Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

  Społeczna, cywilizacyjna i techniczna konieczność stosowania promieniowania jonizującego związana jest zawsze z pewnym narażeniem pracowników obsługujących źródła promieniowania, a w niektórych przypadkach narażenie odnosi się także do innych grup społecznych, jak np. pacjentów, u których wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

  W drugim zdaniu przysięgi Hipokratesa czytamy: „Prawidła sztuki lekarskiej będę przekazywał moim i nauczycieli moich dzieciom, jako też wszystkim, których wiąże przysięga lekarska”.

  Wynika z tego etyczny obowiązek przekazywania wiedzy i doświadczenia współpracownikom, a przede wszystkim młodszym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŁAWIANIE ROZTWORAMI CHEMICZNYMI ŚRODKÓW O DZIAŁANIU STERYLIZUJĄCYM

  Przybory i sprzęt medyczny z materiałów Wrażliwych na działanie wysokich tempera-** tui można wyjaławiać przez zanurzenie w roztworach chemicznych środków o działa-| niu. sterylizującym. Wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem wyjaławiania chemicznymi środkami należy wykonywać w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIE NADFIOLETOWE

  W przeciwieństwie do omówionych metod, napromieniania promieniami nadfioletowymi (UV) nie można uznać za metodę wyjaławiania. Promienie nadfioletowe charakteryzują się małą przenikliwością i nie są w stanie zabić drobnoustrojów ukrytych w szczelinach i zagłębinach napromienianych przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY WYKONYWANIA DERATYZACJI

  Dobry stan sanitarno-higieriiczny otoczenia jest równie skuteczną bronią, jak wszelkie inne sposoby zwalczania szczurów. Stałe u-suwanie odpadków żywnościowych, będących podstawą pożywienia szczurów, a także śmieci, szmat, papierów, zużytych opakowań itp., które są miejscem kryjówek i gnieżdżenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

  Ludzkość — od początku swego istnienia — narażona była na działanie promieniowania ze źródeł naturalnych. Stanowi ono aktualnie główne źródło zbiorowej dawki promieniowania. Źródła naturalne mogą być dwojakiego rodzaju: tzw. źródła zewnętrzne, do których zaliczamy promieniowanie kosmiczne oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zez

  Określenie, podział. Zezem nazywamy nieprawidłowe ustawienie oczu. Normalnie przy patrzeniu w dal oczy są ustawione równolegle, przy patrzeniu na przedmioty bliskie nieco zbieżnie, tak że osie gałek ocznych przecinają się w punkcie, na który patrzymy. Tylko przy takim ustawieniu możliwe jest prawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO

  Polskie lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu powszechnej ochrony zdrowia. Leczenie w uzdrowisku jest kontynuacją leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego chorych, którzy wymagają dalszego leczenia lub rehabilitacji. Jego zadaniem jest leczenie chorych z chorobami przewlekłymi, skracanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY LECZENIA UZDROWISKOWEGO

  Ze względu na konieczność zróżnicowania intensywności działania leczniczego wprowadzono podział zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na prewentoria uzdrowiskowe, sar natoria uzdrowiskowe oraz szpitale uzdrowiskowe. W każdym z powyższych 3 rodza-j jów zakładów obowiązuje odmienny reżim wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB KWALIFIKOWANIA DOROSŁYCH NA LECZENIE UZDROWISKOWE

  Z leczenia uzdrowiskowego może korzVa stać tylko osoba, która została zakwalifikowana przez lekarza na takie leczenie _$t? względu na stan zdrowia.

  Kwalifikowanie na leczenie uzdrowisko! we polega na ustaleniu potrzeby takiego lei czenia i wypisaniu szczegółowo uzasadnią! nego wniosku. Wniosek o potrzebie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 269

  praca w formacie txt

Do góry