XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Jak pokazać „dzień zapłaty”?

  Poezja rewolucyjna to specyficzna odmiana  l i t e r a t u r y  t y r t e j s k i e j. Do literaturytyrtejskiej – towarzyszącej walce zbrojnej – należała epika rycerska, folklor powstańczy,sienkiewiczowska proza historyczna itp. Dawni autorzy dzieł sławiących trud bitewny niemieli oporów w ukazywaniu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

  Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

  Krew nasza długo leją katy,

  wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

  Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

  sędziami...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Zraniony patriotyzm

  W ideologii rewolucyjnej pojawiały się sądy deprecjonujące sens wysiłków narodowowy-zwoleńczych. Wszak „robotnicy nie mają ojczyzny”, pisał Marks,  a powtarzał za nim Maja-kowski w dramacie Misterium – buffo (1918). Niektórzy przedstawiciele polskiej skrajnejlewicy kwestionowali sens odrodzenia polskiej...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Dlaczego właśnie oni?

  Rewolucja według marksistów miała być zbrojnym wystąpieniem wielkomiejskiego pro-letariatu. Niemałą popularność zdobył pogląd, że kultura nowej epoki wyłoni się z twórczościrodzimych  p r o l e t a r i u s z y. ( Z połączenia cząstek „prolet –” oraz kult –” utworzono wZSRR hasło  p r o l e t k u l...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Czekając na rewolucję światową

  Polska Partia Komunistyczna miała program jawnie proradziecki. Polska liryka rewolucyj-na – nie. W dorobku naszych poetów z lat 1918 – 1939 znajdujemy nikłą ilość wierszy sła-wiących rewolucję bolszewicką, niewiele znaczących dzieł sławiących ZSRR. Magnitogorskalbo rozmowa z Janem Broniewskiego należy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

  Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

  Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Wobec doświadczeń radzieckich

  Komunizm nie zdobył świata. Odniósł zwycięstwo w krajach dawnego imperium carskie-go. Po bolszewickim zamachu stanu w Piotrogrodzie 11917 roku na zgliszczach Rosji car-skiej uformowało się  w i e l o n a r o d o w e  p a ń s t w o  i d e o l o g i c z n e, które przy-brało nazwę Związku Socjalistycznych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Ewolucja, czy rewolucja?

  Przez spadkobierców tradycji pozytywistycznej świat ówczesny wcale nie był traktowanyjako najlepszy ze światów. Dostrzegali oni wiele usterek w organizacji życia zbiorowego.Zdawali sobie sprawę z tego, iż nowoczesne (kapitalistyczne) społeczeństwo nie jest wolne odnapięć klasowych. Lecz ich zdaniem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Jeśli harfa ma zakląć pioruny”

  Czytając wiersze wzywające do rewolucji, rozpoznajemy w nich większość – omówionychw rozdziałach wcześniejszych – wariantów poetyckiego artyzmu. W arsenale pomieszanych„izmów” można wyróżnić teksty o większej lub mniejszej zgodności celu ideologicznego zjęzykiem poetyckim. Niektóre poetyki – nowsze i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

  W poezji rewolucyjnej o kształtach wypowiedzi decyduje porządek krasomówczy. M i e j sc e  p o e t y k i  z a j m u j e  r e t o r y k a. Retoryka to wiedza doskonaląca umiejętność po-zyskiwania zwolenników jakiejś idei.

  Znana starożytnym, już w epokach antycznych zawie-rała porady dla mężów stanu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry