i funkcji, tworząca część komórki. Wyróżnia się organella obłonione, w tym otoczone pojedynczą błoną (np. aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, peroksyso my, wodniczki, rzęski, wici) lub dwiema bfonami (jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANELLUM AUTONOMICZNE

  Struktura komórkowa o specyficznej budowie i funkcji, posiadająca włas.ną, niezależną od jądra komórkowego informację genetyczną. Tylko część białek orgenelli autonomicznych syntetyzowana jest na podstawie ich genomu. Druga część jest kodowana przez genom jądrowy. Białka kodowane przez oba genomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt

Do góry