Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Wykłady

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Ania555666 Dodano /06.01.2015 Znaków /

  praca w formacie odt
 • Ocena brak

  Zarządzanie a motywy-wartości

   

  daje się względnie obiektywnie wydzielić w świecie zespół grup wspólnych wartości niższego i wyższego rzędu w życiu społeczeństw- to wynika też z socjologicznych badań opinii publicznej i statystyki . I tak powstała też wspólna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ, której jednym z głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /57 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

  Służy do uzgodnienia zapisu powtarzanego, czyli zapisów księgowych na kontach głównych (syntetycznych) z zapisami księgowymi na kontach pomocniczych (analitycznych), które prowadzone są do ksiąg głównych.

  Z.o.is.k.p. powinno być zgodne z kontem głównym, czyli: 1) suma obrotu debetowego konta głównego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono niemającą znamion sprawowania kontroli lub sprawowania współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

  Służy do sprawdzenia poprawności i kompletności księgowań oraz pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu.

  Zasada podwójnego zapisu jest konsekwencją metody bilansowej ujmowania majątku, z czego wynikają następujące równości sald i obrotów: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

  Przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku (chyba że Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi zgodę na wcześniejszy zwrot), a w razie likwidacji lub upadłości banku będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA ZASADA BANKOWA

  Podstawa reguła określająca wymóg zabezpieczenia płynności finansowej banków komercyjnych. Reguła ta zakłada konieczność przestrzegania powiązań i zgodności odpowiednich składników pasywów i aktywów bilansu banku co do ich terminów i kwot. Wynika z niej, iż kredyt, jakiego może udzielić bank bez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

  Element informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Wykazuje się z.w. wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych. Z.w. ewidencjonowane są zazwyczaj na kontach pozabilansowych. Powstają m.in. na skutek następujących zdarzeń gospodarczych: 1) udzielenia gwarancji; 2) udzielenia poręczenia; 3) udzielenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA ZASADA BILANSOWA

  Zasada zarządzania gospodarką finansową zmierzająca do zabezpieczenia takiej struktury kapitałów przedsiębiorstwa, aby zapewniała ona racjonalne ich zaangażowanie i wykorzystanie. Reguła ta zakłada, iż aktywa trwałe przedsiębiorstwa powinny być w zasadzie w całości sfinansowane z kapitałów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUNIFIKOWANY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

  Podstawowym zadaniem z.s.r.g.r. jest dostarczanie danych liczbowych gromadzonych systematycznie na podstawie jednolitych standardów ujmujących zasoby, zobowiązania, uzyskiwane wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych. W z.s.r.g.r. przyjęto zasadę tajności indywidualnych danych zbieranych w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt

Do góry